Scrip — digi­tál­na peňa­žen­ka, kto­rá ťa naučí hos­po­dá­riť

Ondrej Přažák / 3. októbra 2016 / Tech a inovácie

Už aj v hrách, ako je Mono­po­ly, sa mies­to papie­ro­vých peňa­zí, využí­va vir­tu­ál­na mena, kto­rá s je zastú­pe­ná jedi­nou kar­tič­kou. O “huma­ni­zá­ciu” takých­to digi­tál­nych trans­ak­cií sa pokú­ša­jú tvor­co­via zo štú­dia NewDe­al­De­sign, kto­rí vytvo­ri­li pro­to­typ vir­tu­ál­nej peňa­žen­ky.

Žije­me v digi­tál­nej dobe, kto­rá okrem rád a výhod pri­ná­ša aj istú dáv­ku odo­sob­ne­nia. Zbier­ky fil­mov, kníh i video­hier sa sťa­hu­jú do vir­tu­ál­nych kniž­níc. Výnim­kou nie sú ani bez­ho­to­vost­né trans­ak­cie. Prá­ve tým sa štú­dio NewDe­al­De­sing (NDD) so svo­jou peňa­žen­kou Scrip sna­žia vtla­čiť reál­nu tvár.

1474332291817scrip_04_desktop_952_x_536

Otáz­kou môže byť, či je mož­né kon­ku­ro­vať bez­kon­takt­ným pla­tob­ným kar­tám. Na túto pochyb­nosť majú NDD odpo­veď. Už kon­štruk­cia digi­tál­nej peňa­žen­ky má vzhľad moder­né­ho dopl­n­ku. Hlav­ným cie­ľom Scrip je vrá­tiť penia­zom život, evo­ko­vať zlé sve­do­mie pri pla­te­ní a naopak, prí­jem­né poci­ty pri inka­so­va­nia peňa­zí. To má zais­tiť aj mozai­ko­vý vzhľad pro­to­ty­pu, kto­rý robí z jed­no­tiek a núl sku­toč­nosť.

Nevšed­né a ku kore­ňom sa vra­ca­jú­ce je aj samot­ne pou­ží­va­nie peňa­žen­ky, teda pla­te­nia. Kým moder­né spô­so­by bez­ho­to­vost­né­ho pla­te­nia robia istým spô­so­bom robo­ti­zo­va­nú čin­nosť, kto­ré sa zakla­dá na pár klik­nu­tiach ale­bo doty­koch disp­le­ja, Scrip je v tom­to sme­re iný. Plat­by sa rea­li­zu­jú pomo­cou gest. Pla­te­nie účtov tak pre­bie­ha ťaha­ním pal­ca sme­rom od seba, ide o pohyb, kto­rý je podob­ný odpo­čí­ta­va­niu ban­ko­viek. Minu­tá suma sa navy­še nevyp­lá­ca naraz, ale po jed­not­li­vých cif­rách. Pri pla­te­ní účtov tak pre­bie­ha ťaha­ním pal­ca sme­rom od tela, pohyb podob­ný odpo­čí­ta­va­nie ban­ko­viek. Utra­te­né suma sa navy­še nevyp­lá­ca naraz, ale po jed­not­li­vých cif­rách. Tým sa spo­ma­ľu­je celý pro­ces pla­te­nia, na dru­hej stra­ne si ale člo­vek inten­zív­nej­šie uve­do­mu­je, akú veľ­kú sumu prá­ve minul. Taký­to spô­sob pla­te­nia neuj­de pozor­nos­ti ani náš­mu moz­gu, kto­rý hlb­šie vní­ma minu­té penia­ze a pocho­pi­teľ­ne mu to nie je ľahos­taj­né. Aj vďa­ka také­mu­to vne­mu by ľudia moh­li byť šetr­nej­ší ku svo­jim úspo­rám.

1474332411714scrip_05_desktop_1952_x_1098

Digi­tál­na peňa­žen­ka je stá­le vo fáze pro­to­ty­pu, keby sa ale pre­ra­zi­la do nor­mál­ne­ho spot­reb­né­ho živo­ta, nema­lo by byť ťaž­ké, synch­ro­ni­zo­vať ju s mobil­ným tele­fó­nom a ban­ko­vým účtom. Pochyb­nos­ťou tak zostá­va, či za pár rokov budú ľudia ochot­ní vyme­niť bez­kon­takt­né plat­by, za “výchov­né” pomal­šie pla­te­nie pomo­cou Scrip.

Zdroj: theverge.com, newdealdesign.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: newdealdesign.com

Pridať komentár (0)