Šikovní českí štu­denti navrhli novú Škodu FUNs­tar

Tomáš Kahn / 4. mája 2015 / Tech a inovácie

Už sa pomaly stáva zvy­kom, že na stret­nu­tie fanú­ši­kov GTI pri nemec­kom Wört­her­see pri­ne­sie ŠKODA kaž­do­ročne kon­cept, kto­rého auto­rmi sú štu­denti ŠKODA AKA­DÉ­MIE. Tento rok sa tak štu­denti pred­sta­via s novým model, ktorý dostal názov Škoda FUNs­tar.

Toh­to­ročný kon­cept s náz­vom Škoda FUNs­tar vychá­dza z novej Fabie. Práce na ňom začali už v sep­tem­bri 2014 a teraz môžeme vidieť výsle­dok tejto práce. Ako môžete vidieť tak auto dostalo dvoj­fa­rebné lako­va­nie v bie­lej a ble­do­si­vej farbe dopl­nené a zelené akcenty. Disky boli pre­vzaté z modelu Škoda Octa­via RS a farebne pris­pô­so­bené tak, aby ladili s fareb­nou kom­bi­ná­ciou. Pôvodne si štu­denti navrhli auto s moto­rom 1.8TSI, avšak pre nedos­ta­tok miesta pre motor v malej Fábií musel byť tento motor nahra­dený moto­rom 1.2TSI s upra­ve­ným výko­nom 123 koní dopl­není vyni­ka­jú­cou DSG pre­vo­dov­kou.

Zmeny sa samoz­rejme dot­kli aj inte­ri­éru, kde náj­deme biely obklad dopl­nený zele­nými prv­kami. Náj­deme tu takisto špor­tový volant či sedadlá a všet­kých vyzná­va­čov hlas­nej hudby poteší 1400 wat­tová sústava repro­duk­to­rov, ktorú dopĺňa sub­wo­ofer s výko­nom 200W.

zdroj: youtube.com

Pridať komentár (0)