Sense: Ako vstať tou správ­nou nohou?

Dávid Hudák / 25. júla 2014 / Tech a inovácie

Spá­nok. Jedna z naj­dô­le­ži­tej­ších a naj­čas­tej­šie sa opa­ku­jú­cich čin­ností kaž­dého z nás. Jeho kva­lita sa často odzr­kad­ľuje na nálade, ktorá z nás bude počas zvyšku dňa vyža­ro­vať. Pocity únavy či podráž­de­nosti nikomu na výkone nepri­dajú. Ak vez­meme do úvahy fakt, že pri­bližne tre­tinu svojho života strá­vime v posteli, je priam nevy­hnutné sa ním zaobe­rať.

A v dosta­toč­nej miere sa ním zaoberá aj lon­dýn­sky mla­dík James Proud (22). Ten vytvo­ril „sleep trac­ker“ s náz­vom Sense, z kto­rého sa len pár dní po svo­jom uve­dení na Kicks­tar­teri stala veľká sen­zá­cia. Sto­ti­sí­cový ($) goal je už momen­tálne 6,5-násobne pre­ko­naný! Pýtate sa, čo môže byť tak žia­dané? Jed­no­du­ché, dizaj­novo veľmi vkusné zaria­de­nie, ktoré sle­duje vaše sprá­va­nie počas spánku, a to moni­to­ro­va­ním oko­lia. Sense meria tep­lotu, svetlo, pohyb, vlh­kosť, zvuk, a dokonca aj počty peľo­vých čas­tíc a pra­chu nachá­dza­jú­cich sa v izbe. 

Jeho súčas­ťou je aj malý krú­žok, tzv. Sleep Pill, ktorý sa pri­pne na van­kúš a počas celej noci zazna­me­náva, koľ­ko­krát sa v spánku pohnete alebo pre­to­číte. Ako je tomu už dnes zvy­kom, všetky údaje sa pomo­cou blu­e­to­oth pre­ná­šajú do vašej iOS, resp. Android apli­ká­cie. Toto zaria­de­nie obsa­huje tak­tiež repro­duk­tor. Zvuky v podobe tichého šumu alebo upo­ko­ju­jú­ceho dažďa vám dokážu sprí­jem­niť vaše usí­na­nie. Je využí­vaný aj pri ran­nom budení, kedy vás v súčin­nosti so Sleep Pill zobudí ozaj v ten pravý čas. Síce možno vsta­nete o 15 minút skôr, ale za to čulý a svieži. Tútofun­kciu obzvlášť oce­ňu­jem.

Ráno si na disp­leji vášho smart­fónu náj­dete skóre urču­júce kva­litu vášho spánku, čo však pres­nej­šie určíte vlast­nými pocitmi. Ak by vás zau­jí­malo, čo upro­stred noci naru­šilo váš dra­ma­tický sen, Sense to dete­ko­val za vás. Opäť, stačí len pre­hrať v appke. Good Job!

Zdroj: techc­runch

Pridať komentár (0)