Shooz: Modu­lárna obuv pre každú prí­le­ži­tosť

Rišo Néveri / 22. novembra 2015 / Tools a produktivita

Kicks­tar­ter je neus­tále zahl­tený zau­jí­ma­vými pro­duktmi. Komu­nita ten­to­krát pod­po­rila pro­jekt modu­lár­nej obuvi, kto­rej podrážka a vrchná čast sú odde­lené, topánky sa teda dajú meniť podľa prí­le­ži­tosti.

Pro­jekt Shooz chcel na Kicks­tar­teri vyzbie­rať 25 000 libier poda­rilo sa mu však už zís­kať 40 000 a do konca pro­jektu ostáva 21 dní. Ľahká paten­to­vaná obuv je vytvo­rená na ces­to­va­nie a rýchlu zmenu dizajnu. Plášť, alebo vrch obuvi je s podráž­kou spo­jená pomo­cou zipsu, takže odde­ľo­va­nie a spá­ja­nie je naozaj jed­no­du­ché a rýchle. Rôzne farby, mate­riály a dizajny obuvi si hodíš do batohu a si pri­pra­vený vyra­ziť na rôzne prí­le­ži­tosti.

Ako prvá vec mi napadla: “Zips? V daždi musia pre­mo­kať.”, ale autori pro­jektu tento prob­lém vyrie­šili. Pou­žili vodo­tesný zips a zvnútra majú topánky aj druhú zábranu proti vode. Pro­jekt ponúka tri typy podrá­žok: jednu na beh, druhú na kaž­do­denné nose­nie a tre­tiu s takz­va­nou drive podráž­kou pre ces­to­va­te­ľov.

Cie­ľom pro­jektu je výrazne zní­žiť množ­stvo uhlíka, ktoré sa pri výrobe podrážky uvoľní do ovzdu­šia. Vlast­ník obuvi pou­žíva jednu podrážku pre via­cero prí­le­ži­tostí a nemusí tak kvôli kaž­dému novému štýlu kupo­vať celú obuv. Ostatná časť obuvi je vyro­bená aj z recyk­lo­va­ných mate­riá­lov, aby mala výroba čo naj­menší dopad na prí­rodu.

Okrem zmeny dizajnu má tento výro­bok aj ďaľ­šie výhody. Keďže do kufra nemu­síš hádzať celé topánky, sta­čia ti plášte, kto­rých do kufra napcháš oveľa viac a šet­ríš teda miesto. Topánky sa ľah­šie čis­tia, ale aj sušia, keďže odde­le­ním sa vnútro obuvi odhalí. Cenu ale natoľko pozi­tívna nie je. V pro­jekte si za “základný balík” pýtali tvor­co­via až 85 libier, čo je v pre­počte pri­bližne 122 eur! To nie je cena, ktorú si pred­sta­vu­jem za podobné topánky, navyše sa jedná o špe­ciálnu sumu pre Kicks­tar­ter, takže cena pre koneč­ného zákaz­níka bude ešte vyš­šia. Shooz teda bude zrejme skôr exklu­zívna obuv, ako niečo, na čo každý pre­sedlá.

Pridať komentár (0)