Sam­sung začal roz­po­sie­lať špe­ciálne bale­nie na vrá­te­nie smart­fónu. Je cho­robne vtipné a totálne prak­tické

Dávid Igaz / 12. októbra 2016 / Tech a inovácie

Phab­let Sam­sung Galaxy Note 7 defi­ni­tívne končí. Toto je už známe nie­koľko dní a aktu­álne pre­bieha celo­sve­tový zber všet­kých pre­da­ných kusov. Vzhľa­dom na vznik­nutú situ­áciu Sam­sung nemôže nič pod­ce­niť a bez­peč­nostné opat­re­nia sa dot­kli aj kra­bice, ktorá bola nedávno odo­slaná maji­te­ľom.

Do tejto kra­bice musia pou­ží­va­te­lia svoje zaria­de­nie vlo­žiť a následne odo­slať na adresu e-shopu alebo do auto­ri­zo­va­ného ser­visu. Vieme, že situ­ácia nie je veľmi humorná, no toto bez­peč­nostné bale­nie je proste neopa­ko­va­teľné. Kra­bica sa skladá z cel­kovo šty­roch men­ších kra­bíc, ktoré majú dokonca aj tepelnú izo­lá­ciu pre každý prí­pad. Bez­peč­nosť na prvom mieste, no nie? Úplne nás však dostal pohľad na anti­sta­tickú tašku, res­pek­tíve na ochranné ruka­vice. Gigant teda ráta s tým naj­hor­ším sce­ná­rom a maji­te­ľom poslal kom­pletnú bez­peč­nostnú výbavu.

note-7-return-2

Posuňme však humor tro­chu bokom. Spo­loč­nosť určite robí to naj­lep­šie roz­hod­nu­tie, ktoré chráni to naj­dô­le­ži­tej­šie – zdra­vie maji­te­ľov. Finančná strata je tak­tiež nemalá a ešte hor­šie je na tom povesť výrobcu, ktorá dostala asi naj­väč­šiu ujmu. Pozri si na videu niž­šie, ako teda vyzerá to humorné bale­nie, ktoré čaká aj na teba, ak ste ešte smart­fón nevrá­til.

fony-z-ciny3-1024x1821-1024x182

zdroj: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)