Ško­da sa roz­hod­la z palu­bov­ky spra­viť album vašich foto­gra­fií

Rufus / 31. augusta 2015 / Tech a inovácie

Ško­da sa roz­hod­la zútul­niť inte­ri­ér auto­mo­bi­lov tak tro­chu v duchu out of the box. A prá­ve také­to zmýš­ľa­nie sa nám veľ­mi páči!

ZAU­JÍ­MA­VÁ NOVIN­KA ŠKO­DY

Pri prí­le­ži­tos­ti pred­sta­ve­nia v pora­dí už tre­tej gene­rá­cie Fabie sa na svet­lo sve­ta dosta­la zau­jí­ma­vá mož­nosť ako si “zútul­niť” inte­ri­ér vozid­la. Ide o špe­ciál­ne foto­gra­fie, kto­ré si zís­ka­li záu­jem nie­len u mla­dých! Spes­tri­te si inte­ri­ér foto­gra­fi­ou vašej rodi­ny či blíz­kych!

Interiérová fólia Škody

ŠPE­CIÁL­NA FÓLIA S FOTO­GRA­FI­OU VAŠICH BLÍZ­KYCH

V inter­ne­to­vom obcho­de Ško­dy náj­de­te pres­ný návod ako postu­po­vať pri výbe­re motí­vu. Na výber je nie­koľ­ko foto­gra­fií s pre­važ­ne špor­to­vou téma­ti­kou, no vybrať si môže­te aj spra­co­va­nie vlast­nej foto­gra­fie či obráz­ku. Táto voľ­ba asi oslo­ví väč­ši­nu zákaz­ní­kov. Ško­da má na nahrá­va­nie vašich vlast­ných foto­gra­fii jed­no­du­chý spô­sob, sta­čí dosta­toč­ne veľ­kú foto­gra­fiu nahrať do sek­cie “Fólie do inte­ri­é­ru.” 

Interiérové fólie Škoda

DOSTUP­NÉ AJ PRE MODE­LY CITY­GO A RAPID

Okrem Fabie mož­nosť “zutul­ne­nia” inte­ri­é­ru ponú­ka už aj City­go a Rapid. Ak sa vám už motív, kto­rý ste si vybra­li, zunu­je, ale­bo nech­ce­te pohor­šo­vať oko­lie foto­gra­fi­ou býva­lej pria­teľ­ky, jed­no­du­cho ho odle­pí­te a v prí­pa­de záuj­mu nahra­dí­te iným. Fólia je vyro­be­ná z kalan­dro­va­né­ho viny­lu, kto­rý obsa­hu­je špe­ciál­ne kaná­li­ky schop­né zabez­pe­čiť hlad­kú apli­ká­ciu bez vzdu­cho­vých bub­lín. Zau­jí­ma­vý je aj spô­sob zasla­nia foto­gra­fie. Tú zákaz­ní­ko­vi doru­čí kuri­ér do nie­koľ­kých dní na adre­su, kto­rú uvie­dol v objed­náv­ke.

Interiérové fólie Škoda

CENA

Ak vás zau­jí­ma eko­no­mic­ká otáz­ka tej­to for­my “zútul­ne­nia” inte­ri­é­ru, nemu­sí­te si pred­sta­vo­vať žiad­ne hori­bil­né sumy. Cena je rela­tív­ne dostup­ná. Inter­ne­to­vý obchod uvá­dza sumu 480 čes­kých korún. V pre­poč­te tak za ori­gi­nál­nu deko­rá­ciu zapla­tí­te menej ako 20 eur. 

Interiérová fólia Škody

DVE FAREB­NÉ VER­ZIE

Môže­te si vybrať z dvoch variánt, k dis­po­zí­cii je čier­ne a bie­le pre­ve­de­nie. Výber nálep­ky zále­ží od kon­krét­ne­ho deko­ru, čiže pod­kla­du prí­stro­jo­vej dosky. Väč­ši­na zákaz­ní­kov sia­ha prá­ve po čier­nom deko­re, čier­na je jed­no­du­cho naj­čas­tej­šou voľ­bou. Pre­čo je nálep­ka k dis­po­zí­cii v tých­to dvoch far­bách? Ide naj­mä o to, aby obrá­zok doko­na­le sply­nul s pod­kla­dom “palu­bov­ky” pre­to­že časť foto­gra­fie je pre­ru­šo­va­ná. Ide čis­to o este­tic­ký dojem. 

ZAUJ­ME ORI­GI­NÁL­NE PRÍ­SLU­ŠEN­STVO NIE­LEN MLA­DÝCH?

Mys­lí­te si, že zauj­me nie­len mla­dých? Ško­de ostá­va už len roz­ší­riť voli­teľ­nosť špe­ciál­nej inte­ri­é­ro­vej fólie aj na ostat­né mode­ly. Na inter­ne­te sa obja­vi­lo veľa pozi­tív­ných ohla­sov. Zdá sa, že mož­nosť výbe­ru vlast­né­ho motí­vu zau­ja­la. Všet­ko nasved­ču­je tomu, že sa Ško­de so špe­ciál­nou fóli­ou s dizaj­nom na mie­ru pre­sa­dí na trhu! Ide o zau­jí­ma­vý dopl­nok a vychy­táv­ku, čo povie­te? 

Interiérové fólie Škoda
zdroj: autobazar.eu
Pridať komentár (0)