Segway od Xia­omi — šikovná, výkonná a cenovo dostupná fra­je­rina

Ali Marková / 22. októbra 2015 / Tech a inovácie

Xia­omi, čín­sky výrobca smart­fó­nov pred­sta­vil v nový skú­ter. Nine­bot mini dokáže prejsť tak­mer 21 kilo­met­rov na jedno nabi­tie a to maxi­mál­nou rých­los­ťou 16 kilo­met­rov za hodinu. 

Iba pol roka po Nine­bot pri­chá­dza Xia­omi s men­ším súro­den­com mašiny — Nine­bot mini. Na roz­diel od Segwayu nemá ruko­väte a jeho ovlá­da­nie sa rea­li­zuje cez apli­ká­ciu v tvo­jom smart­fóne alebo dete­ko­va­ním pohybu nôh. Sen­zor je umiest­nený v opie­radle medzi kole­nami. Samo­ba­lančný skú­ter une­sie 84 kíl a zvládne stú­pa­nie do 15 per­cent pomo­cou dvoch elek­tro­mo­to­rov. Súdiac podľa kolies, Nine­bot sa dokáže dostať aj do nároč­nej­šieho terénu, pri­čom jeho kon­ku­renti s men­šími kole­sami by asi zvládli len prvo­triedne cesty. 

Cez apli­ká­ciu je tiež možné Nine­bot mini zamknúť a v prí­pade, že ti nie­kto 12 a pol kilový skú­ter ukradne, apli­ká­cia ti okam­žite odošle upo­zor­ne­nie. Aby sa ti na ces­tách so skút­rom dobre jaz­dilo, firma Xia­omi pri­pra­vila aj mobilnú apli­ká­ciu na zazna­me­ná­va­nie stavu vozovky. V porov­naní s popu­lár­nymi Segway je nie­koľko násobne lac­nejší. Kým na šesť a pol tisí­cový nápro­ti­vok by si šet­ril asi dlh­šie, Nine­bot mini ťa vyjde len 279 eur.

Xia­omi plá­nuje omnoho viac než len Nine­bot mini. Tento rok pred­sta­vila LED lampy, čis­tičky vody, kamery, či dokonca kufre za veľmi pri­ja­teľnú cenu len 40€. Xia­omi spo­lu­pra­co­vala na „smart shoes“ so špor­to­vou fir­mou Li Ning. Tie okrem toho, že sú vode, potu a tlaku odolné, obsa­hujú Blu­e­to­oth na pre­po­je­nie so smart­fó­nom.

Firma tiež nedávno pred­sta­vila smart tele­ví­ziu s Android mul­ti­me­diál­nym cen­trom, Mi TV3 so 60-pal­co­vou LCD od LG, ktorá je v naj­ten­šom bode tenká len 11,6 mili­metra. Pri­dáva sa tak k novej gene­rá­cii 4K tele­ví­zií, kto­rých roz­lí­še­nie bude kine­ma­to­gra­fic­kým štan­dar­dom. K tele­ví­zii, kto­rej cena sa pohy­buje v pre­počte na 1240 eurách je potrebné dokú­piť ešte Mi TV Bar — obsa­huje matičnú dosku, zvu­kový sys­tém a vše­tok obsah služby Mi Box. Stoš­ty­rid­sať eurový Mi TV Bar je možné spá­ro­vať s akým­koľ­vek disp­le­jom s HDMI por­tom a podľa výrobcu je odde­le­nie kom­po­nen­tov ľah­šou ces­tou k neskor­ším sys­té­mo­vým vylep­še­niam.

Tele­ví­zia, rov­nako ako Nine­bot Mini budú na trhu v Číne od 3. októbra tohto roku, do Európy možno dorazí cez fran­cúz­sku pobočku firmy Nine­bot.

Pridať komentár (0)