Sam­sung sa obáva o úspech budú­cich smart­fó­nov. Sprís­ňuje kon­troly kva­lity svo­jich pro­duk­tov

Valér Seč / 28. októbra 2016 / Tech a inovácie

Deba­kel so Sam­sun­gom Galaxy Note 7 sa pomaly, ale isto dostáva do úza­dia, avšak samotný Sam­sung sa z toho ešte nedos­tal. Ak chce, aby ich pri­pra­vo­vaný Galaxy S8 bol úspe­chom, musí pre­sved­čiť ľudí, že ich tele­fóny už ani zďa­leka nepred­sta­vujú bez­peč­nostnú hrozbu a že si zlep­šili postupy zabez­pe­čo­va­nia kva­lity.

Sam­sung Elect­ro­nics nedávno zvo­lalo mimo­riadne stret­nu­tie akci­oná­rov, kde spo­loč­nosť dis­ku­to­vala o osude svojho tla­čia­ren­ského odde­le­nia a tak­tiež vyme­no­va­nie Jay Y. Lee-ho ako člena pred­sta­ven­stva. Sam­sung teda roz­ho­dol vzdať sa tla­čia­ren­ského pod­ni­ka­nia a pre­dať 100 % svo­jich podie­lov ame­ric­kej spo­loč­nosti HP.

SAMSUNG CSC

Ďalší samos­tatný bod tohto stret­nu­tia pat­ril fiasku s Galaxy Note 7. Vo vyhlá­sení pred­sta­vi­te­lia uviedli„Do budúc­nosti spo­loč­nosť urobí významné zmeny v pro­ce­soch zabez­pe­čo­va­nia kva­lity vzhľa­dom k svojmu záväzku, aby posky­to­vala bez­pečné a spo­ľah­livé výrobky a znovu zís­kala dôveru zákaz­ní­kov.

samsung-note-7-9978.0

Isté je, že Sam­sung ešte stále nevie, čo spô­so­bo­valo expló­zie Galaxy Note 7. Vyšet­ro­va­nie je v súčas­nej dobe vyko­ná­vané spo­loč­nos­ťou Sam­sung, CPSC a za pomoci juho­kó­rej­ských úrad­ní­kov, ale nie je isté, kedy budú pred­lo­žené výsledky. Spo­loč­nosť sa však zaru­čila, že bude zdie­ľať všetky pod­rob­nosti o vyšet­ro­vaní.

fony-z-ciny3-1024x1821-1024x182

zdroj: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)