Sen­se: Ako vstať tou správ­nou nohou?

Dávid Hudák / 25. júla 2014 / Tech a inovácie

Spá­nok. Jed­na z naj­dô­le­ži­tej­ších a naj­čas­tej­šie sa opa­ku­jú­cich čin­nos­tí kaž­dé­ho z nás. Jeho kva­li­ta sa čas­to odzr­kad­ľu­je na nála­de, kto­rá z nás bude počas zvyš­ku dňa vyža­ro­vať. Poci­ty úna­vy či podráž­de­nos­ti niko­mu na výko­ne nepri­da­jú. Ak vez­me­me do úva­hy fakt, že pri­bliž­ne tre­ti­nu svoj­ho živo­ta strá­vi­me v poste­li, je priam nevy­hnut­né sa ním zaobe­rať.

A v dosta­toč­nej mie­re sa ním zaobe­rá aj lon­dýn­sky mla­dík James Proud (22). Ten vytvo­ril „sle­ep trac­ker“ s náz­vom Sen­se, z kto­ré­ho sa len pár dní po svo­jom uve­de­ní na Kicks­tar­te­ri sta­la veľ­ká sen­zá­cia. Sto­ti­sí­co­vý ($) goal je už momen­tál­ne 6,5-násobne pre­ko­na­ný! Pýta­te sa, čo môže byť tak žia­da­né? Jed­no­du­ché, dizaj­no­vo veľ­mi vkus­né zaria­de­nie, kto­ré sle­du­je vaše sprá­va­nie počas spán­ku, a to moni­to­ro­va­ním oko­lia. Sen­se meria tep­lo­tu, svet­lo, pohyb, vlh­kosť, zvuk, a dokon­ca aj počty peľo­vých čas­tíc a pra­chu nachá­dza­jú­cich sa v izbe. 

Jeho súčas­ťou je aj malý krú­žok, tzv. Sle­ep Pill, kto­rý sa pri­pne na van­kúš a počas celej noci zazna­me­ná­va, koľ­ko­krát sa v spán­ku pohne­te ale­bo pre­to­čí­te. Ako je tomu už dnes zvy­kom, všet­ky úda­je sa pomo­cou blu­e­to­oth pre­ná­ša­jú do vašej iOS, resp. Andro­id apli­ká­cie. Toto zaria­de­nie obsa­hu­je tak­tiež repro­duk­tor. Zvu­ky v podo­be tiché­ho šumu ale­bo upo­ko­ju­jú­ce­ho daž­ďa vám doká­žu sprí­jem­niť vaše usí­na­nie. Je využí­va­ný aj pri ran­nom bude­ní, kedy vás v súčin­nos­ti so Sle­ep Pill zobu­dí ozaj v ten pra­vý čas. Síce mož­no vsta­ne­te o 15 minút skôr, ale za to čulý a svie­ži. Tútofun­kciu obzvlášť oce­ňu­jem.

Ráno si na disp­le­ji váš­ho smart­fó­nu náj­de­te skó­re urču­jú­ce kva­li­tu váš­ho spán­ku, čo však pres­nej­šie určí­te vlast­ný­mi pocit­mi. Ak by vás zau­jí­ma­lo, čo upro­stred noci naru­ši­lo váš dra­ma­tic­ký sen, Sen­se to dete­ko­val za vás. Opäť, sta­čí len pre­hrať v app­ke. Good Job!

Zdroj: techc­runch

Pridať komentár (0)