Z NULY DO SVETA: Slido – Ako robiť svetové eventy po slovensky

Lukáš Gašparík / 23. marca 2016 / Rozhovory

Fran­ti­šek Krivda zo Slido sa s nami po­de­lil o no­vinky ohľa­dom plá­nov úspeš­ného star­tupu pre rok 2016. Slido mo­ti­vo­vané úspechmi v za­hra­ničí a plá­nuje zo­hrá­vať svoju rolu aj pri tých naj­po­pu­lár­nej­ších kon­fe­ren­ciách vo svete. Zis­tili sme tiež, že v slo­ven­skom star­tupe ve­ria v ne­vy­hnut­nosť žien pre sve­tový úspech, ako aj to, že do svojho tímu stále hľa­dajú no­vých ľudí.

Fran­ti­šek Krivda zo Slido sa s nami po­de­lil o no­vinky ohľa­dom plá­nov úspeš­ného star­tupu pre rok 2016. Slido mo­ti­vo­vané úspechmi v za­hra­ničí a plá­nuje zo­hrá­vať svoju rolu aj pri tých naj­po­pu­lár­nej­ších kon­fe­ren­ciách vo svete. Zis­tili sme tiež, že v slo­ven­skom star­tupe ve­ria v ne­vy­hnut­nosť žien pre sve­tový úspech, ako aj to, že do svojho tímu stále hľa­dajú no­vých ľudí.

Slido je dnes jed­ným z mála slo­ven­ských star­tu­pov, ktorý je dá­vaný os­tat­ným za prí­klad. Čo je podľa teba tou naj­sil­nej­šou vlast­nos­ťou Slido, ktorú by si mali os­tatné lo­kálne star­tupy osvo­jiť?

Už od za­čiatku sme boli veľmi silno orien­to­vaný na zá­kaz­níka. To ovplyv­ňo­valo všetko, cez náš pro­dukt po cus­to­mer sup­port. Star­tupy by mali vo svo­jom plá­no­vaní po­čí­tať s tým, že kli­en­tom mu­sia ve­no­vať veľa času a na­učiť sa to vní­mať ako dl­ho­dobú in­ves­tí­ciu. Je jedno či to je pla­tiaci kli­ent, sna­žíme sa po­môcť kaž­dému, chceme aby Slido po­mohlo spra­viť ich biz­nis alebo ich kli­en­tov úspeš­nej­šími.

Viem, že sa vám v po­sled­ných me­sia­coch po­da­rilo byť break even. Aký ďalší dô­le­žitý tar­get máte pred se­bou?

Tento rok by sme radi do­siahli 20,000 even­tov, na kto­rých bolo po­u­žité Slido.

foto slido 3

Skús spo­me­núť tie naj kon­fe­ren­cie (po­we­red by Slido), na ktoré ste naj­viac hrdí?

Tak na­prí­klad World Bu­si­ness Fo­rum robí kon­fe­ren­cie po ce­lom svete. Tento rok na ich evente v New Yorku boli spíkri ako Ri­chard Bran­son alebo Ke­vin Spa­cey. V An­glicku to je na­prí­klad at­rak­tívny Fes­ti­val of Mar­ke­ting. No a bu­deme aj na nie­kto­rých sek­ciách SXSW 2016, čo je asi naj­lep­šia re­fe­ren­cia.

Ale osobne ma baví sle­do­vať vy­uži­tie Slido na even­toch ako je de­bata kan­di­dá­tov na pre­zi­denta Fi­li­pín alebo v jed­nom Lon­dýn­skom di­vadle, kde vďaka Slido mohli účast­níci ovplyv­niť dej hry.

Z ak­tív­neho pô­so­be­nia na ame­ric­kom trhu a vy­tvo­re­nia of­fice re­pre­sen­ta­tive ste sa pred ča­som stiahli? Čo bolo dô­vo­dom?

Po­tre­bo­vali sme si na­ch­víľu upra­tať našu stra­té­giu, ale roz­bie­hame sa opäť. Mo­men­tálne sa na­šim US kli­en­tom ve­nujú naše ko­le­gyne (Kika, Katka a Terka) a ďalší, ktorí tam pra­vi­delne ces­tujú a osobne po­má­hajú kli­en­tom. US je ale naša pri­orita, takže to bude tento rok zau­jí­mavé.

Je dnes Ázia tr­hom, na ktorý sa oplatí sú­stre­diť veľkú časť ener­gie?

Ak by sme v Ázii ne­mali našu ši­kovnú ko­le­gyňu Anku, tak by sme tam rástli po­mal­šie. Nie­kedy tie bu­si­ness po­učky majú presne za­de­fi­no­vané ta­buľky, na aké trhy sa sú­stre­diť a kde vstú­piť skôr, ale ak máte zau­jí­ma­vého par­tnera v ne­ja­kej kra­jine, tak prečo to ne­skú­siť. Inak by sme sa na­prí­klad pri­oritne ne­dos­tali do Me­xika.

Veľa ľudí po­va­žuje biz­nis Slido za veľmi ťažko šká­lo­va­teľný. Ako to vní­maš ty?

Ja osobne to frázu „to nie je šká­lo­va­teľné“ vní­mam ako také star­tu­pov­ské klišé. Ľu­dia to často ap­li­kujú aj na mo­dely, ktoré šká­lo­va­teľné ne­majú alebo nechcú byť. Aj na Slo­ven­sku je veľa lo­kál­nych prí­kla­dov s ťaž­ším šká­lo­va­ním a ab­so­lútne to ne­vadí, na­opak, be­riem to ako sú­časť skve­lého pod­hu­bia.

SaS biz­nis mo­dely sú vždy dl­ho­do­bej­šie, nájsť správny Pri­cing je rov­nako dô­le­žité ako na­prí­klad pro­duct-mar­ket fit, len sa o tom toľko ne­ho­vorí. Aj te­raz u nás ho stále kre­ujeme. Od­kedy sme ale za­viedli ročné ba­líčky, alebo ku­po­va­nie kó­dov, zme­nilo to aj naše ob­raty.

Kam sa celý trh kon­fe­ren­cií a even­tov uberá?

Po­maly budú miz­núť ty­pické jed­no­smerné eventy, kde náv­štev­ník ma mi­ni­málny pries­tor na in­te­rak­ciu. Účast­níci už viac ne­pot­re­bujú fy­zicky ísť na kon­fe­ren­ciu, aby po­čuli roz­prá­vať exper­tov.

Do­stáva sa do pop­re­dia nový prí­stup – nie je dô­le­žité ČO sa chcú na­učiť, ale AKO sa to chcú na­učiť. Spô­sob je teda rov­nako dô­le­žitý, ako forma. Také dobre ve­dené pó­di­ové dis­ku­sie mi dajú oveľa viac, ako sle­do­va­nie 45 mi­nú­to­vej ne­ko­neč­nej slide šou.

A ako dnes ešte viac pod­nie­tiť ľudí k väč­šej in­te­rak­cii? Vir­tu­álna re­a­lita, alebo Slido? :-).

Čo­koľ­vek, čo im po­môže od­niesť si z eventu lepší zá­ži­tok alebo vzde­la­nie :-).

Aké nové fi­čúry v najb­liž­šej dobe pri­pra­vu­jete? Na čo sa mô­žeme te­šiť?

Pra­cu­jeme stále na Live Sli­des, čo je real-time zdie­ľa­nie pre­zen­tá­cií s pub­li­kom. Vy­ví­jame kvôli tomu ap­li­ká­ciu, ktorá vie z jed­ného po­čí­tača swit­cho­vať aký­koľ­vek ob­sah. Ta­kisto chys­táme veľa pro­duk­to­vých upda­tov.

Aby táto celá tech­no­ló­gia o kto­rej roz­prá­vaš fun­go­vala po­merne hladko, mu­síte mať špič­kovo vy­rie­šený hlavne com­pu­ting cloud, z kto­rého to všetko fun­guje. Po­u­ží­vate niečo vlastné?

Máme AWS cloud, mys­lím, že sme už cel­kom dobre pri­pra­vení na veľkú zá­ťaž tak­mer kde­koľ­vek na svete.

Koľko ľudí do dneš­ného dňa po­u­žilo Slido po ce­lom svete? Skús po­od­ha­liť ne­jaké čísla aj o po­čte kon­fe­ren­cií, ktoré ste stihli po­kryť.

Mi­nulý rok sme mali 5800 even­tov (kde re­álne po­u­žili Slido). Ne­viem presne číslo, ale ur­čite to bolo as­poň 100 kra­jín.

8d87a17b-15f1-415f-a7f6-56005d18d7a2

Na to, že ste tech com­pany, tak v tíme máte po­merne veľa báb. Je to cesta, kto­rou by sa malo ube­rať via­cero slo­ven­ských star­tu­pov? Ak hej, prečo?

Ne­viem si pred­sta­viť sve­tový star­tup bez žien :-).

Čo čaká Slido v roku 2016?

Pre mňa osobne je to vý­zva, ako bu­deme ve­dieť pra­co­vať ako väčší tím, keďže mo­men­tálne je nás asi 28. A stále máme čo ro­biť, aby sme sa stali data-dri­ven com­pany.

Skúsme prejsť z biz­nisu tro­chu do sú­kro­mia. Kto je tvo­jím ži­vot­ným vzo­rom?

Ne­us­tále sa me­nia, mo­men­tálne to je v ne­ja­kých ve­ciach slo­ven­ský Im­rich Kar­vaš.

Ktoré slo­ven­ské star­tupy to majú podľa teba dobre roz­be­hnuté?

Ne­viem ako presne sú na tom, ale fan­dím Staf­fino, Cloudo, In­hiro… proste me­nám čo kon­čia na „o“ :-).

Čo by si od­ká­zal mla­dým ľu­dom, ktorí chcú ro­biť sve­tový biz­nis?

Nech si to vy­skú­šajú v ne­ja­kom star­tupe, ktorý už niečo také robí, cel­kom im to po­môže ot­vo­riť oči. Môžu si to po­kojne vy­skú­šať aj u nás.

Pridať komentár (0)