Z NULY DO SVETA: Slido – Ako robiť sve­tové eventy po slo­ven­sky

Lukáš Gašparík / 23. marca 2016 / Rozhovory

Fran­ti­šek Krivda zo Slido sa s nami pode­lil o novinky ohľa­dom plá­nov úspeš­ného star­tupu pre rok 2016. Slido moti­vo­vané úspechmi v zahra­ničí a plá­nuje zohrá­vať svoju rolu aj pri tých naj­po­pu­lár­nej­ších kon­fe­ren­ciách vo svete. Zis­tili sme tiež, že v slo­ven­skom star­tupe veria v nevy­hnut­nosť žien pre sve­tový úspech, ako aj to, že do svojho tímu stále hľa­dajú nových ľudí. 

Slido je dnes jed­ným z mála slo­ven­ských star­tu­pov, ktorý je dávaný ostat­ným za prí­klad. Čo je podľa teba tou naj­sil­nej­šou vlast­nos­ťou Slido, ktorú by si mali ostatné lokálne star­tupy osvo­jiť?

Už od začiatku sme boli veľmi silno orien­to­vaný na zákaz­níka. To ovplyv­ňo­valo všetko, cez náš pro­dukt po cus­to­mer sup­port. Star­tupy by mali vo svo­jom plá­no­vaní počí­tať s tým, že kli­en­tom musia veno­vať veľa času a naučiť sa to vní­mať ako dlho­dobú inves­tí­ciu. Je jedno či to je pla­tiaci kli­ent, sna­žíme sa pomôcť kaž­dému, chceme aby Slido pomohlo spra­viť ich biz­nis alebo ich kli­en­tov úspeš­nej­šími.

Viem, že sa vám v posled­ných mesia­coch poda­rilo byť break even. Aký ďalší dôle­žitý tar­get máte pred sebou?

Tento rok by sme radi dosiahli 20,000 even­tov, na kto­rých bolo pou­žité Slido.

foto slido 3

Skús spo­me­núť tie naj kon­fe­ren­cie (powe­red by Slido), na ktoré ste naj­viac hrdí?

Tak naprí­klad World Busi­ness Forum robí kon­fe­ren­cie po celom svete. Tento rok na ich evente v New Yorku boli spíkri ako Richard Bran­son alebo Kevin Spa­cey. V Anglicku to je naprí­klad atrak­tívny Fes­ti­val of Mar­ke­ting. No a budeme aj na nie­kto­rých sek­ciách SXSW 2016, čo je asi naj­lep­šia refe­ren­cia.

Ale osobne ma baví sle­do­vať využi­tie Slido na even­toch ako je debata kan­di­dá­tov na pre­zi­denta Fili­pín alebo v jed­nom Lon­dýn­skom divadle, kde vďaka Slido mohli účast­níci ovplyv­niť dej hry.

Z aktív­neho pôso­be­nia na ame­ric­kom trhu a vytvo­re­nia office repre­sen­ta­tive ste sa pred časom stiahli? Čo bolo dôvo­dom?

Potre­bo­vali sme si nach­víľu upra­tať našu stra­té­giu, ale roz­bie­hame sa opäť. Momen­tálne sa našim US kli­en­tom venujú naše kole­gyne (Kika, Katka a Terka) a ďalší, ktorí tam pra­vi­delne ces­tujú a osobne pomá­hajú kli­en­tom. US je ale naša pri­orita, takže to bude tento rok zau­jí­mavé.

Je dnes Ázia trhom, na ktorý sa oplatí sústre­diť veľkú časť ener­gie?

Ak by sme v Ázii nemali našu šikovnú kole­gyňu Anku, tak by sme tam rástli pomal­šie. Nie­kedy tie busi­ness poučky majú presne zade­fi­no­vané tabuľky, na aké trhy sa sústre­diť a kde vstú­piť skôr, ale ak máte zau­jí­ma­vého par­tnera v neja­kej kra­jine, tak prečo to neskú­siť. Inak by sme sa naprí­klad pri­oritne nedos­tali do Mexika.

Veľa ľudí pova­žuje biz­nis Slido za veľmi ťažko šká­lo­va­teľný. Ako to vní­maš ty?

Ja osobne to frázu „to nie je šká­lo­va­teľné“ vní­mam ako také star­tu­pov­ské klišé. Ľudia to často apli­kujú aj na modely, ktoré šká­lo­va­teľné nemajú alebo nechcú byť. Aj na Slo­ven­sku je veľa lokál­nych prí­kla­dov s ťaž­ším šká­lo­va­ním a abso­lútne to nevadí, naopak, beriem to ako súčasť skve­lého pod­hu­bia.

SaS biz­nis modely sú vždy dlho­do­bej­šie, nájsť správny Pri­cing je rov­nako dôle­žité ako naprí­klad pro­duct-mar­ket fit, len sa o tom toľko neho­vorí. Aj teraz u nás ho stále kre­ujeme. Odkedy sme ale zaviedli ročné balíčky, alebo kupo­va­nie kódov, zme­nilo to aj naše obraty.

Kam sa celý trh kon­fe­ren­cií a even­tov uberá?

Pomaly budú miz­núť typické jed­no­smerné eventy, kde náv­štev­ník ma mini­málny pries­tor na inte­rak­ciu. Účast­níci už viac nepot­re­bujú fyzicky ísť na kon­fe­ren­ciu, aby počuli roz­prá­vať exper­tov.

Dostáva sa do pop­re­dia nový prí­stup — nie je dôle­žité ČO sa chcú naučiť, ale AKO sa to chcú naučiť. Spô­sob je teda rov­nako dôle­žitý, ako forma. Také dobre vedené pódi­ové dis­ku­sie mi dajú oveľa viac, ako sle­do­va­nie 45 minú­to­vej neko­neč­nej slide šou.

A ako dnes ešte viac pod­nie­tiť ľudí k väč­šej inte­rak­cii? Vir­tu­álna rea­lita, alebo Slido? :-).

Čokoľ­vek, čo im pomôže odniesť si z eventu lepší záži­tok alebo vzde­la­nie :-).

Aké nové fičúry v najb­liž­šej dobe pri­pra­vu­jete? Na čo sa môžeme tešiť?

Pra­cu­jeme stále na Live Sli­des, čo je real-time zdie­ľa­nie pre­zen­tá­cií s pub­li­kom. Vyví­jame kvôli tomu apli­ká­ciu, ktorá vie z jed­ného počí­tača swit­cho­vať aký­koľ­vek obsah. Takisto chys­táme veľa pro­duk­to­vých upda­tov.

Aby táto celá tech­no­ló­gia o kto­rej roz­prá­vaš fun­go­vala pomerne hladko, musíte mať špič­kovo vyrie­šený hlavne com­pu­ting cloud, z kto­rého to všetko fun­guje. Pou­ží­vate niečo vlastné?

Máme AWS cloud, mys­lím, že sme už cel­kom dobre pri­pra­vení na veľkú záťaž tak­mer kde­koľ­vek na svete.

Koľko ľudí do dneš­ného dňa pou­žilo Slido po celom svete? Skús pood­ha­liť nejaké čísla aj o počte kon­fe­ren­cií, ktoré ste stihli pokryť.

Minulý rok sme mali 5800 even­tov (kde reálne pou­žili Slido). Neviem presne číslo, ale určite to bolo aspoň 100 kra­jín.

8d87a17b-15f1-415f-a7f6-56005d18d7a2

Na to, že ste tech com­pany, tak v tíme máte pomerne veľa báb. Je to cesta, kto­rou by sa malo ube­rať via­cero slo­ven­ských star­tu­pov? Ak hej, prečo?

Neviem si pred­sta­viť sve­tový star­tup bez žien :-).

Čo čaká Slido v roku 2016?

Pre mňa osobne je to výzva, ako budeme vedieť pra­co­vať ako väčší tím, keďže momen­tálne je nás asi 28. A stále máme čo robiť, aby sme sa stali data-dri­ven com­pany.

Skúsme prejsť z biz­nisu tro­chu do súkro­mia. Kto je tvo­jím život­ným vzo­rom?

Neus­tále sa menia, momen­tálne to je v neja­kých veciach slo­ven­ský Imrich Kar­vaš.

Ktoré slo­ven­ské star­tupy to majú podľa teba dobre roz­be­hnuté?

Neviem ako presne sú na tom, ale fan­dím Staf­fino, Cloudo, Inhiro… proste menám čo kon­čia na „o“ :-).

Čo by si odká­zal mla­dým ľudom, ktorí chcú robiť sve­tový biz­nis?

Nech si to vyskú­šajú v neja­kom star­tupe, ktorý už niečo také robí, cel­kom im to pomôže otvo­riť oči. Môžu si to pokojne vyskú­šať aj u nás.

Pridať komentár (0)