Škoda zhodila svoj nový model Fabie z oblakov, ľuďom to ukázala v priamom prenose

Viktória Husarčíková / 14. septembra 2018 / Marketing/Sketcher

zdroj: Škoda
  • Autá pa­da­júce z ob­la­kov sú pre mno­hých nad­šen­cov pred­sta­vou raja
  • Re­klama na novú Škodu Fá­biu túto pred­stavu na­pl­nila
  • Zá­ro­veň od­pro­mo­vala aj le­tecké dni SIAF 2018

V ne­ko­neč­ných záp­chach či ces­tách pl­ných na prask­nu­tie si často autá okolo seba po­riadne ne­všim­neš. Škoda Fa­bia to po­cho­pila tiež a tak svoj nový mo­del zho­dila z neba. A to do­slova. Podľa agen­túry di­gi­task, ktorá s ce­lým ná­vrhom prišla, išlo hlavne o od­pro­mo­va­nie le­tec­kých dní SIAF. Re­klama do­ka­zuje, že lie­tať ne­mu­sia len lie­tadlá, ale do­konca aj autá, aj keď tro­chu ne­tra­dične.

Celá ak­cia bola spo­jená s pa­da­jú­cim au­tom a od­pro­mo­vaná po­mo­cou Fa­ce­bo­oku. Práve tam si di­váci mohli celú pa­rádu po­zrieť na­živo. Pol ho­dinu pred sa­mot­ným pá­dom auta s pa­dá­kom však bolo pri­pravné aj bingo. Kto správne uhá­dol presné miesto do­padu, mo­hol vy­hrať lís­tky na sa­motný SIAF.

Ako po­zvať ľudí na le­tecké dni? My sme kvôli nim ne­chali z neba pa­dať nový mo­del ŠKODA FA­BIA, a to do­slova.

Ge­pos­tet von di­gi­task am Diens­tag, 11. Sep­tem­ber 2018

Ak si sa však do­te­raz stra­cho­val o toto nič ne­tu­šiace auto, ne­zú­faj. Z ne­bies bol spus­tený mo­del v po­mere 1:18. Sku­točný mo­del no­vej Škody na di­vá­kov ča­kal až na le­tec­kých dňoch. Táto kam­paň však aj na­priek tomu stála za to, na fa­ce­bo­oko­vom li­ves­tre­ame sa o no­vom mo­deli do­zve­delo 39-ti­síc ľudí, do sú­ťaže sa za­po­jilo 2 266 sú­ťa­žia­cich.

Pridať komentár (0)