Slo­vá­ci kto­rých vízia sa stá­va sku­toč­nos­ťou

Michaela Szilvásová / 31. októbra 2014 / Tech a inovácie

Kom­fort, súkro­mie, úto­čis­ko, slo­bo­da a mno­ho ďal­ších fun­kcií pri­ná­ša moder­ná a eko­lo­gic­ká obý­va­teľ­ná bun­ka o kto­rej som sa roz­prá­va­la s jej tvor­ca­mi — Nice Archi­tects…

Začne­me od toho kto ste, čo ste?

Sme archi­tek­to­nic­ké štú­dio, tra­ja zakla­da­te­lia: Soňa Pohlo­vá a bra­tia Tomáš a Igor Žáček. Začí­na­li sme ako štu­den­ti archi­tek­tú­ry, skú­se­nos­ti sme nabra­li v zahra­ni­čí, neskôr sme sa vrá­ti­li na Slo­ven­sko. Nice Archi­tects sme zalo­ži­li v roku 2008. Archi­tek­tú­rou sa ofi­ciál­ne živí­me od roku 2010, kedy sme si otvo­ri­li naše štú­dio v Cver­nov­ke.

Čo robí­te? Čo je jad­rom vašej prá­ce?

Pod našou plat­for­mou máme väč­šie port­fó­lio slu­žieb – od inte­ri­é­rov, rodin­ných domov, verej­ných a obyt­ných budov, cez vizu­ali­zá­cie, urba­nis­tic­ké štú­die. Našou špe­cia­li­tou je byto­vá archi­tek­tú­ra. Tak­tiež sa zúčast­ňu­je­me na archi­tek­to­nic­kých súťa­žiach. Tak sa začal aj náš pro­jekt Eco Cap­su­la.

Ako vzni­kol váš star­tup?

Eco Cap­su­la vznik­la v roku 2009 ako naša reak­cia na jed­nu archi­tek­to­nic­kú súťaž v Ame­ri­ke. Úlo­hou bolo spra­viť obyt­nú mobil­nú bun­ku na far­me. Našim návrhom bolo toto „futu­ris­tic­ké vaj­ce“. Súťaž sme síce nevyh­ra­li ale náš­ho návrhu sa chy­ti­li média. Zača­li sa nám ozý­vať ľudia, že by si kap­su­lu radi kúpi­li. V tom čase sme bohu­žiaľ nema­li čas sa náš­mu pro­jek­tu veno­vať do hĺb­ky. Odkla­da­li sme ho a odkla­da­li. Pro­jekt sme zno­va naštar­to­va­li našou pri­hláš­kou na toh­to­roč­ný Web Sum­mit v Dub­li­ne, kde bude­me v novem­bri Eco Cap­su­lu pre­zen­to­vať.

Ako Eco Cap­su­la fun­gu­je?

Je to obyt­ná bun­ka, kto­rá bez napo­je­nia na sie­te vyrá­ba ener­giu zo sln­ka, zachy­tá­va daž­ďo­vú vodu a veter­nú ener­giu. Člo­vek, kto­rý je odstri­hnu­tý od civi­li­zá­cie v nej doká­že dlho­do­bo pre­žiť. Aj keď je malých roz­me­rov, doká­že pohodl­ne uby­to­vať dvoch dospe­lých ľudí.

Súčas­ťou je vsta­va­ný kuchyn­ský kút, spla­cho­va­cie WC a spr­cha s tep­lou vodou. Posky­tu­je dosta­tok úlož­né­ho pries­to­ru a pries­to­ru na spa­nie či iné akti­vi­ty. Našou filo­zo­fi­ou pri tvor­be kon­cep­tu bolo pre­ži­tie v prí­ro­de, v súla­de s ňou ale s kom­for­tom kto­rý posky­tu­jú moder­ne tech­no­ló­gie dneš­nej doby. Vytvo­ri­li sme obyt­nú bun­ku, v kto­rej pre­ži­je­te aj v extrém­nych pod­mien­kach a tiež vám poskyt­ne únik pred rea­li­tou. Jed­nou z jej fun­kcií je teda býva­nie ale doká­že fun­go­vať aj napo­je­ná na ďal­šie obyt­né bun­ky.

Vte­dy je jej výho­dou väč­šia efek­ti­vi­ta a regu­lá­cia ener­gie.

Dôle­ži­tou otáz­kou bola pre nás dopra­va. Pre­to je Eco Cap­su­la takých roz­me­rov, že sa celá zmes­tí do lod­né­ho kon­taj­ne­ra a tým pádom sta­čí ak ju dopra­ví­te na dané mies­to a nie sú pre ňu potreb­né žiad­ne ďal­šie kon­štruk­cie ani mon­táž.


V akej fáze sa váš pro­jekt nachá­dza ?

Sme vo fáze kedy máme navr­hnu­tý pro­jekt, chce­me sa spro­pa­go­vať a nájsť ďal­šie finan­cie na roz­voj. Pro­to­typ ešte nemá­me hoto­vý, pre­to momen­tál­ne hľa­dá­me spon­zo­ra. Záro­veň na nej chce­me vychy­tať chy­by pomo­cou pro­to­ty­pu.

Aké sú vaše ďal­šie plá­ny?

Postup­ne chce­me roz­ši­ro­vať naše port­fó­lio a meniť inte­ri­ér aby bola Eco Cap­su­la dostup­ná rôz­nym cie­ľo­vým sku­pi­nám a tiež aby moh­la byt umiest­ňo­va­ná do rôz­nych pro­stre­dí na rôz­ne úče­ly.

Sonič­ke a Tomá­šo­vi ďaku­je­me za roz­ho­vor a drží­me pal­ce na Web Sum­mi­te.

Pridať komentár (0)