Ser­ver s petí­ciou za odvo­la­nie Róberta Kali­ňáka pod­ľa­hol útoku hac­ke­rov

Jakub Jablonický / 30. augusta 2016 / Zo Slovenska

Do ságy odvo­lá­va­nia minis­tra vnútra sa údajne zapo­jili už aj hac­keri.

Podľa Dana Mitasa z OĽaNO – NOVA zaú­to­čili na ser­ver tisíce až desať­ti­síce IP adries. Útok pre­be­hol v nedeľu a jeho cie­ľom bolo zne­funkč­niť ser­ver, na kto­rom je umiest­nená petí­cia za odvo­la­nie Kali­ňáka a ďal­šie stránky hnu­tia OĽaNO – NOVA.

Bonaparty3

V pon­de­lok nad­rá­nom sa začal ešte sofis­ti­ko­va­nejší útok s väč­šou silou, proti kto­rému sa zatiaľ ťažko účinne bráni. Ten, kto riadi tento útok, si pre­na­jal obrov­ské množ­stvo ser­ve­rov, z kto­rých môže úto­čiť. Muselo to stáť nemalé peniaze. To nie je náhoda, náhodný útok, sú za tým kon­krétni ľudia, kon­krétni objed­ná­va­te­lia,” tvrdí hnu­tie.

OĽaNO – NOVA vidí tento útok ako ďalší zo série poku­sov o dis­kre­di­tá­ciu a sabo­táž pro­tes­tov proti minis­trovi vnútra. Začalo to podľa nich pro­vo­ka­térmi na pro­tes­toch pred kom­ple­xom Bona­parte a pokra­čo­valo blo­ko­va­ním dis­tri­bú­cie novín hnu­tia a zve­rej­ne­ním vymys­le­nej komu­ni­ká­cie medzi líd­rami hnu­tia Igo­rom Mato­vi­čom a Danie­lom Lip­ši­com.

Bonaparty_1

Ak je to pravda, a za útokmi naozaj stojí súčasná vláda, môžeme dúfať, že ich záu­jem o vir­tu­álne rie­še­nia prob­lé­mov sa odrazí aj v efek­tív­nej­šej digi­ta­li­zá­cii štát­nych slu­žieb a zní­že­nej byrok­ra­cii.

Zatiaľ nám ostáva iba sle­do­vať, čo ďal­šie pri­ne­sie neko­nečný prí­beh o odvo­lá­vaní jed­ného vplyv­ného poli­tika.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: SITA / securityintelligence.com, zdroj foto­gra­fií: SITA

Pridať komentár (0)