Slávny Hum­mer dostal košom: Táto mašina je nie­kde úplne inde!

Martin Bohunický / 31. augusta 2015 / Tech a inovácie

Šia­lený mobilný stroj, známy ako HMMWV, alebo Hum­vee — bol dlhé roky stá­li­cou na bojo­vom poli. Ak nie­komu pri­ká­žeš nakres­liť vojen­skú tech­niku, prav­de­po­dobne nakreslí túto kla­sickú mašinu z roku 1984. Neskôr sa Hum­vee dostal na cesty, zasia­hol pop kul­túru a ak máš tro­chu šťas­tia, uvi­díš ho kri­žo­vať aj slo­ven­ské cesty.

Ak máš trošku viac šťas­tia a nevadí ti tan­ko­vať kaž­dých 10 kilo­met­rov, možno máš dokonca Hum­mera v garáži. Lás­kou k Hum­me­rom sa netají naprí­klad Arnold Sch­war­ze­neg­ger. Ale pove­dzme si pravdu, tieto autá majú už svoje roky a na nové trendy nesta­čia. Ame­rické voj­ská sa museli v prie­behu času poc­ti­vých Hum­vees vzdať a teraz pod­pí­sala vláda kon­trakt za 6,7 miliardy ame­ric­kých dolá­rov na ich náh­radu. Z Wis­con­sinu by do služby malo byť čoskoro uve­de­ných 17,000 ľah­kých tak­tic­kých stro­jov zva­ných Osh­kosh.

Osh­kosh je dvoj až štvor­miestne vozidlo, ktoré je nie­len lep­šie opan­cie­ro­vané a vše­obecne oveľa schop­nej­šie ako jeho pred­chodca — pri tom všet­kom vyzerá aj ako poriadny badass.

Veľ­kou výho­dou Osh­kosu je niečo, čo sa nazýva “Core­1080 Crew Pro­tec­tion Sys­tem.” Táto vychy­távka ťa ochráni pred mínami a dokáže dete­ko­vať bomby, čo bola naj­väč­šia sla­bina vojen­ského Hum­vee. Nič, čo by si potre­bo­val na bež­nej ceste ale predsa uznaj, je to pôso­bivé. Keby si náho­dou potre­bo­val rie­šiť aj tieto veci a potre­bu­ješ s vozid­lom úto­čiť, voli­teľná je otočná veža a rake­to­met. 

20-pal­cové kolesá si pora­dia s akým­koľ­vek teré­nom a Osh­kosh tiež tvrdí, že jeho mašina je o 70 per­cent rých­lej­šia ako naj­lep­šie tak­tické vozidlo na súčas­nom trhu. Vojen­ská tech­nika sa za posled­ných 20 – 30 posu­nula míľo­vým kro­kom a dať Hum­vee nástupcu bolo pre ame­rickú armádu povin­nos­ťou. Nabú­chaný stroj je pre Hum­mer skve­lým nástup­com a závi­dím kaž­dému, kto bude mať mož­nosť zasad­núť za volant. 

No pove­dzme si úprimne, Hum­vee sa doká­zal pre­sa­diť na cesty, ale Osh­kosh? Som skep­tický, nemys­lím si, že nie­kedy uvi­dím tento kus ocele kri­žo­vať bežné cesty. Jedine, že si ho ako prvý kúpi Arnold a pre­svedčí nás všet­kých o opaku. :)

zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)