Sam­sung sa obá­va o úspech budú­cich smart­fó­nov. Sprís­ňu­je kon­tro­ly kva­li­ty svo­jich pro­duk­tov

Valér Seč / 28. októbra 2016 / Tech a inovácie

Deba­kel so Sam­sun­gom Gala­xy Note 7 sa poma­ly, ale isto dostá­va do úza­dia, avšak samot­ný Sam­sung sa z toho ešte nedos­tal. Ak chce, aby ich pri­pra­vo­va­ný Gala­xy S8 bol úspe­chom, musí pre­sved­čiť ľudí, že ich tele­fó­ny už ani zďa­le­ka nepred­sta­vu­jú bez­peč­nost­nú hroz­bu a že si zlep­ši­li postu­py zabez­pe­čo­va­nia kva­li­ty.

Sam­sung Elect­ro­nics nedáv­no zvo­la­lo mimo­riad­ne stret­nu­tie akci­oná­rov, kde spo­loč­nosť dis­ku­to­va­la o osu­de svoj­ho tla­čia­ren­ské­ho odde­le­nia a tak­tiež vyme­no­va­nie Jay Y. Lee-ho ako čle­na pred­sta­ven­stva. Sam­sung teda roz­ho­dol vzdať sa tla­čia­ren­ské­ho pod­ni­ka­nia a pre­dať 100 % svo­jich podie­lov ame­ric­kej spo­loč­nos­ti HP.

SAMSUNG CSC

Ďal­ší samos­tat­ný bod toh­to stret­nu­tia pat­ril fias­ku s Gala­xy Note 7. Vo vyhlá­se­ní pred­sta­vi­te­lia uvied­li„Do budúc­nos­ti spo­loč­nosť uro­bí význam­né zme­ny v pro­ce­soch zabez­pe­čo­va­nia kva­li­ty vzhľa­dom k svoj­mu záväz­ku, aby posky­to­va­la bez­peč­né a spo­ľah­li­vé výrob­ky a zno­vu zís­ka­la dôve­ru zákaz­ní­kov.

samsung-note-7-9978.0

Isté je, že Sam­sung ešte stá­le nevie, čo spô­so­bo­va­lo expló­zie Gala­xy Note 7. Vyšet­ro­va­nie je v súčas­nej dobe vyko­ná­va­né spo­loč­nos­ťou Sam­sung, CPSC a za pomo­ci juho­kó­rej­ských úrad­ní­kov, ale nie je isté, kedy budú pred­lo­že­né výsled­ky. Spo­loč­nosť sa však zaru­či­la, že bude zdie­ľať všet­ky pod­rob­nos­ti o vyšet­ro­va­ní.

fony-z-ciny3-1024x1821-1024x182

zdroj: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)