Skú­sil som v Bra­ti­slave pre­žiť deň bez hoto­vosti. Ako to dopadlo?

Michal Sorkovský / 26. november 2016 / Zo Slovenska

Malý expe­ri­ment, ktorý mi spes­tril deň a ponú­kol odpo­vede na nie­koľko nezod­po­ve­da­ných otá­zok.

Po víkende strá­ve­nom v Lon­dýne ma znova chy­tila chuť porov­ná­vať. Samoz­rejme, Bra­ti­slavu a Lon­dýn od seba delí priam neko­nečná prie­pasť, no predsa len som sa roz­ho­dol pre­niesť kúsok lon­dýn­skeho života aj na Slo­ven­sko. V tej mase ľudí máva­jú­cich kre­dit­nými kar­tami či opa­ku­jú­cich čaro­vné slová „Apple Pay“, som si totiž vôbec nevši­mol jednu vec – hoto­vosť.

Apple-Pay-London-Underground

foto: iphonehacks.com

To, že sa člo­vek v Lon­dýne zaobíde bez hoto­vosti, nie je žiad­nym prek­va­pe­ním. Snáď každé veľ­ko­mesto v dneš­nej dobe ponúka pokro­čilé mož­nosti platby, ktoré ľudí odbre­me­ňujú od neus­tá­leho nose­nia hoto­vosti pri sebe. Alebo nie úplne každé? Ako je na tom Bra­ti­slava – mesto, ktoré zavá­dza naj­viac tech­no­ló­gií a ino­vá­cií do bež­ného života na Slo­ven­sku?

To som sa roz­ho­dol zis­tiť. Môj deň bez hoto­vosti v našom hlav­nom meste vyze­ral asi takto: Ranné vstá­va­nie nebola žiadna zábava, keďže som poriadne zaspal a hneď ráno ma čakalo pra­covné stret­nu­tie. Dobre, lenže, ako sa dostať cez celú Bra­ti­slavu za 20 minút o 9:15 ráno, nemi­núť na to celú výplatu a ešte k tomu pla­tiť bez­ho­to­vostne? Už auto­ma­ticky som zapí­nal mobil a pro­stred­níc­tvom Uberu si volal odvoz. „To bolo jed­no­du­ché,“ ešte si pamä­tám, ako som si v zozname vecí, ktoré sa u nás dajú pla­tiť bez­ho­to­vostne, s úsme­vom zaškr­tol odvoz.

Man-using-Uber-mobile-Cell-Phone-app-in-New-York-City-©-Erica-Schroeder-Dreamstime-40335730-e1427231097872-1000x399

foto: www.trazeetravel.com

Zvy­šok dňa však nebol taký ružový – nefun­go­valo všetko ako po masle, prvý prob­lém pri­šiel už na doobed­ňaj­šom stret­nutí v kan­tíne pod našim kanc­lom. „Dá sa u vás pla­tiť kar­tou?“ Čaš­níčka s naiv­ným úsme­vom pokrú­tila hla­vou. To bol prvý moment, kedy som oľu­to­val, že som si nezob­ral hoto­vosť. Cap­puc­cino a cro­is­sant, ktoré som si tam objed­nal, nako­niec musela zapla­tiť žena, s kto­rou som chcel dohod­núť jeden naozaj veľký pro­jekt. Poviem k tomu len toľ­koto – veľmi mi to v mojich plá­noch nepo­mohlo.

Nasle­do­valo pri­bližne 2 a pol hodiny práce v office, poslal som pár fak­túr, napí­sal nejaký ten člá­nok, odpo­ve­dal na zopár nedoč­ka­vých mai­lov, zaklo­pil počí­tač a roz­mýš­ľal nad obe­dom. Cez bistro.sk som si bez prob­lé­mov objed­nal obed, zapla­til online a dúfal, že dosta­nem por­ciu podobnú tej na obrázku.

maple-app-food-1024x1024

foto: bonappetit.com

Poobede ma čakala stre­távka so spo­lu­žiakmi zo stred­nej, na ktorú som sa tešil celý mesiac. Cieľ mal byť nejaký zašitý pod­nik v cen­tre mesta, vodná fajka a vyva­ľo­va­nie sa na gau­čoch. Skvelá atmo­sféra a super par­tia zna­me­nali výborne strá­vené poobe­die – pri pla­tení však prišlo k rov­na­kému prob­lému, ako na ran­nom stret­nutí.

Tu ma zachrá­nil kama­rát, ktorý celý účet zapla­til. Našťas­tie som si ale vtedy uve­do­mil, že mu to môžem ľahko vrá­tiť, kedže mi Vubka (moja banka) umož­ňuje poslať peniaze jed­no­du­cho na kamo­šovo číslo mobilu. Cez appku VUB Mobile Ban­king som si vytvo­ril VIAMO pro­fil a následne jed­no­du­cho, priamo cez základnú apli­ká­ciu banky, vyrie­šil celý prob­lém. Kamo­šovi sa týmto spô­so­bom nako­niec na účet vys­kla­dala celá par­tia.

platba_na_telefon_mobil - k+-pia

foto: vub.sk

Zvyšný prog­ram môjho dňa tvo­rili dve položky: Ešte nejaká práca v kan­ce­lá­rií a večerný kon­cert s kama­rá­tom. Mal som tro­chu viac času, tak som sa chcel do officu vrá­tiť za pomoci MHD – busom. Pri­šiel som na zastávku a zis­til som, že si nemám ako v auto­mate kúpiť lís­tok. Tak som skú­sil kúpiť lís­tok cez SMS, poslal som správu, nastú­pil do busu a, ako sa hovorí, sfleku dostal pokutu.

Nepoč­kal som, kým mi príde potvr­dzu­júca SMS od Doprav­ného pod­niku. Sakra. Mobil mi začal pípať až keď si reví­zor opí­sal všetky údaje z môjho občian­skeho. Keby som tak mal hoto­vosť…

Večerný kon­cert bol už potom len akousi čereš­nič­kou na torte. Teda vlastne nebol, pre­tože sme na žiad­nom kon­certe neboli. Prečo? Išlo o kon­cert nie až tak zná­mej bra­ti­slav­skej indie kapely v jed­nom urbán­nom pod­niku. Zostali sme stáť pri slečne, ktorá vybe­rala vstup – samoz­rejme sa nedalo pla­tiť kar­tou.

uaks a

foto: ellenoffner.com

Čo viac k tomu dodať? Samoz­rejme, nevy­užil som všetky bez­ho­to­vostné služby, ktoré sú pre Slo­váka dostupné, no chcel som pre­žiť cel­kom kla­sický deň. Chcel som vidieť, či je aj v Bra­ti­slave možné fun­go­vať ako v Lon­dýne, a tak som to skrátka vyskú­šal. Zis­til som ale, že na úplne bežné fun­go­va­nie mi len karta a mobil nesta­čia, hoci stále exis­tujú mož­nosti, vďaka kto­rým si v množ­stve situ­ácií pora­dím aj bez nej. Môj deň sa ale v Bra­ti­slave bez hoto­vosti neza­obíde. A čo tvoj?

zdroj: the918dotorg.files.wordpress.com/Chris­tian Trans­fers

Pridať komentár (0)