Skvelé recepty Alberta Eins­te­ina na rie­še­nie prob­lé­mov

Ľubica Račeková, vedelisteze.sk / 5. mája 2016 / Zaujímavosti

Nemô­žeme vyrie­šiť prob­lémy s rov­na­kým spô­so­bom mys­le­nia, aký sme pou­žili, keď sme ich vytvo­rili,” pove­dal A.E.

V kaž­do­den­nom živote nás stre­táva mnoho prob­lé­mov, no všetko sa dá vyrie­šiť:

Pome­nuj prob­lém

Keď hlavný mana­žér Toy­oty požia­dal svo­jich zamest­nan­cov, aby prišli na spô­soby, ako zvý­šiť ich pro­duk­ti­vitu práce, nedos­tal žiadne odpo­vede. Len ticho. Potom znova defi­no­val úlohu: ‚Náj­dite spô­soby, ako uro­biť vašu prácu menej náročnú,” pove­dal sa a dostal záplavu zau­jí­ma­vých návrhov. Výber správ­nych slov hrá dôle­žitú úlohu pri posu­dzo­vaní prob­lému.

Pozri sa na prob­lém z vtá­čej per­spek­tívy

Ťažký nákladný auto­mo­bil raz uvia­zol pod níz­kym mos­tom. Hasiči, polí­cia a ďal­šie záchranné služby vyskú­šali aj nemožné, aby vozidlo vyslo­bo­dili, no bez­vý­sledne. Počas záchran­nej akcie okolo nich pre­chá­dzal ško­lák a pri­šiel s úplne jed­no­du­chým rie­še­ním: „Prečo nevy­pus­títe tro­chu vzdu­chu z pneuma­tík?” Takže, nabu­dúce sa pokúste zau­jať vše­obec­nejší pohľad na váš prob­lém.

image

foto: kitchener.ctvnews.ca

Štu­duj prob­lém zvnútra

Pokús sa roz­de­liť prob­lém na men­šie úlohy, každú z nich bliž­šie a špe­ci­fic­kej­šie. To ti pomôže zís­kať jas­nej­šie pocho­pe­nie situ­ácie. Snaž sa tiež pre­mýš­ľať o spô­so­boch, kto­rými sa môže situ­ácia a prob­lém vyvi­núť. Než začneš rie­šiť prob­lém, uisti sa, že si mys­lel na všetky spô­soby, kto­rými by sa situ­ácia mohla vyví­jať. Pokú­šať sa pred­ví­dať roz­ličné výsledky prob­lé­mo­vých situ­ácií vytvára skvelú prí­le­ži­tosť k nachá­dza­niu nových rie­šení .

Vytvo­re­nie pozi­tív­nej moti­vá­cie

Afir­ma­tívne (pre­sved­ču­júce, uis­ťo­va­cie) vety majú vyš­šiu moti­vačný silu a vizu­ali­zá­ciu výhody, je roz­diel, keď si nie­kto, kto chce pre­stať faj­čiť povie: Idem pre­stať faj­čiť a keď si povie: Moja hla­dina ener­gie sa zvy­šuje alebo Pre­dĺžim si svoj​život.

DSC_0083

foto: royaltyfreelinks.com

Urob prob­lém fas­ci­nu­jú­cim

Neber novú úlohu ako prob­lém, ale ako niečo, čo ťa obo­hatí. Prob­lé­mov môže byť mnoho, no po ich pora­zení vždy nastáva pocit víťazs­tva! Preto treba zme­niť svoj pohľad na danú vec a sna­žiť sa ju brať ako niečo, čo ti pri­ne­sie ovo­cie.

Naj­horší koniec

Uži­točný trik je tiež pred­sta­viť si to naj­hor­šie, čo sa môže stať, ak sa ti nepo­darí prob­lém správne vyrie­šiť. Ak chceš vyhrať, musíš sa najprv naučiť vizu­ali­zo­vať možnú porážku a jej prav­de­po­dobné prí­činy. Potom už nezo­pa­ku­ješ tie isté chyby v reál­nom živote.

albert-einstein

foto: racontemoilhistoire.com

Zbie­raj uži­točné poznatky

Spoz­naj prí­činy a okol­nosti, ktoré viedli k vytvo­re­niu prob­lému. Ak sa prob­lém týka prí­liš veľa nezod­po­ve­da­ných otá­zok, zis­ťo­va­nie sku­toč­ností môže uká­zať rie­še­nie. Naprí­klad, ak ťa par­tner neus­tále obvi­ňuje z igno­ro­va­nia („Nikdy ma nepo­čú­vaš,”), pre­mýš­ľaj o rie­šení a pýtaj sa, povedz par­tne­rovi, nech je kon­krét­nejší a danú vec vysvetlí (,Keď hovo­rím, nikdy sa mi nepo­ze­ráš do očí!”) a ty už presne vieš, kde je prob­lém a čo treba robiť. A takto to platí vo všet­kom.

vedeliSteZe_banner (1)

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: youtube.com

Pridať komentár (0)