Škoda sa roz­hodla z palu­bovky spra­viť album vašich foto­gra­fií

Rufus / 31. augusta 2015 / Tech a inovácie

Škoda sa roz­hodla zútul­niť inte­riér auto­mo­bi­lov tak tro­chu v duchu out of the box. A práve takéto zmýš­ľa­nie sa nám veľmi páči!

ZAU­JÍ­MAVÁ NOVINKA ŠKODY

Pri prí­le­ži­tosti pred­sta­ve­nia v poradí už tre­tej gene­rá­cie Fabie sa na svetlo sveta dostala zau­jí­mavá mož­nosť ako si “zútul­niť” inte­riér vozidla. Ide o špe­ciálne foto­gra­fie, ktoré si zís­kali záu­jem nie­len u mla­dých! Spes­trite si inte­riér foto­gra­fiou vašej rodiny či blíz­kych!

Interiérová fólia Škody

ŠPE­CIÁLNA FÓLIA S FOTO­GRA­FIOU VAŠICH BLÍZ­KYCH

V inter­ne­to­vom obchode Škody náj­dete presný návod ako postu­po­vať pri výbere motívu. Na výber je nie­koľko foto­gra­fií s pre­važne špor­to­vou téma­ti­kou, no vybrať si môžete aj spra­co­va­nie vlast­nej foto­gra­fie či obrázku. Táto voľba asi osloví väč­šinu zákaz­ní­kov. Škoda má na nahrá­va­nie vašich vlast­ných foto­gra­fii jed­no­du­chý spô­sob, stačí dosta­točne veľkú foto­gra­fiu nahrať do sek­cie “Fólie do inte­ri­éru.” 

Interiérové fólie Škoda

DOSTUPNÉ AJ PRE MODELY CITYGO A RAPID

Okrem Fabie mož­nosť “zutul­ne­nia” inte­ri­éru ponúka už aj Citygo a Rapid. Ak sa vám už motív, ktorý ste si vybrali, zunuje, alebo nech­cete pohor­šo­vať oko­lie foto­gra­fiou býva­lej pria­teľky, jed­no­du­cho ho odle­píte a v prí­pade záujmu nahra­díte iným. Fólia je vyro­bená z kalan­dro­va­ného vinylu, ktorý obsa­huje špe­ciálne kaná­liky schopné zabez­pe­čiť hladkú apli­ká­ciu bez vzdu­cho­vých bub­lín. Zau­jí­mavý je aj spô­sob zasla­nia foto­gra­fie. Tú zákaz­ní­kovi doručí kuriér do nie­koľ­kých dní na adresu, ktorú uvie­dol v objed­návke.

Interiérové fólie Škoda

CENA

Ak vás zau­jíma eko­no­mická otázka tejto formy “zútul­ne­nia” inte­ri­éru, nemu­síte si pred­sta­vo­vať žiadne hori­bilné sumy. Cena je rela­tívne dostupná. Inter­ne­tový obchod uvá­dza sumu 480 čes­kých korún. V pre­počte tak za ori­gi­nálnu deko­rá­ciu zapla­títe menej ako 20 eur. 

Interiérová fólia Škody

DVE FAREBNÉ VER­ZIE

Môžete si vybrať z dvoch variánt, k dis­po­zí­cii je čierne a biele pre­ve­de­nie. Výber nálepky záleží od kon­krét­neho dekoru, čiže pod­kladu prí­stro­jo­vej dosky. Väč­šina zákaz­ní­kov siaha práve po čier­nom dekore, čierna je jed­no­du­cho naj­čas­tej­šou voľ­bou. Prečo je nálepka k dis­po­zí­cii v týchto dvoch far­bách? Ide najmä o to, aby obrá­zok doko­nale sply­nul s pod­kla­dom “palu­bovky” pre­tože časť foto­gra­fie je pre­ru­šo­vaná. Ide čisto o este­tický dojem. 

ZAUJME ORI­GI­NÁLNE PRÍ­SLU­ŠEN­STVO NIE­LEN MLA­DÝCH?

Mys­líte si, že zaujme nie­len mla­dých? Škode ostáva už len roz­ší­riť voli­teľ­nosť špe­ciál­nej inte­ri­é­ro­vej fólie aj na ostatné modely. Na inter­nete sa obja­vilo veľa pozi­tív­ných ohla­sov. Zdá sa, že mož­nosť výberu vlast­ného motívu zau­jala. Všetko nasved­čuje tomu, že sa Škode so špe­ciál­nou fóliou s dizaj­nom na mieru pre­sadí na trhu! Ide o zau­jí­mavý dopl­nok a vychy­távku, čo poviete? 

Interiérové fólie Škoda
zdroj: autobazar.eu
Pridať komentár (0)