Siri nepus­tí Beats na pár­ty Dr. Drea! V novej tro­chu čud­nej rekla­me od App­le.

Šandi / 3. augusta 2014 / Tech a inovácie

Beats sa stal vče­ra ofi­ciál­ne súčas­ťou App­le a obi­dve tie­to spo­loč­nos­ti sa to roz­hod­li oslá­viť tak tro­chu zvlášt­ne v novej rekla­me, v kto­rej sa bohu­žiaľ nikto nedos­ta­ne na ”pár­ty” :).

V 30 sekun­do­vom spo­te si to vychut­naj­te sami.

Zdroj: ven­tu­re­be­at

Pridať komentár (0)