Slo­váci, čo robia nemožné! big­Ring – slo­ven­ský pro­jekt s veľ­kým P

Rišo Néveri / 7. marec 2015 / Business

Trans­cen­dence. Názov filmu, v kto­rom smr­teľne chorý vedec odo­vzdá svoje vedo­mosti super­po­čí­taču. Iba ame­rický film? Nie! Slo­ven­ský pro­jekt s obrov­ským poten­ciá­lom! Veľmi podobná tech­no­ló­gia totiž čoskoro uzrie svetlo sveta, keď slo­ven­ský big­Ring spustí svoj beta tes­ting. O svo­jom pro­jekte mi poroz­prá­vali a ostal som veľmi prek­va­pený.

Pred­sta­vili by ste na úvod čita­te­ľom pro­jekt big>Ring? V čom spo­číva jeho „kúzlo“?

Samotný názov big>Ring je pôvodne akro­nym ori­gi­nál­neho účelu pro­jektu — busi­ness intel­li­gence gra­vity Ring. Bol totiž plá­no­vaný ako rie­še­nie pre busi­ness intel­li­gence na jedi­neč­nej kate­go­ri­zá­cii dát. Je tak­mer nemožné zjed­no­du­šene pred­sta­viť pod­statu našej tech­no­ló­gie, pre­tože sa dotýka samot­nej pod­staty infor­má­cie ako takej, ale skú­sime :).

Tech­no­ló­gia big>Ring umož­ňuje naj­hl­b­šiu možnú ana­lýzu akej­koľ­vek myš­lienky. Je s ňou možné ana­ly­zo­vať, syn­te­ti­zo­vať a vyhod­no­tiť každú vedo­mosť a skú­se­nosť člo­veka, ktoré sú v pod­state len súbo­rom myš­lie­nok, spo­je­ných význa­mo­vými väz­bami. Poda­rilo sa nám roz­lo­žiť vedo­mosť na naj­men­šie možné ele­menty, čo umož­ňuje dote­raz neví­dané mož­nosti nie­len v oblasti ana­lýz a vedo­most­ného manaž­mentu, ale napr. aj v oblasti spra­vo­daj­stva, či ume­lej inte­li­gen­cie. Pri všet­kej skrom­nosti, poda­rilo sa nám v oblasti ľud­ského mys­le­nia to, o čo sa sna­žia vedci v oblasti fyziky v CERN-e, teda doslova „roz­biť“ akú­koľ­vek čas­ticu na naje­le­men­tár­nej­šiu úro­veň – aby to však nebolo také jed­no­du­ché, my pra­cu­jeme s orga­nic­kými a nehmot­nými kate­gó­riami, ktoré sa neus­tále menia a vyví­jajú a preto logika našej tech­no­ló­gie pokrýva aj túto dyna­miku.

Poda­rilo sa nám v oblasti ľud­ského mys­le­nia to,

o čo sa sna­žia vedci v oblasti fyziky v CERN-e.”

S touto tech­no­ló­giou je reálne možné tak­po­ve­diac sko­pí­ro­vať a auto­ma­ti­zo­vať aké­koľ­vek know-how resp. myš­lien­kové pochody, čím vieme vytvo­riť apli­ká­ciu s rov­na­kou odoz­vou, ako keby ste komu­ni­ko­vali s pôvod­com jej obsahu, t.j. nosi­te­ľom pôvod­nej vedo­mosti. Ako náhle je takýto „odtla­čok“ mysle vizu­ali­zo­vaný v soft­vé­ro­vom roz­hraní, dá sa ďalej zdo­ko­na­ľo­vať, čo pri­ne­sie okam­žitý feed­back pôvod­covi obsahu o defi­ci­toch jeho vedo­mosti. Pôvodca okam­žite zís­kava prvú pri­danú hod­notu v tom, že sa dozvie čo nevie a po fina­li­zá­cii apli­ká­cie ju môže poskyt­núť tak, ako by danú službu resp. svoj vedo­mostný výstup posky­to­val osobne.

O jed­no­du­chú myš­lienku sa roz­hodne nejedná. Kto k nej dospel? 

Pôvod­ným auto­rom a zakla­da­te­ľom je Karol Mózsi, ktorý sa myš­lienke začal veno­vať počas vede­nia svo­jej firmy na ERP soft­vér v Nemecku. Vzhľa­dom na nároč­nosť spra­co­va­nia pod­stat­ných otá­zok Karol správne vyhod­no­til potrebu inte­rak­cie a opo­nen­túry, a preto sa spo­lu­au­tor­ský tím roz­rás­tol o Petra Pet­ro­viča a Michala Maš­tenu, ktorí do kon­ceptu pri­niesli najmä nové per­spek­tívy z hľa­diska výkonu, IT pre­ve­de­nia a apli­ká­cie v huma­nit­ných, apli­ko­va­ných a inter­dis­cip­li­nár­nych sme­roch. Pro­jekt rás­tol a vzni­kali požia­davky na inten­zív­nejší feed­back. Tím postupne spo­lu­pra­co­val s pro­fe­si­onálmi z oblastí ľud­ského pôso­be­nia zo Slo­ven­ska, Čiech, Rakúska a Nemecka, pri­čom ani raz nedošlo spo­chyb­ne­niu základ­ného kon­ceptu tech­no­ló­gie. Dnes tvorí základný tím okrem exter­ných spo­lu­pra­cov­ní­kov osem ľudí — experti pra­cu­júci na ergo­nó­mií, vývoji a tes­to­vaní pro­duktu, ako aj par­tneri, venu­júci sa biz­nis deve­lop­mentu.

Ako vyze­ral prie­beh pro­jektu? Vývoj podob­nej plat­formy neznie ako víken­dový pro­jekt…

Prvý pro­to­typ bol tes­to­vaný od roku 2010 do roku 2012. Druhý, ktorý sa už dal nazý­vať pro­duk­tom, sme mali hotový v roku 2012, nara­zili sme však na tech­nické limity pou­ží­va­nej plat­formy. Rok 2014 sme preto veno­vali tes­to­va­niu plat­fo­riem, čo viedlo k aktu­ál­nemu pro­to­typu, online plat­formy na vytvá­ra­nie vedo­most­ných apli­ká­cií — bigB­rain. Jedná sa o pro­dukt, ktorý fina­li­zu­jeme a máme v pláne uviesť v tomto roku.

Cie­ľom je čo naj­rých­lej­šie launc­hnúť?

Pokiaľ ide o biz­nis deve­lop­ment, sme rad­šej opatr­nejší a náš „roll-out“ pri­pra­vu­jeme tak, aby pri­nie­sol želaný efekt. Ako už totiž bolo spo­me­nuté, naša tech­no­ló­gia je uni­ver­zálne apli­ko­va­teľná na všetky oblasti práce s vedo­mos­ťami a preto by bolo z hľa­diska našej repu­tá­cie tra­gi­ko­mické, ak by sme sa púš­ťali do pro­ce­sov, ktoré nemáme zma­po­vané a nemáme potrebné vedo­mosti na pre­d­ik­ciu sce­ná­rov vývoja. Z tohto dôvodu chceme mať všetko čo naj­jed­no­duch­šie ucho­pi­teľné, či už pre kon­co­vých uží­va­te­ľov alebo prí­pad­ných inves­to­rov. Je potrebné zdô­raz­niť, že vzhľa­dom na nároč­nosť prob­le­ma­tiky sa stále vyhod­no­cujú sce­náre práv­nej inter­pre­tá­cie vzťa­hov, ktoré uve­de­ním pro­duktu do uží­va­nia spô­so­bíme, keďže je prav­de­po­dobné, že tech­no­ló­gia opäť pred­behne pri­pra­ve­nosť legis­la­tívy a našim pri­már­nym záuj­mom je práve ochrana a právny kom­fort našich zákaz­ní­kov.

Sto­jíme na štar­to­va­cej dráhe, motory revú na
naj­vyš­ších otáč­kách a robíme posledné check­listy. Potom už len uvoľ­níme brzdy…”

Koho by som si pod vaším zákaz­ní­kom mal pred­sta­viť?

Aktu­álna plat­forma slúži na vytvá­ra­nie apli­ká­cií, doko­na­lým zachy­te­ním požia­da­viek autora apli­ká­cie a to bez akej­koľ­vek potreby prog­ra­mo­va­nia, v neob­me­dzo­va­nom roz­sahu, pri­me­ra­nom jeho vedo­mosti, či skú­se­nosti. Našim zákaz­ní­kom teda bude kto­rý­koľ­vek pro­fe­si­onál (alebo ich sku­pina), ktorý si vytvo­re­ním apli­ká­cie vytvorí svoje vir­tu­álne „ja“, podľa vlast­ných pred­stáv a bez potreby prog­ra­má­tora. Dote­raz neví­da­ným spô­so­bom roz­šíri svoj okruh poten­ciál­nych zákaz­ní­kov, či to bude aka­de­mik, práv­nik, finančný poradca, IT expert alebo iný kon­zul­tant, a bude tak zará­bať na svo­jich vedo­mos­tiach nepo­merne efek­tív­nej­šie ako pred­tým.

Pove­dzme si prí­klad.

Pred­stavte si, že sve­tová kon­zul­tačná spo­loč­nosť vytvorí zna­lostnú apli­ká­ciu na efek­tívne ria­de­nie pod­niku. Apli­ká­cia bude orga­ni­zo­vaná podľa kolek­tív­nych zna­lostí a dlho­roč­nej čin­nosti tejto spo­loč­nosti v oblasti pora­den­stva, ktoré spra­co­vali jej naj­lepší experti. Kon­cový uží­va­teľ apli­ká­cie tak bude pra­co­vať v reál­nom čase tak, ako by mal neus­tále k dis­po­zí­cií celý tím naj­lep­ších pra­cov­ní­kov pred­met­nej spo­loč­nosti, ktorá ale pri­tom šetrí náklady, keďže nie je nutná jej fyzická prí­tom­nosť u kli­enta. Taký istý model možno usku­toč­niť v kto­rej­koľ­vek inej oblasti dušev­nej práce, ktorú v súčas­nosti nemožno vyko­ná­vať bez fyzic­kej prí­tom­nosti vlast­níka vedo­mostí.

Druhá sku­pina zákaz­ní­kov pozos­táva z uží­va­te­ľov, ktorí nemajú záu­jem o komerčný pre­daj svo­jich apli­ká­cií, počnúc súkrom­nými oso­bami, ktoré tech­no­ló­giu využijú na vytvá­ra­nie vedo­most­ných „odtlač­kov“ kon­čiac kor­po­rá­ciami, ktoré vytvo­ria vlastné interné sys­témy na ria­de­nie svo­jich vedo­most­ných tokov. Umožní im to pra­co­vať orga­ni­zo­va­nej­šie s tak­mer doko­na­lou zastu­pi­teľ­nos­ťou zamest­nan­cov, efek­tív­nej­šie a s doko­na­lým pre­hľa­dom o všet­kých aspek­toch moni­to­ro­va­ných čin­ností.

V koneč­nom dôsledku môže teda každý zákaz­ník apli­ká­ciu, ktorú vašou plat­for­mou vytvorí pre­dá­vať?

Každý zákaz­ník bude mať mož­nosť roz­hod­núť sa, či svoju apli­ká­ciu, ponúkne na pre­daj, ako aj mož­nosť spo­jiť svoju vedo­mosť s inými apli­ká­ciami, keďže budú všetky záznamy doko­nale kom­pa­ti­bilné.

Tre­ťou sku­pi­nou, v pod­state nepria­mych zákaz­ní­kov budú kon­coví uží­va­te­lia apli­ká­cií vytvo­re­ných inými uží­va­teľmi, ktorí budú cez takéto apli­ká­cie môcť prak­ticky a efek­tívne využiť zna­losť exper­tov. Zna­losť zachy­tená v apli­ká­cií je totiž okam­žite pou­ži­teľná bez nut­nosti ďal­šieho štu­do­va­nia a skú­ma­nia, stačí sa iba nechať “viesť” apli­ká­ciou.

Ako prí­klad uveďme uží­va­teľa, ktorý plá­nuje začať pod­ni­kať – ako prvú kúpi apli­ká­ciu, ktorá mu ukáže legis­la­tívne požia­davky na takú čin­nosť, potom na vypra­co­va­nie biz­nis plánu, ďalej účtov­níc­tvo a ak potre­buje, aj ďal­šie (mar­ke­ting, HR, pre­daj, CRM a pod.). Takto bude usku­toč­ňo­vať svoje plány v súlade so zna­los­ťami a skú­se­nos­ťami sku­toč­ných ľudí (exper­tov), čím eli­mi­nuje riziko opa­ko­va­nia bež­ných chýb a ušetrí čas a náklady v porov­naní s obvyk­lým spô­so­bom posky­to­va­nia pora­den­ských slu­žieb. Takýto uží­va­teľ bude mať o všet­kých svo­jich kro­koch doko­nalý pre­hľad s bez­pre­ce­dent­nými mož­nos­ťami ana­lýzy, simu­lá­cie a pre­d­ik­cií mož­ných sta­vov.

Pri práci na pro­jekte také­hoto roz­meru ste museli natra­fiť na nejednu pre­kážku. Je to tak?

Spre­vá­dzali nás mnohé prob­lémy, počnúc pokusmi o naru­še­nie bez­peč­nosti, cez nese­ri­ózny prí­stup resp. nepro­fe­si­ona­litu ľudí, ktorí sa chceli dostať do tímu a iné smutné špe­ci­fiká slo­ven­ského pro­stre­dia, až po štan­dardné prob­lémy, ktoré rieši asi každý star­tup, t.j. najmä nedos­ta­tok finan­cií. Všetky prob­lémy sa nám poda­rilo pre­ko­nať vlast­ným úsi­lím, aj keď nás to stálo mnoho času a peňazí na úkor našich rodín. Občas na nás poze­rali nie­ktorí tak­po­ve­diac cez prsty, občas sme pod­lie­hali únave, ale nikdy sme nestra­tili moti­vá­ciu – myš­lienka tohto pro­jektu je tak silná, že nám nedo­vo­ľuje ísť iným sme­rom ako vpred.

Eins­tein pove­dal, že prie­merná osob­nosť nie je schopná roz­umieť člo­veku ktorý odmie­tol slepo sa držať kon­venč­ných zvyk­lostí a namiesto toho sa roz­ho­dol vyjad­ro­vať svoj názor odvážne a úprimne – týmto sa asi dá vyjad­riť naj­bež­nejší prob­lém, s kto­rým sme sa neraz stre­tá­vali. Mimo­cho­dom, Eins­tein pove­dal ešte aj niečo takéto: „Všetko je v mysli, tam všetko začína.“

Finan­cu­jete pro­jekt z vlast­ných pros­tried­kov, alebo máte aj iné zdroje?

Pro­jekt sme dote­raz finan­co­vali výlučne z vlast­ných zdro­jov. Počas rokov 2012 – 2014 sme v rámci komu­ni­ká­cie s via­ce­rými glo­bál­nymi hráčmi dospeli do logic­kého stavu, že sme ich poten­ciálny vstup odlo­žili do fázy nástupu na trh a dosia­hnu­tia dosta­toč­ného virál­neho efektu. Sme pre­sved­čení, že naše inves­tí­cie, aj keď sú značné a z urči­tého uhla pohľadu rizi­kové, roz­hodne neskon­čia neús­pe­chom.

Screenshot softvéru

Dostali ste už nejakú spätnú väzbu od zákaz­ní­kov?

Ako sme už uviedli, počas tých rokov sme umož­nili desiat­kám rôz­nych domá­cich a zahra­nič­ných pro­fe­si­oná­lov „ochut­nať“ našu tech­no­ló­giu a feed­back bol viac než pozi­tívny – nie­ktorí sa museli po prvých „zážit­koch“ doslova spa­mä­tá­vať. Preto sme posledné obdo­bie pra­co­vali najmä na odľah­čení tohto sys­tému z hľa­diska kom­fortu uží­va­nia, aby sme budú­cich zákaz­ní­kov zby­točne nepre­ťa­žo­vali.

Môžeme s uspo­ko­je­ním kon­šta­to­vať, že počas vývoja sme na tech­no­ló­giu nedos­tali žiadnu nega­tívnu odozvu, pri­čom ani raz nebola spo­chyb­nená správ­nosť alebo logika nášho kon­ceptu. Mnohí experti záro­veň pre­ja­vili záu­jem ďalej par­ti­ci­po­vať na pro­jekte a s mno­hými dodnes spo­lu­pra­cu­jeme, čo nám posky­tuje trvalý feed­back. Môžme sa naprí­klad pochvá­liť, že jed­ným z takýchto tes­tu­jú­cich uží­va­te­ľov bol pán Jaro­slav Hole­ček, pre­zi­dent Zväzu auto­mo­bi­lo­vého prie­myslu SR, ktorý je dodnes jed­ným z pat­ró­nov nášho pro­jektu.

Aké sú vaše ciele a pred­stava o budúc­nosti pro­jektu?

Našou aktu­ál­nou pri­ori­tou je fina­li­zá­cia pro­duktu a súvi­sia­cich pro­ce­sov, aby mohol byť pro­jekt spus­tený na beta tes­to­va­nie, a to najmä v Nemecku, kde máme kon­krét­nych záu­jem­cov o imple­men­tá­ciu našej tech­no­ló­gie. Následne, v závis­losti od ďal­šieho vývoja, pôj­deme podľa sce­ná­rov, ktoré nám logika nášho sys­tému ponúkne ako najk­rat­šiu cestu k úspe­chu, a to najmä ces­tou západ­ných trhov, keďže asi nepo­vieme nič nové ak skon­šta­tu­jeme, že vo východ­nej Európe neexis­tuje sku­točný dopyt po práci s vedo­mos­ťami alebo s logi­kou.

Ciele v budúc­nosti sú mnohé, aj v prí­pade úspe­chu sa však roz­hodne nemie­nime vzdať ďal­šej práce s našou tech­no­ló­giou. Jej jedi­nou nevý­ho­dou totiž je, že nám stále odkrýva nové a netu­šené mož­nosti, z kto­rých nie­ktoré sú doslova ohro­mu­júce, a to najmä v oblasti ume­lej inte­li­gen­cie a vir­tu­ali­zá­cie ľud­ského vedo­mia. Pokiaľ sa nám podarí uro­biť všetko ako je potrebné, je možné, že naša akti­vita nebude v koneč­nom dôsledku obme­dzená trva­ním nášho života ale skôr život­nos­ťou ser­veru, na kto­rom bude naše vedo­mie pra­co­vať ďalej.

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

Zdroj: www.bigring.eu

Pridať komentár (0)