Škola pre­šla na vege­ta­rián­sku stravu, zazne­ma­náva veľké úspe­chy!

Alexandra Dulaková / 25. september 2015 / Tools a produktivita

Ame­rické základné a stredné školy sú známe pre svoje alar­mu­júco nezdravé jedálne lís­tky. Ham­bur­gery, hot­dogy, pizza, kopa bie­leho pečiva, čer­ve­ného mäsa a tak­mer žiadna zele­nina či ovo­cie. Jedna verejná škola v newy­or­skom Que­ense sa ale roz­hodla radi­kálne zme­niť k lep­šiemu a zaviedla striktne vege­ta­rián­sky jedál­ni­ček. Dnes je vidieť pozi­tívne dôsledky. 

Obe­zita je vrámci Spo­je­ných štá­tov obrov­ský prob­lém, čo platí ešte dvoj­ná­sobne pre veľmi roz­ší­renú det­skú obe­zitu. Nezdravé stra­vo­va­cie návyky spo­jené so zní­že­nou teles­nou akti­vi­tou a tak­mer žiad­nou osve­tou v oblasti zdra­vého život­ného štýlu majú na sve­domí samé zlé následky. Nábeh na závažné srd­cové ocho­re­nia, zvý­šený cho­les­te­rol, zní­žená imu­nita, cuk­rovka, jed­no­du­cho kata­strofa — a to ani neho­vo­riac o psy­chic­kým násled­koch obéz­neho života. Člo­vek je odre­zaný od veľ­kého množ­stva akti­vít, ľudia sa k nemu sprá­vajú bez rešpektu a dokonca nad­váha zne­vý­hod­ňuje aj pro­fe­si­onálny život. Zmeny ale musia začať od zákla­dov. Preto sa 244. verejná škola v Que­ense roz­hodla uro­biť presne to. 

v roku 2013 zaviedla do svo­jej škol­skej jedálne čisto vege­ta­rián­sky jedál­ni­ček. Mäso vys­trie­dalo tofu, biely chleba naprí­klad wrapy, pri­dalo sa k nim veľké množ­stvo zele­niny, zdra­vých nena­sý­te­ných kyse­lín, ovo­cia a teku­tín. Nešlo teda len o pre­chod z mäsi­tej stravy na stravu mez­mä­sitú. Škola roz­pú­tala revo­lú­ciu v prí­stupe k zdra­vému život­nému štýlu. Každý týž­deň sa žiaci zúčast­ňujú na lek­ciách zdra­vého život­ného štýlu, kde im vysvet­ľujú, aké sú výhody zdrav­šieho stra­vo­va­nia a prečo by sme ich všetci mali telu dopriať. Dokonca ak sa nejaký žiak cíti počas vyučo­va­nia ospalo, môže na minútku vstať, pona­ťa­ho­vať sa, alebo sa jed­no­du­chou fyzic­kou akti­vi­tou pre­brať nas­päť k životu. 

Pro­jekt je o to zau­jí­ma­vejší, že ide o verejnú školu a nie o súkromnú vzde­lá­va­ciu inšti­tú­ciu, kde by niečo podobné nebolo vôbec tak výni­močné. Lenže zdravý žuvotný štýl by nemal byť výsos­ťou vyš­ších spo­lo­česn­kých vrs­tiev, aj keď tomu tak dnes bohu­žiaľ je — nezdravé jedlo je oveľa lac­nej­šie ako zdravé potra­viny. Chu­dob­nejší ľudia sú teda nútení stra­vo­vať sa pod­statne menej zdravo ako tí, ktorí si zdrav­šie alter­na­tívy jed­no­du­cho môžu dovo­liť, pop­rí­pade im ich má kto pri­pra­viť. 

Aj keď je zvy­kom, že sa deti na zdravé jedlo začnú sťa­žo­vať a oveľa rad­šej by sa vrá­tili k slad­kos­tiam a ham­bur­ge­rom, škola to nevzdala a napriek prí­pad­ným sťaž­nos­tiam zotrvala pri zdra­vom jedál­ničku. Samoz­rejme, vždy je tu mož­nosť nosiť si jedlo do školy sám a pri­ba­liť si doň aj nejaké to mäsko. Zatiaľ to však robí len 10 per­cent cel­ko­vého počtu štu­den­tov, takže sa zdá, že im (alebo ich rodi­čom) táto zmena nie je až tak proti srsti. A výsledky sú sku­točne moti­vu­júce. Škola hlási, že štu­denti sa oveľa lep­šie sústre­dia, dosa­hujú lep­šie výsledky a majú viac ener­gie. Bodaj by podobná zmena neos­tala vrámci Spo­je­ných štá­tov rari­tou. 

Je to skvelá ini­cia­tíva, ktorú by mohli pre­brať aj naše školy, aj keď na tom s nezdra­vou stra­vou nie sme ani zďa­leka tak zle ako Ame­rika. Nemu­sela by byť nevy­hnutne vege­ta­rián­ska, ale zdrava obo­ha­tená o zele­ninu, ovo­cie, vlák­niny, zdravé tuky a tmavé pečivo by určite pros­pela aj našim ško­lám a štu­den­tom. 

Zdroj: Inha­bi­tots
Pridať komentár (0)