SAPIE, Slovensko.digital a SOIT žiadajú novú vládu SR o zásadné zmeny v elektronizácii služieb štátu

 • Slovenská aliancia pre internetovú ekonomiku (SAPIE), Slovensko.Digital a Spoločnosť pre otvorené informačné technológie (SOIT) vyzývajú novú vládu SR, aby vo svojom programovom vyhlásení na najbližšie štyri roky zahrnula opatrenia na rozvoj a podporu inovatívnej ekonomiky a digitalizácie naprieč svojimi politickými prioritami a reformami, vrátane zásadných zmien v elektronizácii služieb štátu.
egov
 • Slovenská aliancia pre internetovú ekonomiku (SAPIE), Slovensko.Digital a Spoločnosť pre otvorené informačné technológie (SOIT) vyzývajú novú vládu SR, aby vo svojom programovom vyhlásení na najbližšie štyri roky zahrnula opatrenia na rozvoj a podporu inovatívnej ekonomiky a digitalizácie naprieč svojimi politickými prioritami a reformami, vrátane zásadných zmien v elektronizácii služieb štátu.

Organizácie, ktoré sa už dlhšiu dobu snažia a konajú s cieľom zlepšiť digitalizáciu na Slovensku vyzývajú v nasledovnom vyhlásení našu novú vládu o výrazné zmeny.

Screen Shot 2016-04-03 at 17.32.02

foto: slovensko.digital

Vyhlásenie SAPIE, Slovensko.digital a SOIT:

Informačné technológie a inovácie sú jednou z kľúčových síl, ktoré pretvárajú svet na lepšie miesto na život. Inovácie nesúvisia len s odvetvím technologických firiem, ale dotýkajú sa aj fungovania tradičných hospodárskych odvetví či verejnej správy. Implementácia vízie svetového Slovenska podporí odvetvia s vysokou pridanou hodnotou, prinesie viac kvalifikovaných pracovných miest a dlhodobú perspektívu inovatívneho lídra.

foto: soit.sk

Veríme, že cez informačné technológie sa dajú dosiahnuť obrovské pozitíva aj vo fungovaní verejnej správy a v kvalite jej služieb občanom. Sme presvedčení, že existuje vysoký dopyt po službách štátu, ktoré budú jednoduché, proaktívne a vo svojej kvalite sa minimálne vyrovnajú kvalite komerčných služieb, ktoré dnes používame v každodennom živote.

Odporúčame preto budúcej vláde, aby sa zamerala na dlhodobý rozvoj a prosperitu Slovenska prostredníctvom:

 1. Rozvoja digitálnych, podnikateľských, kreatívnych a inovačných zručností na všetkých úrovniach vzdelávania vrátane systému celoživotného vzdelávania ako nevyhnutného predpokladu pre fungovanie Slovenska na globálnej ekonomickej scéne. Pre prosperitu Slovenska bude kľúčové, najmä vzhľadom na jeho veľkosť a nadštandardnú otvorenosť, či budú firmy pôsobiace na jeho území aktívnymi poskytovateľmi moderných služieb alebo len pasívnymi prijímateľmi. To bez šikovných a najmä pripravených ľudí nebude možné.
 2. Zlepšenia podmienok na rozmach kreatívnych, inovačných a technologických odvetví tak, aby mohli byť globálne úspešné a pomáhali rozvoju a modernizácii tradičných odvetví, ktorých konkurencieschopnosť je pre ekonomiku Slovenska rovnako nevyhnutná. Za zvlášť dôležité považujeme opatrenia na podporu začínajúcich podnikateľov, podpory inovatívneho exportu, vytvorenie moderných podmienok pre investovanie, či umožnenie jednoduchého zamestnávania kvalifikovaných ľudí z celého sveta. Kým vyspelé ekonomiky hľadajú spôsoby ako k sebe prilákať talentovaných ľudí, Slovensko si často zbytočne vytvára či udržiava rôzne administratívno-regulačné bariéry. Navyše sme presvedčení, že práve tieto odvetvia by dokázali spomaliť a potenciálne aj eliminovať masívny odliv mladých kvalifikovaných ľudí zo Slovenska.
 3. Prehlbovania regionálnej a svetovej spolupráce v oblastí inovácií. Slovensko napríklad stále nedostatočne využíva potenciál dunajského regiónu, ktorý vyniká v oblasti kybernetickej bezpečnosti (3 z top 10 svetových cyber security firiem sídlia v regióne) či poskytuje výnimočné predpoklady pre uplatnenie moderných trendov mobility medzi svojimi centrami (Brno, Viedeň, Bratislava a Budapesť), prípravu spoločných projektov, zdieľanie tzv. „best practices“.
 4. Implementácie opatrení Jednotného digitálneho trhu v spolupráci s podnikateľskou a odbornou verejnosťou s cieľom maximalizovať benefity pre 2 slovenských podnikateľov a občanov. Považujeme za nevyhnutné pripomenúť, že jednotný digitálny trh má za cieľ prepojiť 28 trhov EÚ, priniesť ročný hospodársky rast vo výške 450 miliárd EUR, vytvoriť státisíce pracovných miest a najmä posilniť predpoklady pre fungovanie vedomostnej spoločnosti.
 5. Zvýšenia transparentnosti informatizácie a zapojenie verejnosti do jej usmerňovania. Rozhodnutia o dokumentoch s dopadom na smerovanie informatizácie, štandardoch a projektoch by sa mali robiť transparentne a so zohľadnením názorov odbornej i širokej verejnosti. Zverejňovaním projektovej dokumentácie a subdodávateľov až po konečného realizátora a stanovením pravidiel obmedzujúcich konflikt záujmov by sa mali zabezpečiť transparentnosť vzťahov a odstrániť podozrenia z nekalého konania. V utajenom režime by mali byť realizované iba nevyhnutné funkcie, nie celé moduly či informačné systémy.
 6. Reformy verejnej správy súčasne s informatizáciou. Nie je efektívne „elektronizovať“ súčasné postupy papierového sveta. Informatizácia by mala byť spojená s dôslednou reformou procesov verejnej správy, tak aby boli v najširšej miere využité výhody moderných spôsobov komunikácie a budované boli proaktívne služby. Svet verejnej správy je potrebné otvoriť poskytovaním komplexných informácií, sprítupňovaním otvorených údajov a služieb prostredníctvom otvorených rozhraní.
 7. Zvýšenia efektívnosti investícií z verejných zdrojov do IT. Potrebujeme, aby bol rozvoj informačných systémov realizovaný efektívne, nevzbudzoval pochybnosti a umožňoval čo najširišie zapojenie aj malých a stredných podnikateľov. Preto informačné systémy majú byť budované modulárne a agilne a je vhodné upustiť od centrálnych monolitických projektov. Štát by mal sledovať najvyššiu hodnotu za peniaze a presadiť postupy v nákupe IT, ktoré naplnia tento cieľ a prispejú k zvýšeniu konkurencie. Investície do IT by mali byť podložené dôslednými analýzami alternatív spolu so zhodnotením ich ekonomickej výhodnosti. Všade, kde je to možné, majú byť znovupoužité existujúce riešenia, autorské práva k dielam na zákazku má vykonávať objednávateľ a použitý má byť prístup OpenSource.
 8. Centrálne riadenej informatizácie a digitalnej ekonomiky. Informatizácia verejnej správy a rozvoj digitálnej ekonomiky potrebujú lepšiu koordináciu. Navrhujeme, aby Vláda SR presadila centrálne riadenie informatizácie a podpory a rozvoja digitálnej ekonomiky na nadrezortnom princípe, s cieľom tesnejšej koordinácie, zvýšenia prehľadnosti a efektívnosti realizovaných aktivít a vyššou mierou kontroly dodržiavania záväzných pravidiel a stanovených priorít. Štátna správa by si mala vytvoriť silnejšie kompetencie v oblasti IKT s cieľom zníženia závislosti od externých dodávateľov.
 9. Orientácie na klienta. Nie je dôležitý „počet“ služieb eGovernmentu, ale nakoľko pomáhajú používateľom. Organizácie verejnej správy by mali od začiatku projektov aktívne pracovať s cieľovými skupinami používateľov, v snahe vytvoriť elektronické služby, ktoré používatelia potrebujú, sú ergonomické a jednoduché na použitie. Realizované by mali byť cielené programy vzdelávania používateľov na prácu s eGovernmentom. Pre vytvorené elektronické služby by sa mala zisťovať využívanosť a spokojnosť používateľov ako dôležitá súčasť kritérií pre posudzovanie IT projektov.

SAPIE, Slovensko.Digital a SOIT týmto vyjadrujú svoj úprimný záujem a ochotu podporiť budúcu vládu v pri formulácii a implementácii konkrétnych riešení. Veríme, že úspešná spolupráca súkromného a štátneho sektora pomôže vytvoriť lepšie Slovensko pre všetkých z nás.

Screen Shot 2016-04-03 at 17.34.39

foto: sappie.sk

Zdroj: tlačová správa, zdroj titulnej fotografie: slovensko.digital

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech