Sam­sung ti ku Galaxy S7 a S7 edge pri­balí aj špe­ciálnu sta­rost­li­vosť

Michal Sorkovský / 11. marca 2016 / Tech a inovácie

Galaxy S7 a Galaxy S7 edge pôjdu do pre­daja už tento týž­deň. Ku svo­jim novým vlaj­ko­vým lodiam Sam­sung pri­balí aj špe­ciálnu zákaz­nícku sta­rost­li­vosť, ktorá ťa možno pre­svedčí o kúpe. 

Už dnes by mali byť novým maji­te­ľom doru­čené pre­dob­jed­nané novinky od Sam­sungu Galaxy S7 a S7 edge. Ak aj ty čakáš na ten svoj, určite ťa poteší, že okrem špič­ko­vého smart­fónu dosta­neš aj extra pri­danú hod­notu v podobe služby MojeS7. Tá ti zabez­pečí exklu­zívnu zákaz­nícku sta­rost­li­vosť.

Samsung-Galaxy-S7-Edge (1)

Vďaka službe MojeS7 si budeš môcť v prí­pade poru­chy cez špe­ciálnu info­linku ( 0800 665 377) dohod­núť expresné vyz­dvi­hnu­tie svojho S7 na akom­koľ­vek mieste na Slo­ven­sku a v čase, ktorý si sám určíš. Sam­sung ti na toto miesto potom rovno pri­ne­sie aj náh­radný S7 alebo S7 edge, ktorý budeš môcť využí­vať, kým sa ten tvoj opraví.

Ak sa ale s poru­chou tvojho smart­fónu roz­hod­neš rovno zájsť do nie­kto­rého zo zákaz­níc­kych cen­tier Sam­sungu, opra­via ti ho priamo na mieste do jed­nej hodiny (pokiaľ nepôjde o poru­chu, kto­rej oprava si vyža­duje viac času). Môžeš si byť teda istý, že o tvoj Galaxy S7 či S7 edge bude vždy dobre posta­rané. Sam­sung sa teda aj takto znova posúva ďalej od kon­ku­ren­cie a ponúka ľuďom ďalší skvelý dôvod na kúpu svo­jich naj­nov­ších mode­lov.

Cb2dwh8VAAAeQK1

Zdroj: tla­čová správa , zdroj titul­nej foto­gra­fie: thenextweb.com, zdroj fotiek: thenextweb.com

Pridať komentár (0)