Sec­ret Con­ver­sa­ti­ons — novinka v Mes­sen­geri, ktorá k nám dorazí už one­dlho

Robert Runák, thinkapple.sk / 11. júla 2016 / Tech a inovácie

Face­book vo svo­jej apli­ká­cii Mes­sen­ger nedávno začal tes­to­vať novinku, ktorá sa vzťa­huje na chaty — end-to-end (E2E) šif­ro­va­nie. Tento sys­tém komu­ni­ká­cie zahŕňa šif­ro­va­nie správ od odo­sie­la­teľa až k prí­jem­covi. Face­book uis­ťuje, že správy nevidí nik okrem osôb zahr­nu­tých v kon­ver­zá­cii.

Novinka pros­pešná pre mno­hých ľudí je zatiaľ v štá­diu tes­to­va­nia. Face­book pre­hlá­sil, že v prie­behu leta bude tento sys­tém prí­stupný v apli­ká­cii Mes­sen­ger.Zdroj: pcworld.com

Foto: pcworld.com

Začí­name tes­to­vať schop­nosť, aby sme vytvo­rili tajnú kon­ver­zá­ciu v Mes­sen­geri len medzi dvoma oso­bami, ktorá bude využí­vať end-to-end šif­ro­va­nie a bude videná len oso­bou, s kto­rou komu­ni­ku­jete. To zna­mená, že správy sú určené len pre vás a pre osobu, kto­rej správu posielate,pre nikoho iného, vrá­tane nás!

Firma Apple už toto šif­ro­va­nie pou­žíva štan­dardne v apli­ká­ciách iMes­sa­ges a Face­Time. Apli­ká­cia What­sApp ju začala pou­ží­vať v apríli, avšak Face­book pou­žíva tro­chu iný postup.

Zdroj: money.cnn.com

Foto: money.cnn.com

Apli­ká­cie od Apple a What­sApp auto­ma­ticky šif­rujú všetky správy, tým sa pre­díde zne­uži­tiu osob­ných infor­má­cií a podobne. Face­book chce vytvo­riť len mož­nosť, ktorú si pou­ží­va­te­lia budú môcť akti­vo­vať, aby ich kon­ver­zá­cia bola doslova medzi “štyrmi očami”. Táto mož­nosť sa bude nazý­vať Sec­ret Con­ver­sa­ti­ons.

Face­book konečne uro­bil krok vpred, aby zaru­čil väč­šiu ochranu úda­jov pou­ží­va­te­ľov. Hoci Apple­túto fun­kciu už pou­žíva, mys­lím si, že príde veľmi vhod, keď sa s takouto mož­nos­ťou stret­neme aj pri Mes­sen­geri.

Zdroj: thinkapple.sk, Zdroj titul­nej foto­gra­fie: theindiantalks.com

Pridať komentár (0)