Sam­sung začal roz­po­sie­lať špe­ciál­ne bale­nie na vrá­te­nie smart­fó­nu. Je cho­rob­ne vtip­né a totál­ne prak­tic­ké

Dávid Igaz / 12. októbra 2016 / Tech a inovácie

Phab­let Sam­sung Gala­xy Note 7 defi­ni­tív­ne kon­čí. Toto je už zná­me nie­koľ­ko dní a aktu­ál­ne pre­bie­ha celo­sve­to­vý zber všet­kých pre­da­ných kusov. Vzhľa­dom na vznik­nu­tú situ­áciu Sam­sung nemô­že nič pod­ce­niť a bez­peč­nost­né opat­re­nia sa dot­kli aj kra­bi­ce, kto­rá bola nedáv­no odo­sla­ná maji­te­ľom.

Do tej­to kra­bi­ce musia pou­ží­va­te­lia svo­je zaria­de­nie vlo­žiť a násled­ne odo­slať na adre­su e-sho­pu ale­bo do auto­ri­zo­va­né­ho ser­vi­su. Vie­me, že situ­ácia nie je veľ­mi humor­ná, no toto bez­peč­nost­né bale­nie je pros­te neopa­ko­va­teľ­né. Kra­bi­ca sa skla­dá z cel­ko­vo šty­roch men­ších kra­bíc, kto­ré majú dokon­ca aj tepel­nú izo­lá­ciu pre kaž­dý prí­pad. Bez­peč­nosť na prvom mies­te, no nie? Úpl­ne nás však dostal pohľad na anti­sta­tic­kú taš­ku, res­pek­tí­ve na ochran­né ruka­vi­ce. Gigant teda ráta s tým naj­hor­ším sce­ná­rom a maji­te­ľom poslal kom­plet­nú bez­peč­nost­nú výba­vu.

note-7-return-2

Posuň­me však humor tro­chu bokom. Spo­loč­nosť urči­te robí to naj­lep­šie roz­hod­nu­tie, kto­ré chrá­ni to naj­dô­le­ži­tej­šie – zdra­vie maji­te­ľov. Finanč­ná stra­ta je tak­tiež nema­lá a ešte hor­šie je na tom povesť výrob­cu, kto­rá dosta­la asi naj­väč­šiu ujmu. Pozri si na videu niž­šie, ako teda vyze­rá to humor­né bale­nie, kto­ré čaká aj na teba, ak ste ešte smart­fón nevrá­til.

fony-z-ciny3-1024x1821-1024x182

zdroj: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)