Sam­sung ofi­ciálne pred­sta­vuje Sam­sung Galaxy S7 a S7 edge

Dárius / 21. februára 2016 / Tech a inovácie

Sam­sung dnes na kon­fe­ren­cii MWC 2016 pred­sta­vil svoje nové vlaj­kové lode pre rok 2016.

freshnews

Sam­sung Galaxy S7

 • 5,1 pal­cový QHD Super AMO­LED disp­lej umož­ňu­júci zobra­zo­vať základné infor­má­cie o čase a prí­pad­ných zmeš­ka­ných upo­zor­ne­niach bez obavy vyš­šej spot­reby baté­rie
 • pro­ce­sor Snapd­ra­gon 820 so 4 GB RAM
 • vnú­torná pamäť s kapa­ci­tou 32 GB s ponu­kou roz­ší­re­nia pro­stred­níc­tvom mic­roSD pamä­ťo­vých kariet až na 200 GB, ktorú Galaxy S6 a S6 edge
 • cer­ti­fi­kát IP67 — odol­nosť voči vode a pra­chu, vydrží v hĺbke 1m po dobu 30 minút
 • baté­ria — kapa­cita 3000 mAh
 • Android 6.0 Marsh­mal­low s nad­stav­bou Touch­Wiz
 • 12 MP dual-pixel foto­apa­rát, čo je menej ako 16 MP v pred­chá­dza­jú­cich ver­ziách, no S7 má väč­šie jed­not­livé body, čo zna­mená lep­šie výsledky v zlom osvet­lení. Takisto obsa­huje duálny sní­mací režím — lep­šie nočné foto­gra­fie + optická sta­bi­li­zá­cia obrazu = kva­lit­nej­šie video.
1

Sam­sung Galaxy S7 edge

 • 5,5-palcový disp­lej s takým istým QHD roz­lí­še­ním, Super AMO­LED tech­no­ló­gia a zahnuté hrany na disp­leji
 • mož­nosť nakon­fi­gu­ro­vať si vlastné tla­čidlá, čo zna­mená pri­pra­ve­nie vlast­ných spúš­ťa­čov pre všetky rôzne fun­kcie tele­fónu
 • pri­sľú­bená lep­šia pod­pora u vývo­já­rov tre­tích strán
 • pro­ce­sor Snapd­ra­gon 820 so 4 GB RAM
 • vnú­torná pamäť s kapa­ci­tou 32 GB s ponu­kou roz­ší­re­nia pro­stred­níc­tvom mic­roSD pamä­ťo­vých kariet
 • cer­ti­fi­kát IP68 — odol­nosť voči vode a pra­chu
 • baté­ria — kapa­cita 3600 mAh.
2

Ďal­šie fun­kcie (u oboch)

 • pod­pora fun­kcie rých­leho nabí­ja­nia cez kábel aj bez­drô­tovo
 • výrazná úprava hard­véra a soft­véra tele­fó­nov, pre opti­ma­li­zo­va­nie her­ného výkonu
 • dopl­nok Game Laun­cher umož­ňuje modi­fi­ko­vať spot­rebu ener­gie a mini­ma­li­zo­va­nie noti­fi­ká­cii
 • mož­nosť herné zážitky nahrá­vať a obra­zovky zdie­ľať s ďal­šími hráčmi
 • spá­ro­va­nie s Vul­kan API uží­va­te­lia Galaxy S7 a Galaxy S7 edge mož­nosť hrať gra­ficky náročné hry bez veľ­kej spot­reby ener­gie.

34578911131415161718192122

zdroj: the­verge, zdroj všet­kých fotiek: the­verge

Pridať komentár (0)