Sam­sung ofi­ciál­ne pred­sta­vu­je Sam­sung Gala­xy S7 a S7 edge

Dárius / 21. februára 2016 / Tech a inovácie

Sam­sung dnes na kon­fe­ren­cii MWC 2016 pred­sta­vil svo­je nové vlaj­ko­vé lode pre rok 2016.

freshnews

Sam­sung Gala­xy S7

 • 5,1 pal­co­vý QHD Super AMO­LED disp­lej umož­ňu­jú­ci zobra­zo­vať základ­né infor­má­cie o čase a prí­pad­ných zmeš­ka­ných upo­zor­ne­niach bez oba­vy vyš­šej spot­re­by baté­rie
 • pro­ce­sor Snapd­ra­gon 820 so 4 GB RAM
 • vnú­tor­ná pamäť s kapa­ci­tou 32 GB s ponu­kou roz­ší­re­nia pro­stred­níc­tvom mic­roSD pamä­ťo­vých kariet až na 200 GB, kto­rú Gala­xy S6 a S6 edge
 • cer­ti­fi­kát IP67 — odol­nosť voči vode a pra­chu, vydr­ží v hĺb­ke 1m po dobu 30 minút
 • baté­ria — kapa­ci­ta 3000 mAh
 • Andro­id 6.0 Marsh­mal­low s nad­stav­bou Touch­Wiz
 • 12 MP dual-pixel foto­apa­rát, čo je menej ako 16 MP v pred­chá­dza­jú­cich ver­ziách, no S7 má väč­šie jed­not­li­vé body, čo zna­me­ná lep­šie výsled­ky v zlom osvet­le­ní. Takis­to obsa­hu­je duál­ny sní­ma­cí režím — lep­šie noč­né foto­gra­fie + optic­ká sta­bi­li­zá­cia obra­zu = kva­lit­nej­šie video.
1

Sam­sung Gala­xy S7 edge

 • 5,5-palcový disp­lej s takým istým QHD roz­lí­še­ním, Super AMO­LED tech­no­ló­gia a zahnu­té hra­ny na disp­le­ji
 • mož­nosť nakon­fi­gu­ro­vať si vlast­né tla­čid­lá, čo zna­me­ná pri­pra­ve­nie vlast­ných spúš­ťa­čov pre všet­ky rôz­ne fun­kcie tele­fó­nu
 • pri­sľú­be­ná lep­šia pod­po­ra u vývo­já­rov tre­tích strán
 • pro­ce­sor Snapd­ra­gon 820 so 4 GB RAM
 • vnú­tor­ná pamäť s kapa­ci­tou 32 GB s ponu­kou roz­ší­re­nia pro­stred­níc­tvom mic­roSD pamä­ťo­vých kariet
 • cer­ti­fi­kát IP68 — odol­nosť voči vode a pra­chu
 • baté­ria — kapa­ci­ta 3600 mAh.
2

Ďal­šie fun­kcie (u oboch)

 • pod­po­ra fun­kcie rých­le­ho nabí­ja­nia cez kábel aj bez­drô­to­vo
 • výraz­ná úpra­va hard­vé­ra a soft­vé­ra tele­fó­nov, pre opti­ma­li­zo­va­nie her­né­ho výko­nu
 • dopl­nok Game Laun­cher umož­ňu­je modi­fi­ko­vať spot­re­bu ener­gie a mini­ma­li­zo­va­nie noti­fi­ká­cii
 • mož­nosť her­né zážit­ky nahrá­vať a obra­zov­ky zdie­ľať s ďal­ší­mi hráč­mi
 • spá­ro­va­nie s Vul­kan API uží­va­te­lia Gala­xy S7 a Gala­xy S7 edge mož­nosť hrať gra­fic­ky nároč­né hry bez veľ­kej spot­re­by ener­gie.

34578911131415161718192122

zdroj: the­ver­ge, zdroj všet­kých fotiek: the­ver­ge

Pridať komentár (0)