Scrip — digi­tálna peňa­ženka, ktorá ťa naučí hos­po­dá­riť

Ondrej Přažák / 3. októbra 2016 / Tech a inovácie

Už aj v hrách, ako je Mono­poly, sa miesto papie­ro­vých peňazí, využíva vir­tu­álna mena, ktorá s je zastú­pená jedi­nou kar­tič­kou. O “huma­ni­zá­ciu” takýchto digi­tál­nych trans­ak­cií sa pokú­šajú tvor­co­via zo štú­dia NewDe­al­De­sign, ktorí vytvo­rili pro­to­typ vir­tu­ál­nej peňa­ženky.

Žijeme v digi­tál­nej dobe, ktorá okrem rád a výhod pri­náša aj istú dávku odo­sob­ne­nia. Zbierky fil­mov, kníh i video­hier sa sťa­hujú do vir­tu­ál­nych kniž­níc. Výnim­kou nie sú ani bez­ho­to­vostné trans­ak­cie. Práve tým sa štú­dio NewDe­al­De­sing (NDD) so svo­jou peňa­žen­kou Scrip sna­žia vtla­čiť reálnu tvár.

1474332291817scrip_04_desktop_952_x_536

Otáz­kou môže byť, či je možné kon­ku­ro­vať bez­kon­takt­ným pla­tob­ným kar­tám. Na túto pochyb­nosť majú NDD odpo­veď. Už kon­štruk­cia digi­tál­nej peňa­ženky má vzhľad moder­ného dopl­nku. Hlav­ným cie­ľom Scrip je vrá­tiť penia­zom život, evo­ko­vať zlé sve­do­mie pri pla­tení a naopak, prí­jemné pocity pri inka­so­va­nia peňazí. To má zais­tiť aj mozai­kový vzhľad pro­to­typu, ktorý robí z jed­no­tiek a núl sku­toč­nosť.

Nevšedné a ku kore­ňom sa vra­ca­júce je aj samotne pou­ží­va­nie peňa­ženky, teda pla­te­nia. Kým moderné spô­soby bez­ho­to­vost­ného pla­te­nia robia istým spô­so­bom robo­ti­zo­vanú čin­nosť, ktoré sa zakladá na pár klik­nu­tiach alebo doty­koch disp­leja, Scrip je v tomto smere iný. Platby sa rea­li­zujú pomo­cou gest. Pla­te­nie účtov tak pre­bieha ťaha­ním palca sme­rom od seba, ide o pohyb, ktorý je podobný odpo­čí­ta­va­niu ban­ko­viek. Minutá suma sa navyše nevyp­láca naraz, ale po jed­not­li­vých cif­rách. Pri pla­tení účtov tak pre­bieha ťaha­ním palca sme­rom od tela, pohyb podobný odpo­čí­ta­va­nie ban­ko­viek. Utra­tené suma sa navyše nevyp­láca naraz, ale po jed­not­li­vých cif­rách. Tým sa spo­ma­ľuje celý pro­ces pla­te­nia, na dru­hej strane si ale člo­vek inten­zív­nej­šie uve­do­muje, akú veľkú sumu práve minul. Takýto spô­sob pla­te­nia neujde pozor­nosti ani nášmu mozgu, ktorý hlb­šie vníma minuté peniaze a pocho­pi­teľne mu to nie je ľahos­tajné. Aj vďaka také­muto vnemu by ľudia mohli byť šetr­nejší ku svo­jim úspo­rám.

1474332411714scrip_05_desktop_1952_x_1098

Digi­tálna peňa­ženka je stále vo fáze pro­to­typu, keby sa ale pre­ra­zila do nor­mál­neho spot­reb­ného života, nemalo by byť ťažké, synch­ro­ni­zo­vať ju s mobil­ným tele­fó­nom a ban­ko­vým účtom. Pochyb­nos­ťou tak zostáva, či za pár rokov budú ľudia ochotní vyme­niť bez­kon­taktné platby, za “výchovné” pomal­šie pla­te­nie pomo­cou Scrip.

Zdroj: theverge.com, newdealdesign.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: newdealdesign.com

Pridať komentár (0)