Slováci dokazujú, že do poctivých výrobkov svetovej kvality nepatrí palmový olej

Linda Cebrová / 7. decembra 2018 / Zo Slovenska

  • Pal­mový olej sa v po­sled­ných 30 ro­koch stal jed­ným z naj­pou­ží­va­nej­ších pro­duk­tov rast­lin­nej vý­roby
  • Na­chá­dza sa v po­lo­vici po­tra­vi­nár­skych vý­rob­kov, sa­moz­rejme aj na Slo­ven­sku
  • Po­wer­logy patrí me­dzi jed­ných zo slo­ven­ských vý­rob­cov, ktorí škod­li­vému pal­mo­vému oleju vo vlast­ných pro­duk­toch ne­dá­vajú šancu
zdroj: Powerlogy
  • Pal­mový olej sa v po­sled­ných 30 ro­koch stal jed­ným z naj­pou­ží­va­nej­ších pro­duk­tov rast­lin­nej vý­roby
  • Na­chá­dza sa v po­lo­vici po­tra­vi­nár­skych vý­rob­kov, sa­moz­rejme aj na Slo­ven­sku
  • Po­wer­logy patrí me­dzi jed­ných zo slo­ven­ských vý­rob­cov, ktorí škod­li­vému pal­mo­vému oleju vo vlast­ných pro­duk­toch ne­dá­vajú šancu

Pal­mový olej náj­deš v mar­ga­rí­noch, čo­ko­láde, su­šien­kach, ma­jo­néze, čip­soch či ty­čin­kách a v pe­čive. Ob­sa­huje ho však aj v kr­mivo pre psy alebo koz­me­tika. Hoci sa vie, ako veľmi je ne­bez­pečný, jeho cena všetky hrozby pre­bíja. Je to­tiž o tre­tinu lac­nejší ako (už aj tak lacný) re­pkový olej a dva­krát lac­nej­šie ako olej ara­ši­dový. Podľa le­ká­rov denne kon­zu­mu­jeme až šesť­krát väč­šiu dávku, než je naše telo schopné bez ujmy spra­co­vať.

Strá­cajú sa po­sledné daž­ďové pra­lesy

Nejde len o naše zdra­vie. Pal­mový olej po­chá­dza z palmy olej­nice gu­inej­skej, ktorá má pô­vod v zá­pad­nej Af­rike, lenže dnes sa pes­tuje miesto pra­le­sov na Bor­neu či v Ma­laj­zii. V roku 1985 mali pal­mové plan­táže len 1 500 km štvor­co­vých, o 30 ro­kov ne­skôr už je to sto­ná­so­bok. Viac ako po­lo­vica mo­no­kul­túry „lesa“ pri­tom vznikla na mieste pô­vod­ných daž­ďo­vých pra­le­sov.

Pro­dukt, ktorý do poc­ti­vého biz­nisu ne­patrí

Čo­raz viac zna­čiek chce hrať so zá­kaz­níkmi čistú hru a od pal­mo­vého oleja sa po­kú­šajú upus­tiť. Me­dzi spo­loč­nosti, ktoré nechcú mať so su­ro­vi­nou akou je pal­mový olej nič spo­ločné patrí aj slo­ven­ská značka Po­wer­logy s ce­lou ra­dou funkč­ných vý­rob­kov, ktoré ro­bia Slo­ven­sku dobré meno aj v za­hra­ničí. My sme sa na prob­le­ma­tiku tý­ka­júcu sa pal­mo­vého oleja a pro­duk­ciu kva­lit­ných vý­rob­kov v na­šich pod­ni­ka­teľ­ských pod­mien­kach pý­tali priamo Du­šana Plichtu – za­kla­da­teľa značky Po­wer­logy.

Prečo ste sa v pro­duk­toch Po­wer­logy roz­hodli cel­kom vy­lú­čiť vy­uží­va­nie pal­mo­vého oleja?

Pri vý­voji pro­duk­tov Po­wer­logy vy­chá­dzame vždy z jas­ných kva­li­ta­tív­nych štan­dar­dov, ktoré lacný pal­mový olej vy­lu­čujú. Nie­len kvôli jeho ne­ga­tív­neho vplyvu na or­ga­niz­mus, ale aj na ži­votné pro­stre­die.

V na­šom prí­stupe chceme ľu­ďom po­môcť k efek­tív­nej­šej ži­vo­tospráve. Po­stačí ku­po­vať me­nej, ale za to vý­ži­vou a kva­li­tou na­bi­tých po­tra­vín, ktoré na­ozaj za­sý­tia. V ne­po­sled­nom rade pal­mový tuk je sa­tu­ro­vaný tuk a jeho kom­bi­ná­cia na­prí­klad so sa­cha­ridmi je tou naj­hor­šou, ktorú mô­žete zvo­liť pre vaše telo.

Je v nie­čom vý­roba pro­duk­tov bez pal­mo­vého oleja ná­roč­nej­šia? Prečo sa podľa vás mnoho spo­loč­ností ešte stále nechce vzdať tejto su­ro­viny? Je to len níz­kou ce­nou?

Mys­lím si, že nejde o ná­roč­nosť vý­roby ale o cenu a zlo­že­nie pro­duktu. V štan­dard­ných ko­merč­ných ná­tier­kach ktoré kon­zu­muje väč­šina ľudí náj­dete cca 16 % lies­kov­cov a až 50 % pal­mo­vého oleja a po­tom cu­kor. V na­šom kréme je 70 % lies­kov­cov, keďže olej po­tre­bu­jeme do­stať aj z nich a po­tom pravá čo­ko­láda. Nu­gát  tak do­stáva adek­vátnu la­hodnú slad­kosť a per­cento cukru je pod 15 %.

Naj­lep­šie to po­cho­píme tak, že BIO ore­chy stoja 10 eur Kg a Pal­mový olej cca 0.5 Eur Kg, na­priek tomu náš pro­dukt ne­môže byt 20 krát drahší. Takto keď do toho člo­vek za­čne vi­dieť, tak si uve­domí, že práve na lac­nej­ších po­tra­vi­nách a mäse je zdie­raný a pre­pláca.

Ako pre­bieha vý­roba na­prí­klad va­šej no­vej kešu ko­ko­so­vej ná­tierky?

V na­šom prí­stupe sa opie­rame o naj­mo­der­nej­šie tech­no­ló­gie a takz­vané mik­ró­nové mlyny aj vďaka tomu vieme za­bez­pe­čiť sta­bi­litu tep­lôt spra­co­va­nia a eli­mi­no­vať oxi­dá­ciu ore­chov , čo máme po­tvr­dené aj v la­bo­ra­tór­nych tes­toch na pro­dukt, ale aj oce­ne­niami Great Taste, kde pro­fík cel­kom rýchlo ro­zo­zná po­ka­zené ore­chy v zlo­žení. Takto si trú­fam po­ve­dať, že väč­šina lac­nej­ších ma­siel a kré­mov by ná­roč­nej­šími tes­tami kva­lity a de­li­kát­nej chute ne­prešla.

To máte ako s ví­nom. Keď raz okú­site kva­litu a istý štan­dard, tak niet cesty späť. Takto keď tes­tu­jem bežné ná­tierky, ktoré sa spra­co­vá­vajú po „do­mácky“, alebo lac­nej­šími tech­no­ló­giami, alebo sa šetrí na kva­lite ore­chov, tak tam jed­no­du­cho vždy náj­dem veľa de­fek­tov. Sa­moz­rejme som si ve­domý, že nie každý má takú cit­li­vosť a štan­dardy, ako ja, ale zá­ro­veň vi­díme, že ľu­dia to už za­čí­najú rie­šiť a tak ako nechcú piť víno za 5 eur, z kto­rého bolí hlava, tak si rad­šej pri­pla­tia za na­ozaj orieš­kovú N-tellu, alebo pravý nu­gát.

Často pred­sta­vu­jete mnoho no­vých zau­jí­ma­vých pro­duk­tov, kto vy­mýšľa nové prí­chute?

Nové pro­dukty vy­mýš­ľam ja a la­dím spolu s vý­ro­bou. Mám v hlave ná­pad, tes­tu­jem, mie­šam, vní­mam trh, špe­ku­lu­jem, in­špi­ru­jem sa na vý­sta­vách a even­toch v za­hra­ničí. Na­ku­pu­jem drahé no­vinky a špe­cia­lity, va­rím , tvo­rím, expe­ri­men­tu­jem. V pod­state som vy­pí­sal ke­y­words svojho fun­go­va­nia, ktoré ma baví a to, či to ro­bím dobre sa hneď ukáže na tvári člo­veka, ktorý pr­vý­krát ochutná náš pro­dukt a má z neho zá­ži­tok. A ja ve­rím, že jedlo nie je vý­da­vok, ale in­ves­tí­cia do zá­žitku a do vlast­nej ener­gie.

Ve­rím, že raz by mohli vy­nájsť tech­no­ló­giu, ktorá by me­rala, ako ľu­dia emočne fun­gujú po správ­nom jedle a ako fun­gujú po ne­kva­lite. V ko­neč­nom dô­sledku tu už ta­kéto me­ra­nie máme vďaka HRV tech­no­ló­gii, ktorá na­ozaj vie uká­zať vnú­torný stres, ktorý často spustí ne­správne jedlo, ktoré si mô­žete pred­sta­viť aj ako po­ka­zené zo­xi­do­vané ore­chy.

Značka Po­wer­logy je skve­lým prí­kla­dom toho, že kva­litné pro­dukty sve­to­vej kva­lity sa dajú vy­rá­bať aj na Slo­ven­sku a to aj bez toho, aby bolo pri vý­robe nutné zni­žo­vať ich cenu pri­dá­va­ním pal­mo­vého oleja, ktorý by mal dnes pat­riť len do mi­nu­losti po­tra­vi­nár­skeho prie­myslu ako aj mno­hých iných.

Pridať komentár (0)