Šikov­ní čes­kí štu­den­ti navrh­li novú Ško­du FUNs­tar

Tomáš Kahn / 4. mája 2015 / Tech a inovácie

Už sa poma­ly stá­va zvy­kom, že na stret­nu­tie fanú­ši­kov GTI pri nemec­kom Wört­her­see pri­ne­sie ŠKO­DA kaž­do­roč­ne kon­cept, kto­ré­ho auto­r­mi sú štu­den­ti ŠKO­DA AKA­DÉ­MIE. Ten­to rok sa tak štu­den­ti pred­sta­via s novým model, kto­rý dostal názov Ško­da FUNs­tar.

Toh­to­roč­ný kon­cept s náz­vom Ško­da FUNs­tar vychá­dza z novej Fabie. Prá­ce na ňom zača­li už v sep­tem­bri 2014 a teraz môže­me vidieť výsle­dok tej­to prá­ce. Ako môže­te vidieť tak auto dosta­lo dvoj­fa­reb­né lako­va­nie v bie­lej a ble­do­si­vej far­be dopl­ne­né a zele­né akcen­ty. Dis­ky boli pre­vza­té z mode­lu Ško­da Octa­via RS a fareb­ne pris­pô­so­be­né tak, aby ladi­li s fareb­nou kom­bi­ná­ci­ou. Pôvod­ne si štu­den­ti navrh­li auto s moto­rom 1.8TSI, avšak pre nedos­ta­tok mies­ta pre motor v malej Fábií musel byť ten­to motor nahra­de­ný moto­rom 1.2TSI s upra­ve­ným výko­nom 123 koní dopl­ne­ní vyni­ka­jú­cou DSG pre­vo­dov­kou.

Zme­ny sa samoz­rej­me dot­kli aj inte­ri­é­ru, kde náj­de­me bie­ly obklad dopl­ne­ný zele­ný­mi prv­ka­mi. Náj­de­me tu takis­to špor­to­vý volant či sedad­lá a všet­kých vyzná­va­čov hlas­nej hud­by pote­ší 1400 wat­to­vá sústa­va repro­duk­to­rov, kto­rú dopĺňa sub­wo­ofer s výko­nom 200W.

zdroj: youtube.com

Pridať komentár (0)