SCUB­STER – mini­po­norka pre kaž­dého!

Lukáš Timko / 20. septembra 2015 / Tech a inovácie

Najprv to mal byť bicy­kel, potom loď s pedálmi, následne pedálmi pohá­ňané lie­tadlo a teraz, vďaka tímu fran­cúz­skych inži­nie­rov pod vede­ním Step­hana Rous­sona, má svet pedálmi pohá­ňanú ponorku. Táto pedá­lová mini­po­norka, s pre­zýv­kou „Scub­ster“, je plne pohá­ňaná ľud­skou silou a navr­hnutá tak, že potá­pa­čovi stačí na pohyb pod vodou iba pedá­lo­vať.

Pla­vidlo pou­žíva sys­tém dvoch vrtulí, roz­tá­ča­ných reťa­zou, ktorá ich spája s pedálmi. Podľa kon­dí­cie potá­pača dokáže Scub­ster dosiah­nuť rých­losť až 8km za hodinu pri ponore 6 met­rov. Tieto limity ju robia per­fekt­ným pla­vid­lom na pod­mor­ské potá­pa­nie pri korá­loch a vychut­ná­va­nie si pod­mor­ského sveta.

Vzhľa­dom na to, že kok­pit Scub­stera nie je vodo­tesný, musí mať pilot oble­čenú celú potá­pačskú výstroj a teda čas strá­vený pod hla­di­nou je závislý iba na zásobe kys­líka. Počas tes­to­va­nia v stre­do­zem­nom mori bol prie­merný čas pod hla­di­nou jedna hodina.

Hoci 3,5 m dlhá jed­no­miestna ponorka skôr pri­po­mína vozidlo pre­fe­ro­vané nepria­teľmi Jamesna Bonda, dizaj­nér Step­hane Rous­son verí, že týmto dizaj­nom zaujme vlast­ní­kov jácht. Hoci táto ponorka je fan­tas­tický vyná­lez pre bez-emisné pod­vodné báda­nie, mys­líme si, že Scub­ster bude len ďal­šia hračka pre boha­tých a sláv­nych.

Rous­son neos­tal len pri pedá­loch a ľud­skom pohone. V dobe elek­tric­kých vozi­diel posu­nul pro­jekt Scub­stera o pár leve­lov vyš­šie. Pred­ne­dáv­nom sa na Kicks­tar­tery obja­vila kam­paň na finan­co­va­nie vývoja Scub­stera s elek­tric­kým moto­rom. Cie­ľom kam­pane je do 6. októbra vyzbie­rať 15 000 eur, ktoré sa pou­žijú na vylep­še­nie pro­to­typu a finan­co­va­nie pro­duk­cie. Baté­riami pohá­ňaná mini­po­norka sľu­buje lep­šiu manév­ro­va­teľ­nosť a vyš­šiu rých­losť najmä vďaka dvom na sebe nezá­vis­lým vrtu­ľám. Podľa Rous­sona bude elek­trický Scub­ster vhodný pre pod­mor­ských arche­oló­gov, mor­ských ved­cov a pobrežnú stráž.

Step­han Rous­son je známy aj inými vyná­lezmi a činmi. V roku 2008 sa tento dizaj­nér a dob­ro­druh chcel stať prvým člo­ve­kov, ktorý pre­kročí Lamanš­ský prie­liv v pedálmi pohá­ňa­nej vzdu­cho­lodi. V polo­vici cesty však musel svoj pokus vzdať a tak Lamanš­ský prie­liv ostal ním nepo­ko­rený. Tento dizaj­nér, dob­ro­druh a vyná­lezca je prí­kla­dom vytrva­losti a pou­če­nia sa z neús­pe­chu. Veríme, že jeho kam­paň na Kicks­tar­tery bude úspešná a pro­jekt elek­tric­kého Scub­stera bude odra­zo­vým mos­tí­kom k ďal­ším pre­lo­mo­vým vyná­le­zom.

Zdroj: inhabitat.com, gizmag.com, rousson.org

Pridať komentár (0)