Šikovná novinka Plat­form 5 uľahčí tvoj boj s WordP­res­som viac, než čokoľ­vek dote­raz

Michal Sorkovský / 4. marca 2016 / Tech a inovácie

Je vše­obecne známe, že prácu s WordP­res­som mnoho webov vníma, ako akési nevy­hnutné zlo. V Page­Li­nes sa preto roz­hodli prísť s rie­še­ním tohto prob­lému a vytvo­rili Plat­form 5. Škála plu­gi­nov by mala uľah­čiť prácu s WordP­res­som a stať sa tak extra dopl­n­kom zdo­ko­na­ľu­jú­cim jeho silu.

Plat­form 5 pri­náša hneď nie­koľko výhod, ktoré ocení každý, kto už mal tú česť prísť do kon­taktu s WordP­res­som. Jed­nou z naj­väč­ších je, že ponúka mož­nosť edi­to­va­nia v reál­nom čase, čo zna­mená, že budeš môcť sle­do­vať zmeny na tvo­jej stránke priamo pri úprave, ešte pred pub­li­ko­va­ním. Ďalej v pohode fun­guje so súčas­nými témami WordP­ressu a cel­kovo robí edi­to­va­nie omnoho jed­no­duch­ším.

V Page­Li­nes hlá­sajú, že s ich šikov­nou novin­kou môžeš na svoju stránku pri­dá­vať neob­me­dzený počet plu­gi­nov. Plat­form 5 ich ponúka sku­točne slušné množ­stvo, takže určite nebu­deš mať prob­lém nájsť, čo potre­bu­ješ. Vše­obecne Plat­form 5 uľah­čuje edi­to­va­nie stránky, no hlavne ho robí výrazne rých­lej­ším.

foto: redak­cia

Platf­rom 5 môžeš začať pou­ží­vať úplne zadarmo, avšak Page­Li­nes ponúka tiež aj pla­tené pro roz­ší­re­nia. Hoci možno cel­kovo nejde o až tak jed­no­du­chú zále­ži­tosť, ako pri Weebly, Wix či Squ­ares­pace, Plat­form 5 aj tak pri­náša veľké množ­stvo nástro­jov, ktoré sú ľahko pris­pô­so­bi­teľné a dokážu ti ušet­riť kopu času a ener­gie.

Zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: redak­cia

Pridať komentár (0)