Sláv­ny Hum­mer dostal košom: Táto maši­na je nie­kde úpl­ne inde!

Martin Bohunický / 31. augusta 2015 / Tech a inovácie

Šia­le­ný mobil­ný stroj, zná­my ako HMMWV, ale­bo Hum­vee — bol dlhé roky stá­li­cou na bojo­vom poli. Ak nie­ko­mu pri­ká­žeš nakres­liť vojen­skú tech­ni­ku, prav­de­po­dob­ne nakres­lí túto kla­sic­kú maši­nu z roku 1984. Neskôr sa Hum­vee dostal na ces­ty, zasia­hol pop kul­tú­ru a ak máš tro­chu šťas­tia, uvi­díš ho kri­žo­vať aj slo­ven­ské ces­ty.

Ak máš troš­ku viac šťas­tia a neva­dí ti tan­ko­vať kaž­dých 10 kilo­met­rov, mož­no máš dokon­ca Hum­me­ra v gará­ži. Lás­kou k Hum­me­rom sa neta­jí naprí­klad Arnold Sch­war­ze­neg­ger. Ale pove­dz­me si prav­du, tie­to autá majú už svo­je roky a na nové tren­dy nesta­čia. Ame­ric­ké voj­ská sa muse­li v prie­be­hu času poc­ti­vých Hum­ve­es vzdať a teraz pod­pí­sa­la vlá­da kon­trakt za 6,7 miliar­dy ame­ric­kých dolá­rov na ich náh­ra­du. Z Wis­con­si­nu by do služ­by malo byť čosko­ro uve­de­ných 17,000 ľah­kých tak­tic­kých stro­jov zva­ných Osh­kosh.

Osh­kosh je dvoj až štvor­miest­ne vozid­lo, kto­ré je nie­len lep­šie opan­cie­ro­va­né a vše­obec­ne ove­ľa schop­nej­šie ako jeho pred­chod­ca — pri tom všet­kom vyze­rá aj ako poriad­ny badass.

Veľ­kou výho­dou Osh­ko­su je nie­čo, čo sa nazý­va “Core­1080 Crew Pro­tec­ti­on Sys­tem.” Táto vychy­táv­ka ťa ochrá­ni pred mína­mi a doká­že dete­ko­vať bom­by, čo bola naj­väč­šia sla­bi­na vojen­ské­ho Hum­vee. Nič, čo by si potre­bo­val na bež­nej ces­te ale pred­sa uznaj, je to pôso­bi­vé. Keby si náho­dou potre­bo­val rie­šiť aj tie­to veci a potre­bu­ješ s vozid­lom úto­čiť, voli­teľ­ná je otoč­ná veža a rake­to­met. 

20-pal­co­vé kole­sá si pora­dia s akým­koľ­vek teré­nom a Osh­kosh tiež tvr­dí, že jeho maši­na je o 70 per­cent rých­lej­šia ako naj­lep­šie tak­tic­ké vozid­lo na súčas­nom trhu. Vojen­ská tech­ni­ka sa za posled­ných 20 – 30 posu­nu­la míľo­vým kro­kom a dať Hum­vee nástup­cu bolo pre ame­ric­kú armá­du povin­nos­ťou. Nabú­cha­ný stroj je pre Hum­mer skve­lým nástup­com a závi­dím kaž­dé­mu, kto bude mať mož­nosť zasad­núť za volant. 

No pove­dz­me si úprim­ne, Hum­vee sa doká­zal pre­sa­diť na ces­ty, ale Osh­kosh? Som skep­tic­ký, nemys­lím si, že nie­ke­dy uvi­dím ten­to kus oce­le kri­žo­vať bež­né ces­ty. Jedi­ne, že si ho ako prvý kúpi Arnold a pre­sved­čí nás všet­kých o opa­ku. :)

zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)