ŠKODA SUPERB BLACK CRYS­TAL, ŠPERK NA KOLE­SÁCH

rufus / 29. októbra 2015 / Tech a inovácie

Naj­nov­šia Škoda Superb je vyslo­vene hitom. Svo­jim vzhľa­dom zau­jala na celom svete. Kom­bi­nuje dyna­mické línie s ele­gan­ciou a na prvý pohľad by ste možno ani nepo­ve­dali, že sa toto auto vyrába v Česku. Napriek tomu, že ide v pod­state stále o novinku je na svete už aj limi­to­vaná edí­cia. A to poriadne exklu­zívna.

SUPERB TISÍ­CICH TVÁRÍ

Superb je skvelý v tom, že si ho každý môže aspoň čias­točne uspô­so­biť na svoj obraz. Prí­kla­dom sú aj výbavy Gre­en­Line či Sport­Line, kedy je Superb buď mimo­riadne úspor­ným auto­mo­bi­lom, alebo špor­to­vej­šie pôso­bia­cim vozid­lom. No a v edí­cií Black Crys­tal bude pôso­biť super­lu­xusne.

Mla­do­bo­le­slav­ská auto­mo­bilka totiž spo­jila svoje sily so zná­mou sklár­ňou Pre­ci­osa. Celé auto je v nád­her­nom čier­nom pre­ve­dení s chró­mo­va­nými prv­kami. A jedi­nečný lesk mu dáva práve kryš­tál. Brú­sený kryš­tál je nadrobno rozdr­vený a ručne sa s ním zdo­bili naprí­klad 19 pal­cové hli­ní­kové kolesá. Majú tak tisíce odles­kov, čo pôsobí na nie­koho mimo­riadne luxusne, na iného zas gýčovo. V podob­nom vyho­to­vení je aj predné a zadné logo auto­mo­bilky, rov­nako aj logo na volante. To isté platí aj pre ozna­če­nie Lau­rin & Kle­ment, tak­tiež na volante.

Škoda Superb Black Crystal

Zau­jí­ma­vos­ťou je, že presne rov­na­kým postu­pom boli vytvá­rané aj tro­feje na tie najp­res­tíž­nej­šie špor­tové podu­ja­tia. Dizaj­nér­ske odde­le­nie Škody má na sve­domí dokonca aj víťaznú tro­fej na Tour de France. To hovorí za všetko. Značka tak posky­tuje špič­kovú kva­litu. Kon­cept Škody Superb Black Crys­tal bude uve­dený v týchto dňoch, na prí­padné infor­má­cie o maso­vej­šej výrobe si ešte musíme počkať.

Škoda Superb Black CrystalŠkoda Superb Black CrystalŠkoda Superb Black CrystalŠkoda Superb Black CrystalŠkoda Superb Black CrystalŠkoda Superb Black Crystal
zdroj:autobazar.eu
Pridať komentár (0)