Sam­sung pri­pra­vuje Galaxy S8 veľmi dôkladne! Prísť má už budúcu jar aj s roz­ší­re­nou imple­men­tá­ciou ume­lej inte­li­gen­cie

Matúš Mitro / 29. októbra 2016 / Tech a inovácie

Fiasko okolo Galaxy Note 7 ešte nestihlo poriadne „vyc­hlad­núť“ a inter­ne­tom sa už šíria správy o pri­pra­vo­va­nom Sam­sung Galaxy S8, ktorý bude vlaj­ko­vou loďou spo­loč­nosti pre budúci rok. Všetko nasved­čuje tomu, že novinka bude obsa­ho­vať to naj­lep­šie, čím gigant momen­tálne dis­po­nuje.

Infor­má­cie o budú­com high-end smart­fóne Sam­sungu potvr­dil aj vicep­re­zi­dent spo­loč­nosti, Lee Kyeong-tae. Novinka príde s úhľad­ným dizaj­nom, vylep­še­ným foto­apa­rá­tom a roz­ší­re­nou ume­lou inte­li­gen­ciou. Práve umelá inte­li­gen­cia by mohla spá­jať Sam­sung so spo­loč­nos­ťou Viv Labs. Táto spo­loč­nosť stojí za vytvo­re­ním vir­tu­ál­neho asis­tenta Siri pre iOS, no vicep­re­zi­dent odmie­tol komen­to­vať otázky o tomto spo­jení. Je však možné, že Sam­sung v budú­co­roč­nom Galaxy S8 pri­ne­sie mini­málne podob­ného asis­tenta ako je práve Siri. Stále je to však len v rovine doha­dov. Okrem novej ume­lej inte­li­gen­cie by sa mal Sam­sung sústre­diť najmä na bez­peč­nosť chys­ta­nej novinky, aby nedošlo k podob­nému alebo rov­na­kému fiasku ako pred pár mesiacmi s mode­lom Galaxy Note 7.

samsung-galaxy-s8-concept-7

Vyzerá to tak, že Sam­sung sa už pou­čil z posled­ného prí­padu. Bývalý CEO sa vyjad­ril, že spo­lu­pra­cujú s regu­lač­nými orgánmi a odbor­níkmi, ktorí budú kon­tro­lo­vať všetko okolo nového smart­fónu. Počnúc výrob­ným pro­ce­som, hard­vé­rom, cez soft­vér, až po cel­kové tes­to­va­nie zaria­de­nia, aby Sam­sung mini­ma­li­zo­val šance na prí­padné výrobné chyby. Sme plní nad­še­nia, čo so sebou S8-ka pri­ne­sie, pre­tože jeho toh­to­ročný prí­buzný, Galaxy S7, šplhá v pre­da­joch do extrém­nych čísel a vyzerá to tak, že práve tento model sa stane najp­re­dá­va­nej­ším smart­fó­nom spo­loč­nosti, ktorý dote­raz vyro­bila. Jeho mladší brat v roku 2017 tak bude mať čo dohá­ňať. Keďže je kon­ku­ren­cia zanep­ráz­dnená mar­ke­tin­gom svo­jich novi­niek, Sam­sung má dosta­tok času vytvo­riť skvelé zaria­de­nie bez nech­ce­ných prob­lé­mov, ktoré by mohli pod­lo­miť repu­tá­ciu ešte viac. Vyšet­ro­va­nie prí­padu Note 7-ky ešte nie je pri konci. Vyšet­riť takýto prí­pad je náročné, no Sam­sung nás uis­til, že keď prí­pad dôkladne pre­šetrí, vyjdú na verej­nosť s prav­dou von, čo stálo za touto obrov­skou kata­stro­fou.

samsung-galaxy-s8-concept-12fony-z-ciny3-1024x1821-1024x182

zdroj článku, fotiek a tiul­nej foto­gra­fie: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)