SCiO — šiesty zmy­sel zákaz­níka, ktorý zistí zlo­že­nie potra­vín behom sekúnd

Alexandra Dulaková / 1. novembra 2015 / Tech a inovácie

Samotný spek­tro­me­ter nepred­sta­vuje nič revo­lučné. V tomto prí­pade však ide o prvé maličké zaria­de­nie vhodné na osobné využi­tie, nie o náročný a drahý prí­stroj z labo­ra­tó­ria. Zaria­de­nie SCiO pomo­cou slneč­ných lúčov pre­zradí zlo­že­nie kaž­dého objektu, na ktorý ho namie­rime. Ako inak, budeme na to okrem neho pote­bo­vať aj výkonný smartp­hone, pri­po­je­nie na inter­net, a prí­stup ku clou­do­vej data­báze.

Hlav­nou výho­dou pre bež­ných uží­va­te­ľov je jedna zásadná vec — infor­mo­va­nosť. Naj­čas­tej­šie si SCiO nájde uplat­ne­nie prav­de­po­dobne pri potra­vi­nách a teku­ti­nách, ktoré kon­zu­mu­jeme. Jeho uží­va­te­lia budú mať presný pre­hľad aj o tom, koľko cukru obsa­huje ovo­cie, slad­kosti, alebo nápoje — čo by naprí­klad veľmi pomohlo ľuďom, ktorí si hod­noty cukru vo svo­jom jedál­ničku musia — alebo chcú — regu­lo­vať. To isté platí aj pre tuky, sacha­ridy, či iné mole­kuly, na ktoré sa oplatí dávať si pozor. Ďalej by sa takto dali odhad­núť presné hod­noty alko­holu v rôz­nych nápo­joch a následne vďaka tejto infor­má­cii určiť dobu, počas kto­rej si nemožno sad­núť za volant. Naroz­diel od “fúka­nia” má táto metóda jednu zásadnú výhodu — dalo by sa to vypo­čí­tať ešte pred­tým, než alko­hol skon­zu­mu­jeme.

Takisto neos­tanú záha­dou ani zlo­že­nia lie­kov, rast­lín, oble­če­nia, elek­tro­niky, či dokonca aj nás samot­ných. Chceš vedieť, čo sa skrýva v tvo­jom nechte? Nie je prob­lém, stačí naň zamie­riť a o pár sekúnd sa dozvieš odpo­veď. Táto metóda obja­vo­va­nia by sa pre nás mohla stať zbra­ňou proti nečest­ným dis­tri­bú­to­rom jedla, ktorí sa na naše regály sna­žia pre­dať gene­ticky modi­fi­ko­vané, nedoz­reté, hor­mónmi vylep­šené, či nevhodne che­micky ošet­rené potra­viny. Jeho výrob­co­via, ktorí majú sídlo v Izra­eli, však varujú, že SCiO roz­hodne nedo­káže nahra­diť kom­pletnú labo­ra­tórnu ana­lýzu a nevie prí­tom­nosť či neprí­tom­nosť urči­tých látok odhad­núť na sto per­cent. Poten­ciál­nych zákaz­ní­kov odrá­dzajú najmä od toho, aby sa na SCiO spo­lie­hali ako na tes­ter aler­gé­nov. Sústre­ďuje sa totiž len na malý kus jedla, na ktorý ho namie­rime, nie na celú por­ciu, alebo plod. Takisto dokáže jeho ingre­dien­cie odhad­núť len pokiaľ tvo­ria aspoň jedno per­cento zlo­že­nia. Nie­ktoré aler­gény však dokážu byť škod­livé aj v men­ších množ­stvách.

Fun­go­va­nie tohto malého zázraku je zalo­žené na ana­lýze fareb­ného spek­tra, ako naz­na­čuje už jeho názov. Keď ho namie­rime na kon­krétny objekt, odo­hrá sa násle­dovný sled uda­lostí: SCiO odme­ria svetlo, ktoré sa odráža od kon­krét­neho objektu, roz­loží spek­trum týchto lúčov a všetky infor­má­cie následne pošle do clou­do­vej data­bázy, kde sa pri dob­rom inter­ne­to­vom pri­po­jení už do pia­tich sekúnd dokážu porov­nať s inter­nými hod­no­tami. Na základe exis­tu­jú­cich dát nám spek­tro­me­ter vypľuje (tak­mer) všetky údaje o mera­nom objekte. Každá mole­kula totiž vib­ruje svo­jim oso­bi­tým spô­so­bom, ktorý priamo ovplyv­ňuje jej kon­takt so svet­lom. Vďaka tomu za sebou mole­kuly zane­chá­vajú jedi­nečné sve­telné stopy, ktoré sú neza­me­ni­teľné, a ktoré vieme presne iden­ti­fi­ko­vať.

Okrem toho, že uží­va­te­ľom poskytne infor­má­cie ohľa­dom zlo­že­nia tak­mer kaž­dého objektu, záro­veň vytvára prvú celis­tvú data­bázu zlo­že­nia pred­me­tov, látok a telies na svete. Čím viac dát do nej uží­va­te­lia vlo­žia, tým pres­nej­šia a efek­tív­nej­šia bude. Už dnes je prí­stroj kom­pa­ti­bilný s vybra­nými modelmi iPho­nov a Andro­idov, pri­čom si zaň treba zapla­tiť sumu 249 dolá­rov. Cel­kom uži­točná a vyso­ko­funkčná hračka pre tých, ktorí chcú vedieť, či je ich oli­vový olej naozaj pravý a číry, kto­rých sužujú sta­no­vené obme­dze­nia ich jedál­neho lís­tka, ktorí zaria­de­nie využijú pri práci, alebo sú jed­no­du­cho zve­daví a chcú vedieť, ako a na základe čoho všetko okolo nich fun­guje. Všetci títo ľudia si s novým SCiO zaria­de­ním prídu na svoje.

Zdoj: In Habi­tat

Pridať komentár (0)