Skončí konečne domi­nan­cia You­Tube v hudob­nom prie­mysle?

Klaudia Astrabová / 2. mája 2016 / Business

Ak sa Spo­tify, SoundC­loud a Apple Music stá­vajú čoraz obľú­be­nej­šími, môže ostať You­Tube v kurze? You­Tube nestratí svo­jich priaz­niv­cov zaj­tra a, úprimne, možno nikdy nepres­tane byť mies­tom, kde si drvivá väč­šina sveta pri­chá­dza vypo­čuť hudbu. No jeho posta­ve­nie už nie je také pevné ako to bolo kedysi.

Už mnoho rokov ma You­Tube naozaj silné posta­ve­nie a na jeho stránke je mnoho význam­ných umel­cov. Napo­kon je to jedna z naj­po­pu­lár­nej­ších strá­nok na inter­nete a jed­no­du­cho naj­väč­šia hudobná stránka. No s popu­la­ri­tou pri­chá­dzajú aj prob­lémy a dokonca malo nie­koľko umel­cov, ako naprí­klad Prince, s You­Tube spor. Vo vše­obec­nosti hudobný prie­my­sel vie, že sťa­ho­va­nie hudby a videí zadarmo nie je výnosné.

No na dru­hej strane You­Tube ponúka omnoho viac hudby a mnoho zázna­mom z kon­cer­tov, ktoré by fanú­ši­ko­via inak nemohli nájsť nikde inde. You­Tube dokonca umož­ňuje zdie­ľať videá na iných strán­kach ako Face­book či Twit­ter, ale dáva člo­veku aj mož­nosť pra­co­vať na počí­tači a pri­tom počú­vať hudbu, bez aké­ho­koľ­vek pre­ru­še­nia.

foto: aolcdn.com

Ale vyzerá to tak, že domi­nan­cia You­Tube sa blíži ku koncu. Iné ser­very začí­najú pri­dá­vať videá na svo­jich strán­kach. Je cel­kom prav­de­po­dobné, že aj Spo­tify inves­tuje nejakú tú miliardu na posil­ne­nie ponuky videí. Tak­tiež aj SoundC­loud pro­pa­guje jeho dlho oča­ká­vanú službu Go a je tu aj Apple Music, ktoré zís­kalo po dohode s Dub­set licenčné zmluvy. Preto You­Tube potre­buje zin­ten­zív­niť svoju čin­nosť, aby nestra­tilo svo­jich pou­ží­va­te­ľov a pred­chá­dzal tak stra­tám.

Prvú vec, ktorú by You­Tube mohol uro­biť je pre­zen­to­vať sa ako des­ti­ná­cia pre vyhľa­dá­va­nie hudby a sna­žiť sa pre­zen­to­vať sku­pinu hudob­ných hviezd v rámci svojho sys­tému. You­Tube inves­tuje mili­óny do pro­pa­gá­cie svo­jich naj­väč­ších hviezd, ale na svoje sku­točné hudobné a spe­vácke talenty zabúda a často.

YouTube_train_Wrap_1_web

foto: chelsiemachado.com

Ďal­šia otázka, ktorú rieši You­Tube znie: Ako zís­kať čo naj­viac z kaž­dého videa? Dnešné hudobné videá už nepre­dá­vajú len spev, ale pre­dá­vajú aj všetko, čo vo video­k­lipe môžeš vidieť. Naprí­klad Byoncé je jed­no­du­cho diva a každá z nás by si chcela zaob­sta­rať šaty, ktoré má na sebe. Je to už možné, stačí len klik­núť na odkaz a tra­fiť správne čísla v loté­rii.

You­Tube defi­ni­tívne potre­buje využiť silu svo­jej mater­skej spo­loč­nosti Google. Google má mnoho zdro­jov, ktoré môže poskyt­núť súčas­ným umel­com. Zamest­nanci Google by určite mohli pomôcť umel­com využi­tím infor­má­cií, kto­rými dis­po­nujú. Predsa len – od koho sa dá lep­šie naučiť, ako naplá­no­vať skvelú online mar­ke­tin­govú kam­paň, než od Google? Naprí­klad ľudia, ktorí majú na sta­rosti AdWords môžu pomôcť umel­com nájsť spô­sob, ako zau­jať tých poslu­chá­čov, ktorí sa zau­jí­majú len o niečo, čo znie ako ich obľú­bená sku­pina.

download_music_youtube_1000_thumb800

foto: pcadvisor.co.uk

Google inves­tuje čas a peniaze do vir­tu­ál­nej rea­lity, čo je vývoj, ktorý zmení spô­sob akým sa člo­vek dostáva do inte­rak­cie s hud­bou. Umož­ňuje umel­com prí­stup k tech­no­ló­gií, ktorá zabez­pečí You­Tube mnoho rokov na výslní oproti jeho kon­ku­ren­tom, ktorí ešte len teraz začí­najú. Ak You­Tube zahr­nie 3D videá do ponuky, odlíši ho to od kon­ku­ren­tov a vytvorí si tým lojál­nych zákaz­ní­kov.

You­Tube sa s takouto víziou budúc­nosti nemusí obá­vať o svoje posta­ve­nie, nesmie však ani zaspať na vav­rí­noch, inak by si inter­preti mohli nájsť inú službu, ktorá by im zabez­pe­čo­vala popu­la­ritu.

141112140939-taylor-swift-youtube-1024x576

foto: money.cnn.com

Zdroj: Cor­tney Har­ding, Cue­po­int, medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: inverse.com

Pridať komentár (0)