Sku­toč­ný wea­rab­le pre pra­vé­ho chla­pa

Kika Besedičová / 23. januára 2015 / Tech a inovácie

Nema­jú doty­ko­vý disp­lej, výkon­ný pro­ce­sor a vlast­ne to ani nemu­sia byť hodin­ky. Ame­ric­ká fir­ma Leat­her­man, kto­rá sa špe­cia­li­zu­je na kva­lit­né nára­die, chce vyro­biť prvý sku­toč­ne uži­toč­ný wea­rab­le.

Tre­ad je oce­ľo­vý nára­mok s 25 nástroj­mi a voli­teľ­ne aj odol­ný­mi ručič­ko­vý­mi hodin­ka­mi (Quartz), kto­ré majú zafí­ro­vé sklo a sú vodo­tes­né až do hĺb­ky 200 met­rov.

Jed­not­li­vé člán­ky remien­ku bude môcť maji­teľ sám pre­u­spo­ria­dať a pri­dá­vať / odo­be­rať pod­ľa veľ­kos­ti zápäs­tia. Na jed­nom člán­ku sú vždy dva až tri nástro­je: rôz­ne dru­hy skrut­ko­va­čov, inbus, kľú­čov, nechý­ba tam ani otvá­rač na fľa­še ale­bo kar­bi­do­vá čepeľ na roz­bí­ja­nie skla. Znač­ka výrob­cu je pun­com kva­li­ty, tak­že by nára­die malo urči­te nie­čo vydr­žať.

Nára­mok Leat­her­man Tre­ad QM1 prí­de v dvoch varian­toch, oce­ľo­vo šedej a čier­nej. Prvý dora­zí na jar, dru­hý na jeseň roku 2015. Odpo­rú­ča­ná malo­ob­chod­ná cena by sa mala pohy­bo­vať oko­lo 150 až 200 dolá­rov. Ak ste sku­toč­ný chlap, tak prá­ve Tre­ad je to sku­toč­né nára­die urče­né pre vás!

zdroj: leat­her­man

Pridať komentár (0)