SAPIE, Slovensko.digital a SOIT žia­dajú novú vládu SR o zásadné zmeny v elek­tro­ni­zá­cii slu­žieb štátu

Sebastian Mach / 3. apríla 2016 / Zo Slovenska

Slo­ven­ská alian­cia pre inter­ne­tovú eko­no­miku (SAPIE), Slovensko.Digital a Spo­loč­nosť pre otvo­rené infor­mačné tech­no­ló­gie (SOIT) vyzý­vajú novú vládu SR, aby vo svo­jom prog­ra­mo­vom vyhlá­sení na najb­liž­šie štyri roky zahr­nula opat­re­nia na roz­voj a pod­poru ino­va­tív­nej eko­no­miky a digi­ta­li­zá­cie naprieč svo­jimi poli­tic­kými pri­ori­tami a refor­mami, vrá­tane zásad­ných zmien v elek­tro­ni­zá­cii slu­žieb štátu. 

Orga­ni­zá­cie, ktoré sa už dlh­šiu dobu sna­žia a konajú s cie­ľom zlep­šiť digi­ta­li­zá­ciu na Slo­ven­sku vyzý­vajú v nasle­dov­nom vyhlá­sení našu novú vládu o výrazné zmeny.

Screen Shot 2016-04-03 at 17.32.02

foto: slovensko.digital

Vyhlá­se­nie SAPIE, Slovensko.digital a SOIT:

Infor­mačné tech­no­ló­gie a ino­vá­cie sú jed­nou z kľú­čo­vých síl, ktoré pre­tvá­rajú svet na lep­šie miesto na život. Ino­vá­cie nesú­vi­sia len s odvet­vím tech­no­lo­gic­kých firiem, ale dotý­kajú sa aj fun­go­va­nia tra­dič­ných hos­po­dár­skych odvetví či verej­nej správy. Imple­men­tá­cia vízie sve­to­vého Slo­ven­ska pod­porí odvet­via s vyso­kou pri­da­nou hod­no­tou, pri­ne­sie viac kva­li­fi­ko­va­ných pra­cov­ných miest a dlho­dobú per­spek­tívu ino­va­tív­neho lídra.

foto: soit.sk

Veríme, že cez infor­mačné tech­no­ló­gie sa dajú dosiah­nuť obrov­ské pozi­tíva aj vo fun­go­vaní verej­nej správy a v kva­lite jej slu­žieb obča­nom. Sme pre­sved­čení, že exis­tuje vysoký dopyt po služ­bách štátu, ktoré budú jed­no­du­ché, pro­ak­tívne a vo svo­jej kva­lite sa mini­málne vyrov­najú kva­lite komerč­ných slu­žieb, ktoré dnes pou­ží­vame v kaž­do­den­nom živote.

Odpo­rú­čame preto budú­cej vláde, aby sa zame­rala na dlho­dobý roz­voj a pros­pe­ritu Slo­ven­ska pro­stred­níc­tvom:

  1. Roz­voja digi­tál­nych, pod­ni­ka­teľ­ských, kre­a­tív­nych a ino­vač­ných zruč­ností na všet­kých úrov­niach vzde­lá­va­nia vrá­tane sys­tému celo­ži­vot­ného vzde­lá­va­nia ako nevy­hnut­ného pred­po­kladu pre fun­go­va­nie Slo­ven­ska na glo­bál­nej eko­no­mic­kej scéne. Pre pros­pe­ritu Slo­ven­ska bude kľú­čové, najmä vzhľa­dom na jeho veľ­kosť a nadš­tan­dardnú otvo­re­nosť, či budú firmy pôso­biace na jeho území aktív­nymi posky­to­va­teľmi moder­ných slu­žieb alebo len pasív­nymi pri­jí­ma­teľmi. To bez šikov­ných a najmä pri­pra­ve­ných ľudí nebude možné.
  2. Zlep­še­nia pod­mie­nok na roz­mach kre­a­tív­nych, ino­vač­ných a tech­no­lo­gic­kých odvetví tak, aby mohli byť glo­bálne úspešné a pomá­hali roz­voju a moder­ni­zá­cii tra­dič­ných odvetví, kto­rých kon­ku­ren­cie­schop­nosť je pre eko­no­miku Slo­ven­ska rov­nako nevy­hnutná. Za zvlášť dôle­žité pova­žu­jeme opat­re­nia na pod­poru začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov, pod­pory ino­va­tív­neho exportu, vytvo­re­nie moder­ných pod­mie­nok pre inves­to­va­nie, či umož­ne­nie jed­no­du­chého zamest­ná­va­nia kva­li­fi­ko­va­ných ľudí z celého sveta. Kým vyspelé eko­no­miky hľa­dajú spô­soby ako k sebe pri­lá­kať talen­to­va­ných ľudí, Slo­ven­sko si často zby­točne vytvára či udr­žiava rôzne admi­ni­stra­tívno-regu­lačné bari­éry. Navyše sme pre­sved­čení, že práve tieto odvet­via by doká­zali spo­ma­liť a poten­ciálne aj eli­mi­no­vať masívny odliv mla­dých kva­li­fi­ko­va­ných ľudí zo Slo­ven­ska.
  3. Pre­hl­bo­va­nia regi­onál­nej a sve­to­vej spo­lu­práce v oblastí ino­vá­cií. Slo­ven­sko naprí­klad stále nedos­ta­točne využíva poten­ciál dunaj­ského regi­ónu, ktorý vyniká v oblasti kyber­ne­tic­kej bez­peč­nosti (3 z top 10 sve­to­vých cyber secu­rity firiem síd­lia v regi­óne) či posky­tuje výni­močné pred­po­klady pre uplat­ne­nie moder­ných tren­dov mobi­lity medzi svo­jimi cen­trami (Brno, Vie­deň, Bra­ti­slava a Buda­pesť), príp­ravu spo­loč­ných pro­jek­tov, zdie­ľa­nie tzv. „best prac­ti­ces“.
  4. Imple­men­tá­cie opat­rení Jed­not­ného digi­tál­neho trhu v spo­lu­práci s pod­ni­ka­teľ­skou a odbor­nou verej­nos­ťou s cie­ľom maxi­ma­li­zo­vať bene­fity pre 2 slo­ven­ských pod­ni­ka­te­ľov a obča­nov. Pova­žu­jeme za nevy­hnutné pri­po­me­núť, že jed­notný digi­tálny trh má za cieľ pre­po­jiť 28 trhov EÚ, pri­niesť ročný hos­po­dár­sky rast vo výške 450 miliárd EUR, vytvo­riť stá­ti­síce pra­cov­ných miest a najmä posil­niť pred­po­klady pre fun­go­va­nie vedo­most­nej spo­loč­nosti.
  5. Zvý­še­nia trans­pa­ren­tnosti infor­ma­ti­zá­cie a zapo­je­nie verej­nosti do jej usmer­ňo­va­nia. Roz­hod­nu­tia o doku­men­toch s dopa­dom na sme­ro­va­nie infor­ma­ti­zá­cie, štan­dar­doch a pro­jek­toch by sa mali robiť trans­pa­ren­tne a so zohľad­ne­ním názo­rov odbor­nej i širo­kej verej­nosti. Zve­rej­ňo­va­ním pro­jek­to­vej doku­men­tá­cie a sub­do­dá­va­te­ľov až po koneč­ného rea­li­zá­tora a sta­no­ve­ním pra­vi­diel obme­dzu­jú­cich kon­flikt záuj­mov by sa mali zabez­pe­čiť trans­pa­ren­tnosť vzťa­hov a odstrá­niť podoz­re­nia z neka­lého kona­nia. V uta­je­nom režime by mali byť rea­li­zo­vané iba nevy­hnutné fun­kcie, nie celé moduly či infor­mačné sys­témy.
  6. Reformy verej­nej správy súčasne s infor­ma­ti­zá­ciou. Nie je efek­tívne „elek­tro­ni­zo­vať“ súčasné postupy papie­ro­vého sveta. Infor­ma­ti­zá­cia by mala byť spo­jená s dôsled­nou refor­mou pro­ce­sov verej­nej správy, tak aby boli v naj­šir­šej miere využité výhody moder­ných spô­so­bov komu­ni­ká­cie a budo­vané boli pro­ak­tívne služby. Svet verej­nej správy je potrebné otvo­riť posky­to­va­ním kom­plex­ných infor­má­cií, sprí­tup­ňo­va­ním otvo­re­ných úda­jov a slu­žieb pro­stred­níc­tvom otvo­re­ných roz­hraní.
  7. Zvý­še­nia efek­tív­nosti inves­tí­cií z verej­ných zdro­jov do IT. Potre­bu­jeme, aby bol roz­voj infor­mač­ných sys­té­mov rea­li­zo­vaný efek­tívne, nevz­bu­dzo­val pochyb­nosti a umož­ňo­val čo naj­ši­ri­šie zapo­je­nie aj malých a stred­ných pod­ni­ka­te­ľov. Preto infor­mačné sys­témy majú byť budo­vané modu­lárne a agilne a je vhodné upus­tiť od cen­trál­nych mono­li­tic­kých pro­jek­tov. Štát by mal sle­do­vať naj­vyš­šiu hod­notu za peniaze a pre­sa­diť postupy v nákupe IT, ktoré napl­nia tento cieľ a pris­pejú k zvý­še­niu kon­ku­ren­cie. Inves­tí­cie do IT by mali byť pod­lo­žené dôsled­nými ana­lý­zami alter­na­tív spolu so zhod­no­te­ním ich eko­no­mic­kej výhod­nosti. Všade, kde je to možné, majú byť zno­vu­pou­žité exis­tu­júce rie­še­nia, autor­ské práva k die­lam na zákazku má vyko­ná­vať objed­ná­va­teľ a pou­žitý má byť prí­stup Open­Source.
  8. Cen­trálne ria­de­nej infor­ma­ti­zá­cie a digi­tal­nej eko­no­miky. Infor­ma­ti­zá­cia verej­nej správy a roz­voj digi­tál­nej eko­no­miky potre­bujú lep­šiu koor­di­ná­ciu. Navrhu­jeme, aby Vláda SR pre­sa­dila cen­trálne ria­de­nie infor­ma­ti­zá­cie a pod­pory a roz­voja digi­tál­nej eko­no­miky na nad­re­zort­nom prin­cípe, s cie­ľom tes­nej­šej koor­di­ná­cie, zvý­še­nia pre­hľad­nosti a efek­tív­nosti rea­li­zo­va­ných akti­vít a vyš­šou mie­rou kon­troly dodr­žia­va­nia záväz­ných pra­vi­diel a sta­no­ve­ných pri­orít. Štátna správa by si mala vytvo­riť sil­nej­šie kom­pe­ten­cie v oblasti IKT s cie­ľom zní­že­nia závis­losti od exter­ných dodá­va­te­ľov.
  9. Orien­tá­cie na kli­enta. Nie je dôle­žitý „počet“ slu­žieb eGo­vern­mentu, ale nakoľko pomá­hajú pou­ží­va­te­ľom. Orga­ni­zá­cie verej­nej správy by mali od začiatku pro­jek­tov aktívne pra­co­vať s cie­ľo­vými sku­pi­nami pou­ží­va­te­ľov, v snahe vytvo­riť elek­tro­nické služby, ktoré pou­ží­va­te­lia potre­bujú, sú ergo­no­mické a jed­no­du­ché na pou­ži­tie. Rea­li­zo­vané by mali byť cie­lené prog­ramy vzde­lá­va­nia pou­ží­va­te­ľov na prácu s eGo­vern­men­tom. Pre vytvo­rené elek­tro­nické služby by sa mala zis­ťo­vať využí­va­nosť a spo­koj­nosť pou­ží­va­te­ľov ako dôle­žitá súčasť kri­té­rií pre posu­dzo­va­nie IT pro­jek­tov.

SAPIE, Slovensko.Digital a SOIT týmto vyjad­rujú svoj úprimný záu­jem a ochotu pod­po­riť budúcu vládu v pri for­mu­lá­cii a imple­men­tá­cii kon­krét­nych rie­šení. Veríme, že úspešná spo­lu­práca súkrom­ného a štát­neho sek­tora pomôže vytvo­riť lep­šie Slo­ven­sko pre všet­kých z nás.

Screen Shot 2016-04-03 at 17.34.39

foto: sappie.sk

Zdroj: tla­čová správa, zdroj titul­nej foto­gra­fie: slovensko.digital

Pridať komentár (0)