Sloboda zvierat chce dať stopku klietkovému chovu. Pripája krátky film, ktorý ťa presvedčí

Linda Cebrová / 7. februára 2019 / Zaujímavosti

  • Na­priek oči­vid­ným ne­dos­tat­kom kliet­ko­vého spô­sobu chovu je v Európe kaž­do­ročne v kliet­kach väz­ne­ných viac ako 700 mi­li­ó­nov hos­po­dár­skych
  • Klietky pri­tom za­bra­ňujú mno­hým pri­ro­dze­ným in­štink­tom a po­tre­bám zvie­rat, dr­žia zvie­ratá v izo­lá­cii
zdroj: youtube.com,slobodazvierat.sk
  • Na­priek oči­vid­ným ne­dos­tat­kom kliet­ko­vého spô­sobu chovu je v Európe kaž­do­ročne v kliet­kach väz­ne­ných viac ako 700 mi­li­ó­nov hos­po­dár­skych
  • Klietky pri­tom za­bra­ňujú mno­hým pri­ro­dze­ným in­štink­tom a po­tre­bám zvie­rat, dr­žia zvie­ratá v izo­lá­cii

Pro­stre­die klie­tok je chu­dobné, zväčša holé bez aké­ho­koľ­vek obo­ha­te­nia na za­mest­na­nie zvie­rat či po­hodlný od­po­či­nok, po­sky­tujú mi­ni­mum pries­toru a zne­mož­ňujú po­hyb. Mnohé sú na­vr­hnuté tak, že ne­umož­ňujú zvie­ra­tám ani len zme­niť po­lohu či oto­čiť sa. Ple­ti­vové dno (aby mohli pre­pa­dať vý­kaly) spô­so­buje zvie­ra­tám po­ra­ne­nia nôh. Vý­sled­kom chovu v kliet­kach sú vážne zdra­votné prob­lémy a ne­po­hoda. Kliet­kový chov je pri­tom stále ak­cep­to­vaný aj u nás na Slo­ven­sku.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (1)
zdroj: slo­bo­daz­vie­rat.sk

Túto tr­pkú re­a­litu veľmi re­a­lis­ticky a s dáv­kou kre­a­ti­vity zo­bra­zuje „Ze­le­ným Os­ka­rom“ oce­nený krátky film M6NTHS/ 6 ME­SIA­COV. Film ho­land­skej re­ži­sérky Eline He­leny Schel­le­kens zís­kal cenu Panda Award, naj­vyš­šie oce­ne­nie pre filmy z ob­lasti ochrany prí­rody a ži­vot­ného pro­stre­dia, zná­mej práve ako “Ze­lený Os­kar”. M6NTHS pod­po­ruje európ­sku ob­čian­sku ini­cia­tívu Ko­niec doby kliet­ko­vej za ukon­če­nie všet­kých cho­vov hos­po­dár­skych zvie­rat v kliet­kach.

 To ako na­ozaj žijú oší­pané vo veľ­ko­cho­voch u nás ale aj v ce­lej Európe od­ha­ľuje aj na­sle­du­júci do­ku­ment z dielne hnu­tia OB­RAZ. Ten ob­sa­huje zá­bery z veľ­ko­cho­vov v Čes­kej re­pub­like.

Ako po­môcť?

145 or­ga­ni­zá­cií na ochranu zvie­rat sa spo­jilo, aby spo­ločne for­mou európ­skej ob­čian­skej ini­cia­tívy navždy za­ká­zali chov v kliet­kach pre všetky hos­po­dár­ske zvie­ratá v EÚ: nos­nice, pre­pe­ličky, husi a ka­čice na foie gras, krá­liky aj pras­nice. Pri­daj sa k ini­cia­tíve End the Cage Age, po­trebné je vy­zbie­rať 1 mi­lión pod­pi­sov.

Aj vďaka Slo­vá­kom sa už po­da­rilo po­môcť za­sta­ve­niu kliet­ko­vých fa­riem pre za­jace

Prvá vlna kam­pane Slo­body zvie­rat sa tý­kala krá­li­kov, pre­tože na far­mách v EÚ sa ich kaž­do­ročne do­chová viac než všet­kých oší­pa­ných a kráv do­hro­mady – viac ako 300 mi­li­ó­nov. Až 99 % žije v kliet­kach. Po­čas leta 2014 nav­ští­vil in­ves­ti­ga­tívny tím Com­pas­sion in World Far­ming 16 veľ­ko­cho­vov krá­li­kov v Ta­lian­sku, Grécku , Čes­kej re­pub­like , Poľ­sku a na Cypre. Čle­no­via tímu dú­fali, že utr­pe­nie, ktoré od­ha­lili na nie­koľ­kých za­ja­čích far­mách ešte v roku 2012, bolo skôr vý­nim­kou. Uká­zalo sa však, že otrasné pod­mienky a ru­tinné po­dá­va­nie an­ti­bi­otík, aby zvie­ratá vô­bec pre­žili, sú bežné, na­priek tomu, že to le­gis­la­tíva EÚ za­ka­zuje.

V roku 2016 preto vy­zvali Európ­sky par­la­ment a všet­kých 28 európ­skych mi­nis­trov poľ­no­hos­po­dár­stva, aby pri­jali le­gis­la­tívu, ktorá ukončí chov krá­li­kov v kliet­kach. Pe­tí­ciu za ukon­če­nie kliet­ko­vých cho­vov krá­li­kov so 601 435 pod­pismi euro­ob­ča­nov odo­vzdali v Bru­seli. Európ­sky par­la­ment ná­sledne pri­jal uzne­se­nie, že krá­liky do­stanú sa­mos­tatnú le­gis­la­tívu na ochranu, vrá­tane zá­kazu klie­tok, ktoré by mal na­hra­diť tzv. par­kový sys­tém chovu.

Pridať komentár (0)