Sam­sung Galaxy S7 Edge začal počas nabí­ja­nia v noci horieť

Tobiáš Bakoš, fonyzciny.sk / 5. septembra 2016 / Tools a produktivita

Spo­loč­nosť Sam­sung len nedávno spus­tila výmenu zaria­dení Galaxy Note 7 na celom svete, teda až na Čínu, kde je pou­žitý iný model baté­rie. Dôvo­dom výmeny sú práve expló­zie baté­rií pri nabí­janí.

Teraz sa však obja­vila ďal­šia zlá správa pre Sam­sung. Ich starší model Galaxy S7 Edge počas nabí­ja­nie neča­kane vzpla­nul. Možno vás napadlo, či to má nejaké súvis­losti práve s Note 7-čkou. Model Galaxy S7 Edge však pou­žíva inú baté­riu ako Note 7 a tak­tiež ide o výni­močný prí­pad. Za tak­mer 6 mesia­cov, čo je smart­fón na trhu, došlo len k nie­koľko málo hlá­se­niam o podob­ných prí­pa­doch. Zato nový high-end phab­let mal len za prvých 18 dní pre­daja na konte 35 horia­cich baté­rií, čo je aj dôvod, prečo výrobca poza­sta­vil pre­daj a pra­cuje na výmene nebez­peč­ných aku­mu­lá­to­rov. Žiadna súvis­losť medzi týmito prí­padmi teda nie je.

Samsung-Galaxy-S7-edge-catches-on-fire_02

Pán, kto­rému sa tento neprí­jemný inci­dent udial, tvrdí, že na nabí­ja­nie pou­žil ori­gi­nálne prí­slu­šen­stvo. Podľa jeho slov počas toho, ako zaria­de­nie horelo, spal. Maji­teľ už bol aj v kon­takte so spo­loč­nos­ťou Sam­sung. Tá mu samoz­rejme, ponúkla nový kus, prí­padne vrá­te­nie peňazí. Aj keď táto situ­ácia nie je vôbec prí­jemná, Sam­sung má mož­nosť pri výmene Galaxy Note 7 odstrá­niť aj vadu na sty­luse S-Pen. Via­cero maji­te­ľov totiž hlási prob­lémy s mecha­niz­mom na vysu­nu­tie z tela. Prob­lém má na sve­domí poško­dený mecha­niz­mus sta­ra­júci sa o vysu­nu­tie malej časti na konci pera, vďaka kto­rému sa dá sty­lus vybrať. Tento prob­lém teda tak­tiež robí vrásky na čele mno­hým pou­ží­va­te­ľom. Veríme, že podob­ných inci­den­tov bude čoraz menej a my sa tak nebu­deme musieť báť nechať nabí­jať svoje smart­fóny počas noci.

FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj fotografií:phonearena

Pridať komentár (0)