Šikovné sestry sa pustili do výroby vlastnej kozmetiky, ktorá ti pripomenie silu prírody

Martina Ditrichová / 13. augusta 2017 / Rozhovory

2SIS sú dve ses­try. Jedna je che­mička, druhá gra­fická di­zaj­nérka. Svoje ve­do­mosti spo­jili do jed­ného biz­nisu – vý­roby do­má­cej koz­me­tiky.

zdroj: 2SIS cosmetics, fb/2SIS cosmetics

2SIS sú dve ses­try. Jedna je che­mička, druhá gra­fická di­zaj­nérka. Svoje ve­do­mosti spo­jili do jed­ného biz­nisu – vý­roby do­má­cej koz­me­tiky.

Ahojte baby, ako vzni­kol celý kon­cept 2SIS cos­me­tics?

Nie­kedy pred Via­no­cami v roku 2013, sa moja ses­tra Katka pus­tila do vý­roby hand­made bal­za­mov na pery ako dar­ček pre mňa a ďal­šie dám­ske osa­den­stvo z ro­diny. Lenže tie bal­zamy sa jej veľmi ne­po­da­rili, a po­tom mi po­ve­dala: „Veď ty si che­mik, prečo ne­vy­ro­bíš lep­šie bal­zamy alebo mydlá?“. Do­vtedy ma nič také ne­na­padlo. Na­štu­do­vala som si vý­robu, zo­sta­vila som si re­cept a o pár dní som mala prvé mydlo.

Bolo to úžasné a za­čalo ma to veľmi ba­viť. Čo­raz viac som sa zau­jí­mala o vý­robu a vlast­nosti lá­tok po­u­ží­va­ných v koz­me­tike, štu­do­vala som knihy a blogy. Kaž­dým dňom som tomu ve­no­vala viac a viac času, sna­žila som sa ísť stále hl­b­šie, až sa mi za­čali pred očami vy­ná­rať re­cepty na nové pro­dukty. Išlo to cel­kom pri­ro­dzene, a tak je tomu do­dnes. Ne­us­tále sa vzde­lá­vam a ro­bím to, čo mi­lu­jem.

Ako sa zá­ľuba vý­roby my­diel pre­ta­vila až do biz­nisu?

Keď som sa po­zrela, čo mám v kú­peľni, zis­tila som, že väč­šinu z toho viem vy­ro­biť. Za­čala som všetko na­hrá­dzať vlast­nými vý­rob­kami. Te­raz po­u­ží­vam veci, ktoré mi ne­ub­li­žujú a vi­dím aj sama na sebe, že koža a kva­lita vla­sov sa mi o dosť zlep­šila. Vždy vý­robky tes­tu­jem najprv na sebe. Zo za­čiatku som ich roz­dá­vala zná­mym a do­stá­vala po­zi­tívne ohlasy.

Na­plno sa to za­čalo, až keď ma vy­lú­čili zo školy. To bolo také „na­kop­nu­tie“, po­ve­dala som si, že to asi ne­bola tá správna cesta a so ses­trou sme sa roz­hodli, že je ten správny mo­ment za­lo­žiť firmu. Idea, kon­cept a di­zajn značky už boli ho­tové, pre­tože boli vý­sled­kom ses­tri­nej dip­lo­mo­vej práce. Tak sme sa pus­tili do tej právno-eko­no­micko-ad­mi­ni­stra­tív­nej čin­nosti.

Takže ste sa do toho pus­tili samé so ses­trou?

Áno, sme dve. Ja som che­mička, ona gra­fická di­zaj­nérka. Každá sme z iného oboru a tie sa per­fektne spo­jili v 2SIS cos­me­tics. Všetko si ro­bíme samé, cez vý­robňu, ktorú sme si po­s­kla­dali, vy­ma­ľo­vali, pris­pô­so­bili štan­dar­dom, až po e-shop. Je to su­per, veľa vecí sa pri tom člo­vek na­učí. Dodá to tiež se­ba­ve­do­mie a veľa skú­se­ností. Vo veľ­kej miere nám po­máha aj môj pria­teľ, bez neho by veľa vecí ne­bolo. 

Foto: 2SIS cos­me­tics

Ne­bo­jíte sa, že by vám mohli do biz­nisu za­siah­nuť ses­ter­ské hádky?

Ses­ter­ské hádky? To sa za­tiaľ a na­šťas­tie ne­stalo, vždy prí­deme na rie­še­nie, ktoré sa nám obom páči. Všetko je o kom­pro­mi­soch a rie­še­niach, a to aj v sú­ro­de­nec­kom biz­nise. Ve­ľa­krát po­čú­vame o tom, ako ta­kýto biz­nis nie je naj­šťast­nej­šia voľba, ale my sa ne­obá­vame toho, že by sa malo niečo po­ka­ziť. Máme sa radi, sme v pr­vom rade ro­dina. Do značky vkla­dáme naše srd­cia a lásku k pek­nej a poc­ti­vej práci.

Ses­tra je gra­fická di­zaj­nérka, ty che­mička. Ne­chý­balo vám eko­no­mické vzde­la­nie?

Áno, tro­chu. Ale my sa radi učíme o všet­kom, čo sa týka 2SIS cos­me­tics. Keď člo­vek chce, tak si nájde in­for­má­cie. Av­šak väč­ši­nou, keď hľa­dáme na in­ter­nete, máme po­cit, že od­po­veď nie je práve nám „šitá na mieru“. Na­šťas­tie máme skvelú úč­tov­níčku, veľmi milú a tr­pez­livú pani. Ochotne nám od­po­vie na každý do­taz. Ses­tra má dl­ho­ročné skú­se­nosti v re­klame, takže ur­čité ve­do­mosti z tejto ob­lasti má. Na­vzá­jom sa do­pĺňame. Katka nám vy­mys­lela krásne logo a ve­no­vala sa cel­ko­vému di­zajnu značky. Vždy sa  mi mieša do vý­roby a ja jej do gra­fiky.

Čo bol zo za­čiatku naj­väčší prob­lém?

Naj­hor­šia bola by­rok­ra­cia. Kým sme vy­rie­šili všetky po­vo­le­nia, pre­šlo pol roka, čo je ešte stále re­kordne krátky čas. Vý­roba koz­me­tiky je ná­ročná na hy­gienu. Na­ria­de­nia sú cel­kom prí­sne. Bolo to trošku trá­pe­nie, ale pre­žili sme to. Keďže máme vý­robňu doma v su­te­réne, aby sme čo naj­viac zní­žili po­čia­točné ná­klady, mu­sela prejsť mno­hými zme­nami. Aj pro­dukty mu­sia spĺňať v rámci le­gis­la­tívy ur­čité at­ri­búty.

Ako sa po­stupne zvi­di­teľ­ňu­jete?

Zvi­di­teľ­ňu­jeme sme sa najmä na so­ciál­nych sie­ťach, na fa­ce­bo­oku máme fan­page 2SIS­cos­me­tics. Tak­tiež máme aj svoj pro­fil na ins­ta­[email protected]­cos­me­tics. Sme pre­sved­čené o tom, že naj­lep­šia re­klama je od­po­rú­ča­nie, preto radi oslo­vu­jeme blo­ge­rov zo Slo­ven­ska ale aj z Česka. Vy­šli nám krásne re­cen­zie na naše vý­robky, z čoho sa veľmi te­šíme.

Ako ste si zvládli svoj­po­mocne vy­tvo­riť stránku a e-shop?

Toto bola taká milá ná­hoda. Do­ménu sme si kú­pili od Web­sup­port a vy­užili sme ak­ciu Fre­e­Web. Dáva mož­nosť za­čí­na­jú­cim fir­mám resp. start-upom mať bez­platný hos­ting a ďal­šie fun­kcie. Za­re­gis­tru­ješ sa, vy­pí­šeš for­mu­lár o svo­jom biz­nise a za­ra­dia ťa do vý­be­ro­vého ko­na­nia. Pri­hla­so­vala som sa tam s ma­lou du­šič­kou a s myš­lien­kou, že za skúšku člo­vek nič nedá.

Ho­vo­rila som si, že ur­čite je niečo lep­šie, ino­va­tív­nej­šie, s hl­b­ším zmys­lom. Ale dali nám to! V noci som to vy­pí­sala a už ráno ma ča­kal e-mail, že nás vy­brali. Bol to skvelý po­cit. Vďaka tomu sme fun­go­vali rok za­darmo na www.2sis.sk. A je to na­ozaj jed­no­du­ché. Fun­guje to ako WordP­ress, len vy­kli­káš tem­plate, na­ho­díš ob­sah a je. Zvládne to každý.

Foto: 2SIS cos­me­tics

Pre­zraďte viac o pro­duk­toch, ktoré po­nú­kate. Čo vás sor­ti­ment?

Máme nie­koľko ko­lek­cií pro­duk­tov. Naši zá­kaz­níci si môžu za­kú­piť tuhé mydlo, te­lové maslo, tuhý šam­pón, pí­ling, bal­zam na pery, šu­mivku do kú­peľa či spr­chové želé v rôz­nych vô­ňach s roz­lič­nými účin­kami. Sor­ti­ment bu­deme ne­us­tále roz­ši­ro­vať.

Takže na kon­krétny koz­me­tický prob­lém si kú­pim vy­branú ko­lek­ciu?

Áno, na­šim pria­ním je vy­rá­bať a po­nú­kať vám koz­me­tiku vy­ro­benú z kva­lit­ných su­ro­vín. Na­prí­klad ko­lek­ciu CUCU sme obo­ha­tili o vôňu ja­hody a ma­liny. Ok­rem tejto krás­nej vône pri­po­mí­na­jú­cej leto sme tieto vý­robky do­pl­nili o 100% prášky vy­ro­bené zo su­še­ných ma­lín a ja­hôd. Ko­lek­ciu sme na­zvali CUCU, ako cuk­rí­ková, nie­len pre jej vôňu, ale aj pre cel­kový vzhľad.

Po­nú­kame aj koz­me­tiku obo­ha­tenú o vče­lie pro­dukty. Tieto pro­dukty zís­ká­vame od vče­lára, ktorý je známy v ši­ro­kom okolí Se­nec­kého ok­resu. Jeho pro­dukty sú 100% čisté, or­ga­nické a vy­soko kva­litné. Osobne ho po­známe už od det­stva a preto pri zrode myš­lienky vy­tvo­riť me­dovú ko­lek­ciu bol pr­vou voľ­bou práve on. Naša ďal­šia ko­lek­cia je ve­no­vaná zá­zrač­nej le­van­duli. Le­van­duľa je v koz­me­tike čo­raz viac ob­ľú­be­nej­šia a vy­hľa­dá­va­nej­šia, preto sme sa ne­chali in­špi­ro­vať. Tú si vlast­no­ručne pes­tu­jeme. Každá „prí­chuť“ sa za­me­riava na niečo iné.:) Máme tiež ko­ko­sovú ko­lek­ciu Ty ko­kos a ko­lek­ciu Pure bez par­fu­má­cie.

Na zá­ver otázka, ktorá zrejme zau­jíma ľudí naj­viac: Aký je roz­diel me­dzi koz­me­ti­kou 2SIS cos­me­tics, a tou bež­nou, ktorú kú­pime v dro­gé­rii?

V bežne do­stup­nej, ko­merč­nej koz­me­tike je množ­stvo syn­te­tík, ktoré môžu pô­so­biť ne­priaz­nivo na po­kožku, ale aj ži­votné pro­stre­die. Tieto látky môžu vy­vo­lá­vať po­dráž­de­nia, aler­gie. Spo­loč­nosti vy­uží­vajú, že ľu­dia ne­ve­dia čí­tať zlo­že­nie vý­robku, INCI náz­vos­lo­viu roz­umie len má­lo­kto. Väč­šina vý­rob­kov má sia­ho­dlhé zlo­že­nie a člo­vek, ktorý sa tomu ne­ve­nuje, tomu ne­môže roz­umieť. A sama na sebe vi­dím, aký ob­rov­ský je ten roz­diel.

 

Pridať komentár (0)