Šikov­ná novin­ka Plat­form 5 uľah­čí tvoj boj s WordP­res­som viac, než čokoľ­vek dote­raz

Michal Sorkovský / 4. marca 2016 / Tech a inovácie

Je vše­obec­ne zná­me, že prá­cu s WordP­res­som mno­ho webov vní­ma, ako aké­si nevy­hnut­né zlo. V Page­Li­nes sa pre­to roz­hod­li prí­sť s rie­še­ním toh­to prob­lé­mu a vytvo­ri­li Plat­form 5. Šká­la plu­gi­nov by mala uľah­čiť prá­cu s WordP­res­som a stať sa tak extra dopl­n­kom zdo­ko­na­ľu­jú­cim jeho silu.

Plat­form 5 pri­ná­ša hneď nie­koľ­ko výhod, kto­ré oce­ní kaž­dý, kto už mal tú česť prí­sť do kon­tak­tu s WordP­res­som. Jed­nou z naj­väč­ších je, že ponú­ka mož­nosť edi­to­va­nia v reál­nom čase, čo zna­me­ná, že budeš môcť sle­do­vať zme­ny na tvo­jej strán­ke pria­mo pri úpra­ve, ešte pred pub­li­ko­va­ním. Ďalej v poho­de fun­gu­je so súčas­ný­mi téma­mi WordP­res­su a cel­ko­vo robí edi­to­va­nie omno­ho jed­no­duch­ším.

V Page­Li­nes hlá­sa­jú, že s ich šikov­nou novin­kou môžeš na svo­ju strán­ku pri­dá­vať neob­me­dze­ný počet plu­gi­nov. Plat­form 5 ich ponú­ka sku­toč­ne sluš­né množ­stvo, tak­že urči­te nebu­deš mať prob­lém nájsť, čo potre­bu­ješ. Vše­obec­ne Plat­form 5 uľah­ču­je edi­to­va­nie strán­ky, no hlav­ne ho robí výraz­ne rých­lej­ším.

foto: redak­cia

Platf­rom 5 môžeš začať pou­ží­vať úpl­ne zadar­mo, avšak Page­Li­nes ponú­ka tiež aj pla­te­né pro roz­ší­re­nia. Hoci mož­no cel­ko­vo nej­de o až tak jed­no­du­chú zále­ži­tosť, ako pri Weeb­ly, Wix či Squ­ares­pa­ce, Plat­form 5 aj tak pri­ná­ša veľ­ké množ­stvo nástro­jov, kto­ré sú ľah­ko pris­pô­so­bi­teľ­né a doká­žu ti ušet­riť kopu času a ener­gie.

Zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: redak­cia

Pridať komentár (0)