SAPIE, Slovensko.digital a SOIT žia­da­jú novú vlá­du SR o zásad­né zme­ny v elek­tro­ni­zá­cii slu­žieb štá­tu

Sebastian Mach / 3. apríla 2016 / Zo Slovenska

Slo­ven­ská alian­cia pre inter­ne­to­vú eko­no­mi­ku (SAPIE), Slovensko.Digital a Spo­loč­nosť pre otvo­re­né infor­mač­né tech­no­ló­gie (SOIT) vyzý­va­jú novú vlá­du SR, aby vo svo­jom prog­ra­mo­vom vyhlá­se­ní na najb­liž­šie šty­ri roky zahr­nu­la opat­re­nia na roz­voj a pod­po­ru ino­va­tív­nej eko­no­mi­ky a digi­ta­li­zá­cie naprieč svo­ji­mi poli­tic­ký­mi pri­ori­ta­mi a refor­ma­mi, vrá­ta­ne zásad­ných zmien v elek­tro­ni­zá­cii slu­žieb štá­tu.

Orga­ni­zá­cie, kto­ré sa už dlh­šiu dobu sna­žia a kona­jú s cie­ľom zlep­šiť digi­ta­li­zá­ciu na Slo­ven­sku vyzý­va­jú v nasle­dov­nom vyhlá­se­ní našu novú vlá­du o výraz­né zme­ny.

Screen Shot 2016-04-03 at 17.32.02

foto: slovensko.digital

Vyhlá­se­nie SAPIE, Slovensko.digital a SOIT:

Infor­mač­né tech­no­ló­gie a ino­vá­cie sú jed­nou z kľú­čo­vých síl, kto­ré pre­tvá­ra­jú svet na lep­šie mies­to na život. Ino­vá­cie nesú­vi­sia len s odvet­vím tech­no­lo­gic­kých firiem, ale dotý­ka­jú sa aj fun­go­va­nia tra­dič­ných hos­po­dár­skych odvet­ví či verej­nej sprá­vy. Imple­men­tá­cia vízie sve­to­vé­ho Slo­ven­ska pod­po­rí odvet­via s vyso­kou pri­da­nou hod­no­tou, pri­ne­sie viac kva­li­fi­ko­va­ných pra­cov­ných miest a dlho­do­bú per­spek­tí­vu ino­va­tív­ne­ho líd­ra.

foto: soit.sk

Verí­me, že cez infor­mač­né tech­no­ló­gie sa dajú dosiah­nuť obrov­ské pozi­tí­va aj vo fun­go­va­ní verej­nej sprá­vy a v kva­li­te jej slu­žieb obča­nom. Sme pre­sved­če­ní, že exis­tu­je vyso­ký dopyt po služ­bách štá­tu, kto­ré budú jed­no­du­ché, pro­ak­tív­ne a vo svo­jej kva­li­te sa mini­mál­ne vyrov­na­jú kva­li­te komerč­ných slu­žieb, kto­ré dnes pou­ží­va­me v kaž­do­den­nom živo­te.

Odpo­rú­ča­me pre­to budú­cej vlá­de, aby sa zame­ra­la na dlho­do­bý roz­voj a pros­pe­ri­tu Slo­ven­ska pro­stred­níc­tvom:

  1. Roz­vo­ja digi­tál­nych, pod­ni­ka­teľ­ských, kre­a­tív­nych a ino­vač­ných zruč­nos­tí na všet­kých úrov­niach vzde­lá­va­nia vrá­ta­ne sys­té­mu celo­ži­vot­né­ho vzde­lá­va­nia ako nevy­hnut­né­ho pred­po­kla­du pre fun­go­va­nie Slo­ven­ska na glo­bál­nej eko­no­mic­kej scé­ne. Pre pros­pe­ri­tu Slo­ven­ska bude kľú­čo­vé, naj­mä vzhľa­dom na jeho veľ­kosť a nadš­tan­dard­nú otvo­re­nosť, či budú fir­my pôso­bia­ce na jeho úze­mí aktív­ny­mi posky­to­va­teľ­mi moder­ných slu­žieb ale­bo len pasív­ny­mi pri­jí­ma­teľ­mi. To bez šikov­ných a naj­mä pri­pra­ve­ných ľudí nebu­de mož­né.
  2. Zlep­še­nia pod­mie­nok na roz­mach kre­a­tív­nych, ino­vač­ných a tech­no­lo­gic­kých odvet­ví tak, aby moh­li byť glo­bál­ne úspeš­né a pomá­ha­li roz­vo­ju a moder­ni­zá­cii tra­dič­ných odvet­ví, kto­rých kon­ku­ren­cie­schop­nosť je pre eko­no­mi­ku Slo­ven­ska rov­na­ko nevy­hnut­ná. Za zvlášť dôle­ži­té pova­žu­je­me opat­re­nia na pod­po­ru začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov, pod­po­ry ino­va­tív­ne­ho expor­tu, vytvo­re­nie moder­ných pod­mie­nok pre inves­to­va­nie, či umož­ne­nie jed­no­du­ché­ho zamest­ná­va­nia kva­li­fi­ko­va­ných ľudí z celé­ho sve­ta. Kým vyspe­lé eko­no­mi­ky hľa­da­jú spô­so­by ako k sebe pri­lá­kať talen­to­va­ných ľudí, Slo­ven­sko si čas­to zby­toč­ne vytvá­ra či udr­žia­va rôz­ne admi­ni­stra­tív­no-regu­lač­né bari­é­ry. Navy­še sme pre­sved­če­ní, že prá­ve tie­to odvet­via by doká­za­li spo­ma­liť a poten­ciál­ne aj eli­mi­no­vať masív­ny odliv mla­dých kva­li­fi­ko­va­ných ľudí zo Slo­ven­ska.
  3. Pre­hl­bo­va­nia regi­onál­nej a sve­to­vej spo­lu­prá­ce v oblas­tí ino­vá­cií. Slo­ven­sko naprí­klad stá­le nedos­ta­toč­ne využí­va poten­ciál dunaj­ské­ho regi­ó­nu, kto­rý vyni­ká v oblas­ti kyber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti (3 z top 10 sve­to­vých cyber secu­ri­ty firiem síd­lia v regi­ó­ne) či posky­tu­je výni­moč­né pred­po­kla­dy pre uplat­ne­nie moder­ných tren­dov mobi­li­ty medzi svo­ji­mi cen­tra­mi (Brno, Vie­deň, Bra­ti­sla­va a Buda­pesť), príp­ra­vu spo­loč­ných pro­jek­tov, zdie­ľa­nie tzv. „best prac­ti­ces“.
  4. Imple­men­tá­cie opat­re­ní Jed­not­né­ho digi­tál­ne­ho trhu v spo­lu­prá­ci s pod­ni­ka­teľ­skou a odbor­nou verej­nos­ťou s cie­ľom maxi­ma­li­zo­vať bene­fi­ty pre 2 slo­ven­ských pod­ni­ka­te­ľov a obča­nov. Pova­žu­je­me za nevy­hnut­né pri­po­me­núť, že jed­not­ný digi­tál­ny trh má za cieľ pre­po­jiť 28 trhov EÚ, pri­niesť roč­ný hos­po­dár­sky rast vo výš­ke 450 miliárd EUR, vytvo­riť stá­ti­sí­ce pra­cov­ných miest a naj­mä posil­niť pred­po­kla­dy pre fun­go­va­nie vedo­most­nej spo­loč­nos­ti.
  5. Zvý­še­nia trans­pa­ren­tnos­ti infor­ma­ti­zá­cie a zapo­je­nie verej­nos­ti do jej usmer­ňo­va­nia. Roz­hod­nu­tia o doku­men­toch s dopa­dom na sme­ro­va­nie infor­ma­ti­zá­cie, štan­dar­doch a pro­jek­toch by sa mali robiť trans­pa­ren­tne a so zohľad­ne­ním názo­rov odbor­nej i širo­kej verej­nos­ti. Zve­rej­ňo­va­ním pro­jek­to­vej doku­men­tá­cie a sub­do­dá­va­te­ľov až po koneč­né­ho rea­li­zá­to­ra a sta­no­ve­ním pra­vi­diel obme­dzu­jú­cich kon­flikt záuj­mov by sa mali zabez­pe­čiť trans­pa­ren­tnosť vzťa­hov a odstrá­niť podoz­re­nia z neka­lé­ho kona­nia. V uta­je­nom reži­me by mali byť rea­li­zo­va­né iba nevy­hnut­né fun­kcie, nie celé modu­ly či infor­mač­né sys­té­my.
  6. Refor­my verej­nej sprá­vy súčas­ne s infor­ma­ti­zá­ci­ou. Nie je efek­tív­ne „elek­tro­ni­zo­vať“ súčas­né postu­py papie­ro­vé­ho sve­ta. Infor­ma­ti­zá­cia by mala byť spo­je­ná s dôsled­nou refor­mou pro­ce­sov verej­nej sprá­vy, tak aby boli v naj­šir­šej mie­re využi­té výho­dy moder­ných spô­so­bov komu­ni­ká­cie a budo­va­né boli pro­ak­tív­ne služ­by. Svet verej­nej sprá­vy je potreb­né otvo­riť posky­to­va­ním kom­plex­ných infor­má­cií, sprí­tup­ňo­va­ním otvo­re­ných úda­jov a slu­žieb pro­stred­níc­tvom otvo­re­ných roz­hra­ní.
  7. Zvý­še­nia efek­tív­nos­ti inves­tí­cií z verej­ných zdro­jov do IT. Potre­bu­je­me, aby bol roz­voj infor­mač­ných sys­té­mov rea­li­zo­va­ný efek­tív­ne, nevz­bu­dzo­val pochyb­nos­ti a umož­ňo­val čo naj­ši­ri­šie zapo­je­nie aj malých a stred­ných pod­ni­ka­te­ľov. Pre­to infor­mač­né sys­té­my majú byť budo­va­né modu­lár­ne a agil­ne a je vhod­né upus­tiť od cen­trál­nych mono­li­tic­kých pro­jek­tov. Štát by mal sle­do­vať naj­vyš­šiu hod­no­tu za penia­ze a pre­sa­diť postu­py v náku­pe IT, kto­ré napl­nia ten­to cieľ a pris­pe­jú k zvý­še­niu kon­ku­ren­cie. Inves­tí­cie do IT by mali byť pod­lo­že­né dôsled­ný­mi ana­lý­za­mi alter­na­tív spo­lu so zhod­no­te­ním ich eko­no­mic­kej výhod­nos­ti. Vša­de, kde je to mož­né, majú byť zno­vu­pou­ži­té exis­tu­jú­ce rie­še­nia, autor­ské prá­va k die­lam na zákaz­ku má vyko­ná­vať objed­ná­va­teľ a pou­ži­tý má byť prí­stup Open­Sour­ce.
  8. Cen­trál­ne ria­de­nej infor­ma­ti­zá­cie a digi­tal­nej eko­no­mi­ky. Infor­ma­ti­zá­cia verej­nej sprá­vy a roz­voj digi­tál­nej eko­no­mi­ky potre­bu­jú lep­šiu koor­di­ná­ciu. Navrhu­je­me, aby Vlá­da SR pre­sa­di­la cen­trál­ne ria­de­nie infor­ma­ti­zá­cie a pod­po­ry a roz­vo­ja digi­tál­nej eko­no­mi­ky na nad­re­zort­nom prin­cí­pe, s cie­ľom tes­nej­šej koor­di­ná­cie, zvý­še­nia pre­hľad­nos­ti a efek­tív­nos­ti rea­li­zo­va­ných akti­vít a vyš­šou mie­rou kon­tro­ly dodr­žia­va­nia záväz­ných pra­vi­diel a sta­no­ve­ných pri­orít. Štát­na sprá­va by si mala vytvo­riť sil­nej­šie kom­pe­ten­cie v oblas­ti IKT s cie­ľom zní­že­nia závis­los­ti od exter­ných dodá­va­te­ľov.
  9. Orien­tá­cie na kli­en­ta. Nie je dôle­ži­tý „počet“ slu­žieb eGo­vern­men­tu, ale nakoľ­ko pomá­ha­jú pou­ží­va­te­ľom. Orga­ni­zá­cie verej­nej sprá­vy by mali od začiat­ku pro­jek­tov aktív­ne pra­co­vať s cie­ľo­vý­mi sku­pi­na­mi pou­ží­va­te­ľov, v sna­he vytvo­riť elek­tro­nic­ké služ­by, kto­ré pou­ží­va­te­lia potre­bu­jú, sú ergo­no­mic­ké a jed­no­du­ché na pou­ži­tie. Rea­li­zo­va­né by mali byť cie­le­né prog­ra­my vzde­lá­va­nia pou­ží­va­te­ľov na prá­cu s eGo­vern­men­tom. Pre vytvo­re­né elek­tro­nic­ké služ­by by sa mala zis­ťo­vať využí­va­nosť a spo­koj­nosť pou­ží­va­te­ľov ako dôle­ži­tá súčasť kri­té­rií pre posu­dzo­va­nie IT pro­jek­tov.

SAPIE, Slovensko.Digital a SOIT tým­to vyjad­ru­jú svoj úprim­ný záu­jem a ocho­tu pod­po­riť budú­cu vlá­du v pri for­mu­lá­cii a imple­men­tá­cii kon­krét­nych rie­še­ní. Verí­me, že úspeš­ná spo­lu­prá­ca súkrom­né­ho a štát­ne­ho sek­to­ra pomô­že vytvo­riť lep­šie Slo­ven­sko pre všet­kých z nás.

Screen Shot 2016-04-03 at 17.34.39

foto: sappie.sk

Zdroj: tla­čo­vá sprá­va, zdroj titul­nej foto­gra­fie: slovensko.digital

Pridať komentár (0)