Segway od Xia­omi — šikov­ná, výkon­ná a ceno­vo dostup­ná fra­je­ri­na

Ali Marková / 22. októbra 2015 / Tech a inovácie

Xia­omi, čín­sky výrob­ca smart­fó­nov pred­sta­vil v nový skú­ter. Nine­bot mini doká­že prejsť tak­mer 21 kilo­met­rov na jed­no nabi­tie a to maxi­mál­nou rých­los­ťou 16 kilo­met­rov za hodi­nu.

Iba pol roka po Nine­bot pri­chá­dza Xia­omi s men­ším súro­den­com maši­ny — Nine­bot mini. Na roz­diel od Segwa­yu nemá ruko­vä­te a jeho ovlá­da­nie sa rea­li­zu­je cez apli­ká­ciu v tvo­jom smart­fó­ne ale­bo dete­ko­va­ním pohy­bu nôh. Sen­zor je umiest­ne­ný v opie­rad­le medzi kole­na­mi. Samo­ba­lanč­ný skú­ter une­sie 84 kíl a zvlád­ne stú­pa­nie do 15 per­cent pomo­cou dvoch elek­tro­mo­to­rov. Súdiac pod­ľa kolies, Nine­bot sa doká­že dostať aj do nároč­nej­šie­ho teré­nu, pri­čom jeho kon­ku­ren­ti s men­ší­mi kole­sa­mi by asi zvlád­li len prvo­tried­ne ces­ty. 

Cez apli­ká­ciu je tiež mož­né Nine­bot mini zamknúť a v prí­pa­de, že ti nie­kto 12 a pol kilo­vý skú­ter ukrad­ne, apli­ká­cia ti okam­ži­te odoš­le upo­zor­ne­nie. Aby sa ti na ces­tách so skút­rom dob­re jaz­di­lo, fir­ma Xia­omi pri­pra­vi­la aj mobil­nú apli­ká­ciu na zazna­me­ná­va­nie sta­vu vozov­ky. V porov­na­ní s popu­lár­ny­mi Segway je nie­koľ­ko násob­ne lac­nej­ší. Kým na šesť a pol tisí­co­vý nápro­ti­vok by si šet­ril asi dlh­šie, Nine­bot mini ťa vyj­de len 279 eur.

Xia­omi plá­nu­je omno­ho viac než len Nine­bot mini. Ten­to rok pred­sta­vi­la LED lam­py, čis­tič­ky vody, kame­ry, či dokon­ca kuf­re za veľ­mi pri­ja­teľ­nú cenu len 40€. Xia­omi spo­lu­pra­co­va­la na „smart sho­es“ so špor­to­vou fir­mou Li Ning. Tie okrem toho, že sú vode, potu a tla­ku odol­né, obsa­hu­jú Blu­e­to­oth na pre­po­je­nie so smart­fó­nom.

Fir­ma tiež nedáv­no pred­sta­vi­la smart tele­ví­ziu s Andro­id mul­ti­me­diál­nym cen­trom, Mi TV3 so 60-pal­co­vou LCD od LG, kto­rá je v naj­ten­šom bode ten­ká len 11,6 mili­met­ra. Pri­dá­va sa tak k novej gene­rá­cii 4K tele­ví­zií, kto­rých roz­lí­še­nie bude kine­ma­to­gra­fic­kým štan­dar­dom. K tele­ví­zii, kto­rej cena sa pohy­bu­je v pre­poč­te na 1240 eurách je potreb­né dokú­piť ešte Mi TV Bar — obsa­hu­je matič­nú dosku, zvu­ko­vý sys­tém a vše­tok obsah služ­by Mi Box. Stoš­ty­rid­sať euro­vý Mi TV Bar je mož­né spá­ro­vať s akým­koľ­vek disp­le­jom s HDMI por­tom a pod­ľa výrob­cu je odde­le­nie kom­po­nen­tov ľah­šou ces­tou k neskor­ším sys­té­mo­vým vylep­še­niam.

Tele­ví­zia, rov­na­ko ako Nine­bot Mini budú na trhu v Číne od 3. októb­ra toh­to roku, do Euró­py mož­no dora­zí cez fran­cúz­sku poboč­ku fir­my Nine­bot.

Pridať komentár (0)