Sam­sung bude pre­dá­vať svoje pou­ží­vané vlaj­kové modely za oveľa niž­šie ceny

Pavol Lupták, fonyzicny.sk / 23. augusta 2016 / Tech a inovácie

Sam­sung bude údajne čoskoro ponú­kať pou­ží­vané ver­zie svo­jich vlaj­ko­vých lodí. To by mohlo zna­me­nať, že Galaxy S7, Galaxy S7 Edge alebo Note 7 budú dostupné za prí­ve­ti­vej­šie ceny v špe­cia­li­zo­va­ných obcho­doch.

Za všet­kým stojí snaha o maxi­ma­li­zo­va­nie efek­ti­vity a zní­že­nie nákla­dov. Juho­kó­rej­ská spo­loč­nosť však zatiaľ tieto správy odmietla komen­to­vať. Smart­fóny, ktoré boli pôvodné ozna­čené ako chybné alebo boli vrá­tené pou­ží­va­teľmi, výrobca zre­no­vuje a bude ich pre­dá­vať za zní­ženú cenu. Za chyby sa môžu pova­žo­vať koz­me­tické nedos­tatky, či povr­chové poško­de­nie obalu. Často sú však takéto repa­so­vané smart­fóny na nero­zoz­na­nie od tých „bez­chyb­ných“ priamo z továrne.

samsung-s7-cracked-broken-6654-001

Pou­ží­va­te­lia v Juž­nej Kórei a USA majú už teraz mož­nosť vrá­tiť star­šie modely v rámci roč­ného výmen­ného prog­ramu. To zna­mená, že zaria­dení, ktoré sa teore­ticky môžu ponú­kať za niž­šie ceny, je dosta­tok. Ich konečná cena však známa nie je a ani to, v kto­rých kra­ji­nách budú mať zákaz­níci mož­nosť takéto zaria­de­nie zakú­piť. Zdroj infor­má­cií ďalej uvá­dza, že samotný prog­ram by mal odštar­to­vať v roku 2017.

FONY Z CINY

zdroj: fonyz­ciny.sk, zdroj foto­gra­fií: tech­ra­dar

Pridať komentár (0)