Sho­wroom TY IDEN­TITY v Ostrave — Český dizajn v praxi

Článok pripravil Štefan Moravčík, Archinfo.sk, Autori: Ing. arch Zuzana Hartlová Ing. arch. Jakub Heidler Ing. arch. Irena Vojtová / 12. septembra 2016 / Zaujímavosti

Mini­málny roz­po­čet, nefor­málny prí­stup, funkčné rie­še­nie.

V Ostrave vzni­kol oso­bitý inte­riér obchodu s čes­kým desig­nom a čes­kou autor­skou tvor­bou. Pri návrhu sa od začiatku počí­talo s mini­mál­nym roz­poč­tom. Autori ponú­kajú ori­gi­nálne a atrak­tívne rie­še­nie pre oži­ve­nie cen­tra mesta. Sho­wroom súčas­ného čes­kého dizajnu spolu s mies­tom pre works­hopy a ďal­šie sprie­vodné akti­vity pod­po­ruje svo­jim inte­ri­é­rom ideu ori­gi­na­lity a roz­lič­ných ume­lec­kých názo­rov jed­not­li­vých dizaj­né­rov ” Ty Iden­tity “.

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.

foto: Anto­nín Válek

foto: Anto­nín Válek

Viac pove­dia samotní autori:

Pojetí pros­toru vychází z inter­pre­tace iden­tity jako takové. Pro pro­jekt je vybrán čtve­rec, základní osově sou­měrný, iden­tický tvar. Základní tvar je dále defor­mo­ván a modi­fi­ko­ván. Vzni­kají pros­to­rové útvary, kvádry růz­ných para­metrů a vlast­ností. Ori­gi­nální ve svém tva­ros­loví, různé v mate­riálu, barvě a užití. Ve výstav­ním pros­toru se obje­vuje 26 ori­gi­nál­ních hra­nolů, stejně tak, jako míst pro vysta­vu­jící tvůrce.

Pôdorys predajne

Pôdo­rys pre­dajne

Pou­ží­váme mate­riál, který se bude jed­no­duše apli­ko­vat, a vytvoří nos­nou linku inte­ri­éru. Síťo­vina tvoří hlavní motiv, kra­bice poslouží jako výplň. Tyto prvky jsou následně využity pro balení zakou­pe­ného výrobku. Zákaz­ník si odnáší „iden­titu“ v síťovce.

foto: Anto­nín Válek

Archi­tek­to­nické řešení a kons­trukční řešení Domi­nantní struk­tu­rální stěna, která ply­nule pře­chází do stropní části, tvoří hlavní motiv inte­ri­éru, a stává se důle­ži­tým výstav­ním pros­to­rem. Kons­trukci struk­tu­rální stěny tvoří zavěšená síť. Roz­mís­tění kra­bic zajiš­ťuje plné zakrytí stěny a stropu bez sta­veb­ních úprav.

foto: Anto­nín Válek

Výstavní mobi­liář je sou­částí struk­tu­rální stěny, nebo je volně roz­mís­těn v pros­toru. Mate­riá­lové řešení Návrh kom­bi­nuje čistě bílé prvky s jem­ným odstí­nem bře­zové přek­ližky, kar­tonu a síťo­viny. Světlé a teplé barvy navo­zují pří­jem­nou atmo­sféru, která však neruší vysta­vení desig­no­vých pro­duktů. Detaily tvoří drobné kot­vící dopl­ňky, oce­lová lanka.

foto: Anto­nín Válek

foto: Anto­nín Válek

foto: Anto­nín Válek

foto: Anto­nín Válek

Vizualizácia návrhu

Vizu­ali­zá­cia návrhu

Vizualizácia návrhu

Vizu­ali­zá­cia návrhu

Pod­klady: Stu­dio Reak­torzdroj: archinfo.sk

Pridať komentár (0)