Z NULY DO SVE­TA: Sli­do – Ako robiť sve­to­vé even­ty po slo­ven­sky

Lukáš Gašparík / 23. marca 2016 / Rozhovory

Fran­ti­šek Kriv­da zo Sli­do sa s nami pode­lil o novin­ky ohľa­dom plá­nov úspeš­né­ho star­tu­pu pre rok 2016. Sli­do moti­vo­va­né úspech­mi v zahra­ni­čí a plá­nu­je zohrá­vať svo­ju rolu aj pri tých naj­po­pu­lár­nej­ších kon­fe­ren­ciách vo sve­te. Zis­ti­li sme tiež, že v slo­ven­skom star­tu­pe veria v nevy­hnut­nosť žien pre sve­to­vý úspech, ako aj to, že do svoj­ho tímu stá­le hľa­da­jú nových ľudí. 

Sli­do je dnes jed­ným z mála slo­ven­ských star­tu­pov, kto­rý je dáva­ný ostat­ným za prí­klad. Čo je pod­ľa teba tou naj­sil­nej­šou vlast­nos­ťou Sli­do, kto­rú by si mali ostat­né lokál­ne star­tu­py osvo­jiť?

Už od začiat­ku sme boli veľ­mi sil­no orien­to­va­ný na zákaz­ní­ka. To ovplyv­ňo­va­lo všet­ko, cez náš pro­dukt po cus­to­mer sup­port. Star­tu­py by mali vo svo­jom plá­no­va­ní počí­tať s tým, že kli­en­tom musia veno­vať veľa času a naučiť sa to vní­mať ako dlho­do­bú inves­tí­ciu. Je jed­no či to je pla­tia­ci kli­ent, sna­ží­me sa pomôcť kaž­dé­mu, chce­me aby Sli­do pomoh­lo spra­viť ich biz­nis ale­bo ich kli­en­tov úspeš­nej­ší­mi.

Viem, že sa vám v posled­ných mesia­coch poda­ri­lo byť bre­ak even. Aký ďal­ší dôle­ži­tý tar­get máte pred sebou?

Ten­to rok by sme radi dosiah­li 20,000 even­tov, na kto­rých bolo pou­ži­té Sli­do.

foto slido 3

Skús spo­me­núť tie naj kon­fe­ren­cie (powe­red by Sli­do), na kto­ré ste naj­viac hrdí?

Tak naprí­klad World Busi­ness Forum robí kon­fe­ren­cie po celom sve­te. Ten­to rok na ich even­te v New Yor­ku boli spík­ri ako Richard Bran­son ale­bo Kevin Spa­cey. V Anglic­ku to je naprí­klad atrak­tív­ny Fes­ti­val of Mar­ke­ting. No a bude­me aj na nie­kto­rých sek­ciách SXSW 2016, čo je asi naj­lep­šia refe­ren­cia.

Ale osob­ne ma baví sle­do­vať využi­tie Sli­do na even­toch ako je deba­ta kan­di­dá­tov na pre­zi­den­ta Fili­pín ale­bo v jed­nom Lon­dýn­skom divad­le, kde vďa­ka Sli­do moh­li účast­ní­ci ovplyv­niť dej hry.

Z aktív­ne­ho pôso­be­nia na ame­ric­kom trhu a vytvo­re­nia offi­ce repre­sen­ta­ti­ve ste sa pred časom stiah­li? Čo bolo dôvo­dom?

Potre­bo­va­li sme si nach­ví­ľu upra­tať našu stra­té­giu, ale roz­bie­ha­me sa opäť. Momen­tál­ne sa našim US kli­en­tom venu­jú naše kole­gy­ne (Kika, Kat­ka a Ter­ka) a ďal­ší, kto­rí tam pra­vi­del­ne ces­tu­jú a osob­ne pomá­ha­jú kli­en­tom. US je ale naša pri­ori­ta, tak­že to bude ten­to rok zau­jí­ma­vé.

Je dnes Ázia trhom, na kto­rý sa opla­tí sústre­diť veľ­kú časť ener­gie?

Ak by sme v Ázii nema­li našu šikov­nú kole­gy­ňu Anku, tak by sme tam rást­li pomal­šie. Nie­ke­dy tie busi­ness pouč­ky majú pres­ne zade­fi­no­va­né tabuľ­ky, na aké trhy sa sústre­diť a kde vstú­piť skôr, ale ak máte zau­jí­ma­vé­ho par­tne­ra v neja­kej kra­ji­ne, tak pre­čo to neskú­siť. Inak by sme sa naprí­klad pri­orit­ne nedos­ta­li do Mexi­ka.

Veľa ľudí pova­žu­je biz­nis Sli­do za veľ­mi ťaž­ko šká­lo­va­teľ­ný. Ako to vní­maš ty?

Ja osob­ne to frá­zu „to nie je šká­lo­va­teľ­né“ vní­mam ako také star­tu­pov­ské kli­šé. Ľudia to čas­to apli­ku­jú aj na mode­ly, kto­ré šká­lo­va­teľ­né nema­jú ale­bo nech­cú byť. Aj na Slo­ven­sku je veľa lokál­nych prí­kla­dov s ťaž­ším šká­lo­va­ním a abso­lút­ne to neva­dí, naopak, beriem to ako súčasť skve­lé­ho pod­hu­bia.

SaS biz­nis mode­ly sú vždy dlho­do­bej­šie, nájsť správ­ny Pri­cing je rov­na­ko dôle­ži­té ako naprí­klad pro­duct-mar­ket fit, len sa o tom toľ­ko neho­vo­rí. Aj teraz u nás ho stá­le kre­uje­me. Odke­dy sme ale zavied­li roč­né balíč­ky, ale­bo kupo­va­nie kódov, zme­ni­lo to aj naše obra­ty.

Kam sa celý trh kon­fe­ren­cií a even­tov ube­rá?

Poma­ly budú miz­núť typic­ké jed­no­smer­né even­ty, kde náv­štev­ník ma mini­mál­ny pries­tor na inte­rak­ciu. Účast­ní­ci už viac nepot­re­bu­jú fyzic­ky ísť na kon­fe­ren­ciu, aby poču­li roz­prá­vať exper­tov.

Dostá­va sa do pop­re­dia nový prí­stup — nie je dôle­ži­té ČO sa chcú naučiť, ale AKO sa to chcú naučiť. Spô­sob je teda rov­na­ko dôle­ži­tý, ako for­ma. Také dob­re vede­né pódi­ové dis­ku­sie mi dajú ove­ľa viac, ako sle­do­va­nie 45 minú­to­vej neko­neč­nej sli­de šou.

A ako dnes ešte viac pod­nie­tiť ľudí k väč­šej inte­rak­cii? Vir­tu­ál­na rea­li­ta, ale­bo Sli­do? :-).

Čokoľ­vek, čo im pomô­že odniesť si z even­tu lep­ší záži­tok ale­bo vzde­la­nie :-).

Aké nové fičú­ry v najb­liž­šej dobe pri­pra­vu­je­te? Na čo sa môže­me tešiť?

Pra­cu­je­me stá­le na Live Sli­des, čo je real-time zdie­ľa­nie pre­zen­tá­cií s pub­li­kom. Vyví­ja­me kvô­li tomu apli­ká­ciu, kto­rá vie z jed­né­ho počí­ta­ča swit­cho­vať aký­koľ­vek obsah. Takis­to chys­tá­me veľa pro­duk­to­vých upda­tov.

Aby táto celá tech­no­ló­gia o kto­rej roz­prá­vaš fun­go­va­la pomer­ne hlad­ko, musí­te mať špič­ko­vo vyrie­še­ný hlav­ne com­pu­ting cloud, z kto­ré­ho to všet­ko fun­gu­je. Pou­ží­va­te nie­čo vlast­né?

Máme AWS cloud, mys­lím, že sme už cel­kom dob­re pri­pra­ve­ní na veľ­kú záťaž tak­mer kde­koľ­vek na sve­te.

Koľ­ko ľudí do dneš­né­ho dňa pou­ži­lo Sli­do po celom sve­te? Skús pood­ha­liť neja­ké čís­la aj o počte kon­fe­ren­cií, kto­ré ste stih­li pokryť.

Minu­lý rok sme mali 5800 even­tov (kde reál­ne pou­ži­li Sli­do). Neviem pres­ne čís­lo, ale urči­te to bolo aspoň 100 kra­jín.

8d87a17b-15f1-415f-a7f6-56005d18d7a2

Na to, že ste tech com­pa­ny, tak v tíme máte pomer­ne veľa báb. Je to ces­ta, kto­rou by sa malo ube­rať via­ce­ro slo­ven­ských star­tu­pov? Ak hej, pre­čo?

Neviem si pred­sta­viť sve­to­vý star­tup bez žien :-).

Čo čaká Sli­do v roku 2016?

Pre mňa osob­ne je to výzva, ako bude­me vedieť pra­co­vať ako väč­ší tím, keď­že momen­tál­ne je nás asi 28. A stá­le máme čo robiť, aby sme sa sta­li data-dri­ven com­pa­ny.

Skús­me prejsť z biz­ni­su tro­chu do súkro­mia. Kto je tvo­jím život­ným vzo­rom?

Neus­tá­le sa menia, momen­tál­ne to je v neja­kých veciach slo­ven­ský Imrich Kar­vaš.

Kto­ré slo­ven­ské star­tu­py to majú pod­ľa teba dob­re roz­be­hnu­té?

Neviem ako pres­ne sú na tom, ale fan­dím Staf­fi­no, Clou­do, Inhi­ro… pros­te menám čo kon­čia na „o“ :-).

Čo by si odká­zal mla­dým ľudom, kto­rí chcú robiť sve­to­vý biz­nis?

Nech si to vyskú­ša­jú v neja­kom star­tu­pe, kto­rý už nie­čo také robí, cel­kom im to pomô­že otvo­riť oči. Môžu si to pokoj­ne vyskú­šať aj u nás.

Pridať komentár (0)