Sku­točný wea­rable pre pra­vého chlapa

Kika Besedičová / 23. januára 2015 / Tech a inovácie

Nemajú doty­kový disp­lej, výkonný pro­ce­sor a vlastne to ani nemu­sia byť hodinky. Ame­rická firma Leat­her­man, ktorá sa špe­cia­li­zuje na kva­litné nára­die, chce vyro­biť prvý sku­točne uži­točný wea­rable.

Tread je oce­ľový nára­mok s 25 nástrojmi a voli­teľne aj odol­nými ručič­ko­vými hodin­kami (Quartz), ktoré majú zafí­rové sklo a sú vodo­tesné až do hĺbky 200 met­rov.

Jed­not­livé články remienku bude môcť maji­teľ sám pre­u­spo­ria­dať a pri­dá­vať / odo­be­rať podľa veľ­kosti zápäs­tia. Na jed­nom článku sú vždy dva až tri nástroje: rôzne druhy skrut­ko­va­čov, inbus, kľú­čov, nechýba tam ani otvá­rač na fľaše alebo kar­bi­dová čepeľ na roz­bí­ja­nie skla. Značka výrobcu je pun­com kva­lity, takže by nára­die malo určite niečo vydr­žať.

Nára­mok Leat­her­man Tread QM1 príde v dvoch varian­toch, oce­ľovo šedej a čier­nej. Prvý dorazí na jar, druhý na jeseň roku 2015. Odpo­rú­čaná malo­ob­chodná cena by sa mala pohy­bo­vať okolo 150 až 200 dolá­rov. Ak ste sku­točný chlap, tak práve Tread je to sku­točné nára­die určené pre vás!

zdroj: leat­her­man

Pridať komentár (0)