Sli.do spúšťa real-time pre­zen­tá­cie

Lukáš Gašparík jr. / 4. jún 2015 / Tools a produktivita

Slo­ven­ský star­tup Sli.do pri­dáva skvelú fun­kciu. Ide o upra­vo­va­nie a zdie­ľa­nie pre­zen­tá­cii v reál­nom čase. Takže ak vás počas pre­zen­tá­cie napadne aká­koľ­vek skvelá myš­lienka, ktorú budete chcieť dopl­niť, jed­no­du­cho tak uro­bíte.

Sli.do už ani zďa­leka nie je na prvý pohľad iba nástro­jom, ktorý má uľah­čiť inte­rak­ciu medzi pre­zen­tu­jú­cim a pub­li­kom. Po novom sa Sli.do stáva už akousi kom­plet­nou pre­zen­tač­nou plat­for­mou. Jed­nou z novi­niek je naprí­klad úprava pre­zen­tá­cia v reál­nom čase, čo zna­mená, že ak vás počas pre­zen­tá­cie napadne niečo, čo by bolo fajn do nej vlo­žiť, žiadny prob­lém. Ďal­ším skve­lým vylep­še­ním je to, že celú pre­zen­tá­ciu budete môcť sle­do­vať na svo­jom zaria­dení — stre­a­mo­va­nie pre­zen­tá­cie. Je jedno či máte po ruke smartp­hone, tab­let čo note­book, nové Sli.do to umož­ňuje na kaž­dej plat­forme. Tak isto môžete po novom ukla­dať snímky z pre­zen­tá­cie, ktoré vás zau­jali a posie­lať ich komu­koľ­vek na email.

A vylep­še­niam ešte ani z ďaleka nie je koniec. Sli.do zašlo ešte ďalej. Je jasné, že pre­zen­to­va­nie pred pub­li­kom je pre mno­hých veľ­kým stre­som a preto mno­ho­krát môžu zabudnú aj na malič­kosti, ktoré dokážu zma­riť celú pre­zen­tá­ciu. Sli.do sa tak roz­hodlo vybu­do­vať sys­tém pre kom­pletnú správu vašich pre­zen­tá­cii, do kto­rého nahráte pre­zen­tá­cie v akom­koľ­vek for­máte. Už sa vám tak v strese pred pre­zen­tá­ciou nemôže stať, že sa pred pub­li­kum posta­víte s pre­zen­tá­ciou v nepod­po­ro­va­nom for­máte.

Nové fun­kcie sú na teraz dostupné iba v beta ver­zií, avšak ihneď po otes­to­vaní, budú nasa­dené do plnej pre­vádzky.

zdroj: sli.do

Pridať komentár (0)