Sam­sung ti ku Gala­xy S7 a S7 edge pri­ba­lí aj špe­ciál­nu sta­rost­li­vosť

Michal Sorkovský / 11. marca 2016 / Tech a inovácie

Gala­xy S7 a Gala­xy S7 edge pôj­du do pre­da­ja už ten­to týž­deň. Ku svo­jim novým vlaj­ko­vým lodiam Sam­sung pri­ba­lí aj špe­ciál­nu zákaz­níc­ku sta­rost­li­vosť, kto­rá ťa mož­no pre­sved­čí o kúpe. 

Už dnes by mali byť novým maji­te­ľom doru­če­né pre­dob­jed­na­né novin­ky od Sam­sun­gu Gala­xy S7 a S7 edge. Ak aj ty čakáš na ten svoj, urči­te ťa pote­ší, že okrem špič­ko­vé­ho smart­fó­nu dosta­neš aj extra pri­da­nú hod­no­tu v podo­be služ­by Moje­S7. Tá ti zabez­pe­čí exklu­zív­nu zákaz­níc­ku sta­rost­li­vosť.

Samsung-Galaxy-S7-Edge (1)

Vďa­ka služ­be Moje­S7 si budeš môcť v prí­pa­de poru­chy cez špe­ciál­nu info­lin­ku ( 0800 665 377) dohod­núť expres­né vyz­dvi­hnu­tie svoj­ho S7 na akom­koľ­vek mies­te na Slo­ven­sku a v čase, kto­rý si sám určíš. Sam­sung ti na toto mies­to potom rov­no pri­ne­sie aj náh­rad­ný S7 ale­bo S7 edge, kto­rý budeš môcť využí­vať, kým sa ten tvoj opra­ví.

Ak sa ale s poru­chou tvoj­ho smart­fó­nu roz­hod­neš rov­no zájsť do nie­kto­ré­ho zo zákaz­níc­kych cen­tier Sam­sun­gu, opra­via ti ho pria­mo na mies­te do jed­nej hodi­ny (pokiaľ nepôj­de o poru­chu, kto­rej opra­va si vyža­du­je viac času). Môžeš si byť teda istý, že o tvoj Gala­xy S7 či S7 edge bude vždy dob­re posta­ra­né. Sam­sung sa teda aj tak­to zno­va posú­va ďalej od kon­ku­ren­cie a ponú­ka ľuďom ďal­ší skve­lý dôvod na kúpu svo­jich naj­nov­ších mode­lov.

Cb2dwh8VAAAeQK1

Zdroj: tla­čo­vá sprá­va , zdroj titul­nej foto­gra­fie: thenextweb.com, zdroj fotiek: thenextweb.com

Pridať komentár (0)