Sam­sung čelí ďal­šiemu prob­lému! Ten­to­krát zho­rel model Galaxy J5

Matúš Mitro / 9. november 2016 / Tech a inovácie

Sam­sung sa v posled­ných mesia­coch zmieta v naozaj veľ­kých prob­lé­moch. Všetko to začalo inci­den­tom s horia­cim phab­le­tom Galaxy Note 7. Po ňom nasle­do­val prob­lém s práč­kami a naj­nov­šie infor­má­cie hovo­ria, že sa z nezná­mych prí­čin vznie­til model stred­nej triedy Galaxy J5. Vyzerá to tak, že sa spo­loč­nosť ocitla vo veľmi zlom období, kto­rého následky sú viac než jasné už teraz. 

Celý inci­dent sa odo­hral len pred pár dňami vo Fran­cúzku. Počas rodin­nej oslavy si maji­teľka, Lamya Bou­y­ir­dane, všimla, že je tele­fón veľmi horúci. Následne sa z neho začal šíriť dym, pri­čom ho Lamya ihneď odho­dila preč a vzbĺkol. Zaria­de­nie následne uha­sil až jej par­tner. Zatiaľ však nie je jasné, či bol smart­fón z mode­lo­vej rady 2015 alebo 2016, no ana­ly­tik Wil­liam Sto­fega tvrdí, že zaria­de­nie bolo v pre­daji len pár mesia­cov. Mohlo by tak ísť o nov­šiu mode­lovú radu. Spo­loč­nosť v ofi­ciál­nom vyjad­rení inci­dent neko­men­to­vala, pre­tože prí­pad ešte nestihla dôkladne pre­šet­riť. Výsledky vyšet­ro­va­nia tak budú známe zrejme až o nie­koľko dní.

samsung-galaxy-j5-2016-colors

Ďalší prí­pad horia­ceho smart­fónu od Sam­sungu tak len pri­lieva olej do ohňa, ktorý roz­pú­tala kauza s Note 7. Nie je to ani tak dávno, čo sa na svetlo sveta dostali prvé správy o horia­com phab­lete. Vtedy však ešte nikto ani len netu­šil, do akých roz­me­rov tento prí­pad poras­tie. Nie­len juho­kó­rej­ský gigant čelí prob­lé­mom s horia­cimi smart­fónmi. Pred­ne­dáv­nom sme vás tiež infor­mo­vali o iPhone 7, ktorý spô­so­bil v Aus­trá­lii požiar auta a ďalší iPhone 7 zho­rel ešte pri roz­ba­ľo­vaní z ori­gi­nál­neho bale­nia, no v tomto prí­pade išlo zrejme o mecha­nické poško­de­nia.

samsung-j5

Za všet­kými prí­padmi stoja chybné baté­rie zaria­dení. Lítium-iónové baté­rie môžeme nájsť v naj­pou­ží­va­nej­ších zaria­de­niach dneška, ako sú smart­fóny, tab­lety alebo note­bo­oky. Pri pou­ží­vaní sa tieto baté­ria zahrie­vajú a aj tá naj­men­šia chy­bička môže mať kata­stro­fálne následky. Tep­lota baté­rie sa pri chybe zvýši nie­koľ­ko­ná­sobne, čím sa baté­ria dokáže vznie­tiť a spô­so­biť nemalé škody na majetku alebo zdraví. V posled­ných týžd­ňoch tak, bohu­žiaľ, o takéto smutné správy nie je núdza. Prí­pad modelu Galaxy J5 je zatiaľ oje­di­nelý a je možné, keďže je na trhu dostupný od apríla, že bola chyba zis­tená skôr ako tomu bolo pri Galaxy Note 7. Tieto správy sa naozaj nečí­tajú dobre, a preto veríme, že si výrob­co­via vstú­pia do sve­do­mia a podobné výrobné chyby sa už nebudú opa­ko­vať.

fony-z-ciny3-1024x1821-1024x182

zdroj: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)