SAPIE víta návrh SBA o audite, ale tvrdí, že vyhlá­se­nie SBA je zavá­dza­júce!

Redakcia / 12. október 2015 / Tools a produktivita

Posledné dni sa na celom Slo­ven­sku pre­berá téma pre­dra­že­nej kon­fe­ren­cie Tec­hmatch 2015. Agen­túra SBA rea­guje na mnohé reak­cie a žia­dosti verej­nosti a navrhuje kon­trolu polo­žiek vyna­lo­že­ných na podu­ja­tie. SAPIE súhlasí. Z časti. Čo si o tom mys­líte?

Slo­ven­ská alian­cia pre inter­ne­tovú eko­no­miku (SAPIE) víta návrh Slo­vak Busi­ness Agency (SBA) usku­toč­niť audit sku­toč­ných nákla­dov a kon­trolu kaž­dej položky vyna­lo­že­nej na kon­fe­ren­ciu Tec­hMatch Glo­bal Bra­ti­slava. Zo strany SAPIE aj odbor­nej verej­nosti boli vzne­sené vážne pochyb­nosti o trans­pa­ren­tnosti a efek­ti­vite vyna­lo­že­ných verej­ných pros­tried­kov na toto podu­ja­tie, keďže ide o zdroje, ktoré mali byť alo­ko­vané na roz­voj star­tu­po­vej komu­nity ako takej. 

Vyhlá­se­nie SBA k podu­ja­tiu TEC­HMATCH Slo­va­kia 2015

Situ­ácia, ktorá vznikla okolo podu­ja­tia Tec­hMatch Slo­va­kia 2015 je obrov­ským nedo­ro­zu­me­ním a spô­so­buje repu­tačné škody celému slo­ven­skému star­tup eko­sy­tému. Doma a najmä v zahra­ničí.

Je nesmierne zahan­bu­júce čítať na sociál­nych sie­ťach útoky na spík­rov, men­to­rov a inves­to­rov, ktorí pri­sľú­bili účasť na podu­jatí, a na kto­rých sa sku­točná star­tu­pová komu­nita na Slo­ven­sku tešila a teší. Účast­níci, ktorí postupne pri­lie­tajú na Slo­ven­sko, pred­sta­vujú špičku vo svete star­tu­pov a ino­vá­cií. Sú pri­pra­vení pomôcť svo­jimi skú­se­nos­ťami a zna­los­ťami slo­ven­ským pod­ni­ka­te­ľom. Prí­le­ži­tosť, ktorú Tec­hMatch Slo­va­kia pred­sta­vuje pre celé Slo­ven­sko, je obrov­ská.

Naším jedi­ným cie­ľom je pri­pra­viť v Bra­ti­slave špič­kové podu­ja­tie na naj­vyš­šej sve­to­vej úrovni. Dote­raz sa na Slo­ven­sku a v regi­óne stred­nej Európy takéto podu­ja­tie reálne neu­sku­toč­nilo. Jeho význam a prí­nos je abso­lútne nespo­chyb­ni­teľný. Záro­veň sa v žiad­nom prí­pade nech­ceme nijako dot­knúť ľudí a firiem, ktoré orga­ni­zujú iné zau­jí­mavé kon­fe­ren­cie pre star­tu­povú a IT komu­nitu či ino­va­tívny prie­my­sel. Zdô­raz­ňu­jeme, že sme uro­bili maxi­mum pre trans­pa­ren­tnosť pro­cesu verej­ného obsta­rá­va­nia, v kto­rom nebola zazna­me­naná jediná výhrada, námietka, návrh alebo výzva. Nemáme naj­menší dôvod čokoľ­vek skrý­vať. Sme pri­pra­vení na abso­lútnu verejnú kon­trolu kaž­dého vyna­lo­že­ného centu.

Verejne navrhu­jeme:

  • Kon­trolu kaž­dej položky vyna­lo­že­nej na toto podu­ja­tie
  • Nezá­vislý audit všet­kých sku­toč­ných nákla­dov

Dohľad nad týmto pro­ce­som kon­troly môže mať nezá­vislá komi­sia, ktorú vytvorí star­tup komu­nita, experti pre eventy, médiá a v kto­rej nemusí sedieť žiadny pred­sta­vi­teľ SBA. Sme pri­pra­vení vytvo­riť pre prácu takejto komi­sie všetky potrebné pred­po­klady.

Pre takúto spo­lu­prácu touto ces­tou verejne oslo­vu­jeme:

  1. SAPIE
  2. Orga­ni­zá­cie a firmy, ktoré orga­ni­zujú podu­ja­tia pre star­tupy
  3. Médiá
  4. Alian­ciu Fair play
  5. Orga­ni­zá­ciu Trans­pa­rency Inter­na­ti­onal

Tec­hMatch Slo­va­kia 2015. Tá je vyvr­cho­le­ním našej sys­te­ma­tic­kej pod­pory slo­ven­ského star­tu­po­vého eko­sys­tému ako celku.

SBA pra­vi­delne pod­po­ruje mnohé domáce podu­ja­tia, ktoré orga­ni­zujú aj iní aktéri slo­ven­ského star­tu­po­vého eko­sys­tému, ako aj vysie­la­nie slo­ven­ských star­tu­pov na podu­ja­tia v zahra­ničí. Iba tento rok sa slo­ven­ské star­tupy zúčast­nili medzi­ná­rod­ných star­tu­po­vých podu­jatí, ako naprí­kladTechC­runch v San Fran­ciscu a TechC­runch v New Yorku, Col­li­sion Con­fe­rence v Las Vegas, Pione­ers Fes­ti­val vo Viedni či star­tu­po­vých podu­jatí v Nemecku, Slo­vin­sku, Sin­ga­pure a San Diegu. Ďal­šie slo­ven­ské sta­rupy budú vyslané na Web­Sum­mit v Dub­line, Slush Hel­sinky a mnohé ďal­šie, na ktoré sa star­tu­pisti pri­hlá­sia. Výzva na pri­hla­so­va­nie na medzi­ná­rodné star­tup podu­ja­tia je stále otvo­rená.

Všetky detaily o akti­vi­tách SBA v pod­pore star­tu­pov sú zve­rej­nené.

Tec­hMatch Slo­va­kia 2015 je vyvr­cho­le­ním našej sys­te­ma­tic­kej pod­pory pre eko­sys­tém slo­ven­ského star­tupu. Pre jeho úspech sme vyna­lo­žili obrov­ské úsi­lie a sme pre­sved­čení, že pri­náša Slo­ven­sku to, čo Slo­ven­sko naj­viac potre­buje – pod­poru ino­vá­cií a moder­ných foriem pod­ni­ka­nia, ktoré sú budúc­nos­ťou tejto kra­jiny. Tec­hMatch Slo­va­kia 2015 je podu­ja­tím pre všet­kých tých, ktorí takto pre­mýš­ľajú o budúc­nosti Slo­ven­ska.

Vyjad­re­nie alian­cie pre inter­ne­tovú ekonomiku(SAPIE) k auditu pre­dra­že­nej kon­fe­ren­cie

SBA vyzvala SAPIE a ďal­šie orga­ni­zá­cie, ako i jed­not­liv­cov na účasť na audite sku­toč­ných nákla­dov a kon­trolu kaž­dej položky vyna­lo­že­nej na toto podu­ja­tie.

Vzhľa­dom na to, že kon­fe­ren­cia je hra­dená z verej­ných zdro­jov, žia­dame zve­rej­ne­nie všet­kých zmlúv, objed­ná­vok a fak­túr dodá­va­te­ľov a všet­kých ich sub­do­dá­va­te­ľov na webe SBA do 31.10.2015. Na základe týchto pod­kla­dov bude môcť vyko­nať nezá­vislý audit účel­nosti a efek­ti­vity vyna­lo­že­ných pros­tried­kov nie­len SAPIE, ale aj celá verej­nosť.

Vyzý­vame tiež SBA ku kon­štruk­tív­nej dis­ku­sii o najv­hod­nej­šom spô­sobe pod­pory pod­ni­ka­teľ­ského pro­stre­dia a ino­va­tív­neho pod­ni­ka­nia zo strany štátu, ako aj o efek­tív­nej forme spo­lu­práce súkrom­ného a verej­ného sek­tora v oblasti ino­va­tív­nej eko­no­miky, kde súkromný sek­tor plní mnoho potreb­ných fun­kcií.

Vyhlá­se­nie SBA: “Viete, že zhruba dva týždne pred podu­ja­tím sme sa so SAPIE dohodli na via­ce­rých dôle­ži­tých veciach. Upra­vo­vali sme podľa požia­da­viek prog­ram, dohodli kon­trolu nákla­dov… všetko.” je zavá­dza­júce.

SBA poskytla SAPIE kon­krétne infor­má­cie o kon­fe­ren­cii len dva týždne pred jej začiat­kom. Už v tom momente vznikli pochyb­nosti o opod­stat­ne­nosti enormne vyso­kého roz­počtu a pro­fe­si­ona­lite príp­rav. Par­ti­ci­pá­ciu na orga­ni­zá­cii kon­fe­ren­cie sme v tak nesko­rom štá­diu nemohli pri­jať a vydali sme ofi­ciálne vyhlá­se­nie. Po násled­nej komu­ni­ká­cii s SBA sme súhla­sili s účas­ťou nie­kto­rých čle­nov SAPIE na nefor­mál­nych stret­nu­tiach so zahra­nič­nými hos­ťami zo Sili­con Val­ley, keďže vzni­kala reálna obava, že bude ohro­zené dobré meno slo­ven­ského ino­va­tív­neho eko­sys­tému v zahra­ničí. Záro­veň sme žia­dali o mož­nosť finanč­ného auditu kon­fe­ren­cie.

Zdroj: sbagency.sk, sapie.sk

Pridať komentár (0)