Sam­sung pri­pra­vu­je Gala­xy S8 veľ­mi dôklad­ne! Prí­sť má už budú­cu jar aj s roz­ší­re­nou imple­men­tá­ci­ou ume­lej inte­li­gen­cie

Matúš Mitro / 29. októbra 2016 / Tech a inovácie

Fias­ko oko­lo Gala­xy Note 7 ešte nestih­lo poriad­ne „vyc­hlad­núť“ a inter­ne­tom sa už šíria sprá­vy o pri­pra­vo­va­nom Sam­sung Gala­xy S8, kto­rý bude vlaj­ko­vou loďou spo­loč­nos­ti pre budú­ci rok. Všet­ko nasved­ču­je tomu, že novin­ka bude obsa­ho­vať to naj­lep­šie, čím gigant momen­tál­ne dis­po­nu­je.

Infor­má­cie o budú­com high-end smart­fó­ne Sam­sun­gu potvr­dil aj vicep­re­zi­dent spo­loč­nos­ti, Lee Kyeong-tae. Novin­ka prí­de s úhľad­ným dizaj­nom, vylep­še­ným foto­apa­rá­tom a roz­ší­re­nou ume­lou inte­li­gen­ci­ou. Prá­ve ume­lá inte­li­gen­cia by moh­la spá­jať Sam­sung so spo­loč­nos­ťou Viv Labs. Táto spo­loč­nosť sto­jí za vytvo­re­ním vir­tu­ál­ne­ho asis­ten­ta Siri pre iOS, no vicep­re­zi­dent odmie­tol komen­to­vať otáz­ky o tom­to spo­je­ní. Je však mož­né, že Sam­sung v budú­co­roč­nom Gala­xy S8 pri­ne­sie mini­mál­ne podob­né­ho asis­ten­ta ako je prá­ve Siri. Stá­le je to však len v rovi­ne doha­dov. Okrem novej ume­lej inte­li­gen­cie by sa mal Sam­sung sústre­diť naj­mä na bez­peč­nosť chys­ta­nej novin­ky, aby nedoš­lo k podob­né­mu ale­bo rov­na­ké­mu fias­ku ako pred pár mesiac­mi s mode­lom Gala­xy Note 7.

samsung-galaxy-s8-concept-7

Vyze­rá to tak, že Sam­sung sa už pou­čil z posled­né­ho prí­pa­du. Býva­lý CEO sa vyjad­ril, že spo­lu­pra­cu­jú s regu­lač­ný­mi orgán­mi a odbor­ník­mi, kto­rí budú kon­tro­lo­vať všet­ko oko­lo nové­ho smart­fó­nu. Počnúc výrob­ným pro­ce­som, hard­vé­rom, cez soft­vér, až po cel­ko­vé tes­to­va­nie zaria­de­nia, aby Sam­sung mini­ma­li­zo­val šan­ce na prí­pad­né výrob­né chy­by. Sme plní nad­še­nia, čo so sebou S8-ka pri­ne­sie, pre­to­že jeho toh­to­roč­ný prí­buz­ný, Gala­xy S7, špl­há v pre­da­joch do extrém­nych čísel a vyze­rá to tak, že prá­ve ten­to model sa sta­ne najp­re­dá­va­nej­ším smart­fó­nom spo­loč­nos­ti, kto­rý dote­raz vyro­bi­la. Jeho mlad­ší brat v roku 2017 tak bude mať čo dohá­ňať. Keď­že je kon­ku­ren­cia zanep­ráz­dne­ná mar­ke­tin­gom svo­jich novi­niek, Sam­sung má dosta­tok času vytvo­riť skve­lé zaria­de­nie bez nech­ce­ných prob­lé­mov, kto­ré by moh­li pod­lo­miť repu­tá­ciu ešte viac. Vyšet­ro­va­nie prí­pa­du Note 7-ky ešte nie je pri kon­ci. Vyšet­riť taký­to prí­pad je nároč­né, no Sam­sung nás uis­til, že keď prí­pad dôklad­ne pre­šet­rí, vyj­dú na verej­nosť s prav­dou von, čo stá­lo za tou­to obrov­skou kata­stro­fou.

samsung-galaxy-s8-concept-12fony-z-ciny3-1024x1821-1024x182

zdroj člán­ku, fotiek a tiul­nej foto­gra­fie: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)