Sam­sung a Ocu­lus pred­sta­vili vir­tu­álnu rea­litu za menej ako 100$

Martin Bohunický / 27. septembra 2015 / Tech a inovácie

Sam­sung a Ocu­lus pred­sta­vili nový head­set pre simu­lá­ciu vir­tu­ál­nej rea­lity. Na Ocu­lus Con­nect show pred­sta­vil Peter Koo kon­cept, pri kto­rom dokážu pra­co­vať oku­liare s celou líniou smart­fó­nov Sam­sung z roku 2015 + s nie­kto­rými star­šími modelmi. 

Nové oku­liare nevy­ze­rajú dizaj­novo extra inak oproti svojmu pred­chod­covi, nastali len drobné zmeny v track­pade. Nové zaria­de­nie je naroz­diel od pre­chá­dza­jú­ceho Gear VR Inno­va­tor Edi­tion o 22% ľah­šie, obsa­huje akce­le­ro­me­ter, gyro­me­ter, detek­ciu nasa­de­nia a je cel­kovo prí­jem­nejší na nose­nie. Alfou a ome­gou výni­moč­nosti tohoto zaria­de­nia je ale napo­kon jeho cena — tá klesla o celú polo­vicu na bláz­ni­vých 99 dolá­rov!

John Car­mack, jeden zo zakla­da­te­ľov Ocu­lus

Ocu­lus navyše pri­pra­vuje par­tner­stvo s via­ce­rými zau­jí­ma­vými hráčmi na poli apli­ká­cií — Nef­lix Inc, Hulu, Vimeo či Twitch. Zoznam týchto a ďal­ších poten­ci­onál­nych spo­lu­pra­cov­ní­kov je širší, menos­lov však naz­na­čuje, čo je záme­rom Sam­sungu — pre­niesť do vir­tu­ál­nej rea­lity videá a live stre­amy. Oku­liare budú môcť využí­vať aj fil­mové štú­dia, pou­ží­va­te­lia si budú môcť kúpiť či poži­čať filmy. Spo­lu­prácu už s Ocu­lu­som uzav­reli slávne fil­mové spo­loč­nosti 20th Cen­tury Fox a Lions­gate.

Ocu­lus ďalej ozná­mil vývoj plat­formy Ocu­lus Arcade, ktorá do vir­tu­ál­nej rea­lity dostane naprí­klad sve­to­zná­meho Pac-Mana. Že sa môžeme tešiť aj na množ­stvo her­ných novi­niek naz­na­čujú aj nové par­tner­stvá so Sega, Midway Games či Ban­dai Namco Enter­tain­ment.

Hoci Gear VR zrejme ešte nedo­káže ponúk­nuť to, čo Ocu­lus Rift alebo HTC Vive, vďaka výni­moč­nej cene môže pri­niesť vir­tu­álnu rea­litu do mains­tre­amu a uro­biť revo­lú­ciu v tomto odvetví. Obzvlášť v období, keď všet­kých zasko­čila cena oku­lia­rov Pla­y­Sta­tion VR, môže byť tento krok tým, čo na vzni­ka­jú­com trhu, dostane Sam­sung do pop­re­dia.

Pro­dukt bude v USA dostupný v novem­bri počas Black Fri­day, celo­sve­tovo sa do pre­daja dostane krátko potom. Neviem ako ty, ale ja do toho idem. Či to za to stojí alebo nie, vyskú­šať si vir­tu­álnu rea­litu za 99 dolá­rov je jed­no­du­cho prí­liš silné lákadlo.

zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)