Slo­váci kto­rých vízia sa stáva sku­toč­nos­ťou

Michaela Szilvásová / 31. októbra 2014 / Tech a inovácie

Kom­fort, súkro­mie, úto­čisko, slo­boda a mnoho ďal­ších fun­kcií pri­náša moderná a eko­lo­gická obý­va­teľná bunka o kto­rej som sa roz­prá­vala s jej tvor­cami — Nice Archi­tects…

Začneme od toho kto ste, čo ste?

Sme archi­tek­to­nické štú­dio, traja zakla­da­te­lia: Soňa Pohlová a bra­tia Tomáš a Igor Žáček. Začí­nali sme ako štu­denti archi­tek­túry, skú­se­nosti sme nabrali v zahra­ničí, neskôr sme sa vrá­tili na Slo­ven­sko. Nice Archi­tects sme zalo­žili v roku 2008. Archi­tek­tú­rou sa ofi­ciálne živíme od roku 2010, kedy sme si otvo­rili naše štú­dio v Cver­novke.

Čo robíte? Čo je jad­rom vašej práce?

Pod našou plat­for­mou máme väč­šie port­fó­lio slu­žieb – od inte­ri­é­rov, rodin­ných domov, verej­ných a obyt­ných budov, cez vizu­ali­zá­cie, urba­nis­tické štú­die. Našou špe­cia­li­tou je bytová archi­tek­túra. Tak­tiež sa zúčast­ňu­jeme na archi­tek­to­nic­kých súťa­žiach. Tak sa začal aj náš pro­jekt Eco Cap­sula.

Ako vzni­kol váš star­tup?

Eco Cap­sula vznikla v roku 2009 ako naša reak­cia na jednu archi­tek­to­nickú súťaž v Ame­rike. Úlo­hou bolo spra­viť obytnú mobilnú bunku na farme. Našim návrhom bolo toto „futu­ris­tické vajce“. Súťaž sme síce nevyh­rali ale nášho návrhu sa chy­tili média. Začali sa nám ozý­vať ľudia, že by si kap­sulu radi kúpili. V tom čase sme bohu­žiaľ nemali čas sa nášmu pro­jektu veno­vať do hĺbky. Odkla­dali sme ho a odkla­dali. Pro­jekt sme znova naštar­to­vali našou pri­hláš­kou na toh­to­ročný Web Sum­mit v Dub­line, kde budeme v novem­bri Eco Cap­sulu pre­zen­to­vať.

Ako Eco Cap­sula fun­guje?

Je to obytná bunka, ktorá bez napo­je­nia na siete vyrába ener­giu zo slnka, zachy­táva daž­ďovú vodu a veternú ener­giu. Člo­vek, ktorý je odstri­hnutý od civi­li­zá­cie v nej dokáže dlho­dobo pre­žiť. Aj keď je malých roz­me­rov, dokáže pohodlne uby­to­vať dvoch dospe­lých ľudí.

Súčas­ťou je vsta­vaný kuchyn­ský kút, spla­cho­va­cie WC a spr­cha s tep­lou vodou. Posky­tuje dosta­tok úlož­ného pries­toru a pries­toru na spa­nie či iné akti­vity. Našou filo­zo­fiou pri tvorbe kon­ceptu bolo pre­ži­tie v prí­rode, v súlade s ňou ale s kom­for­tom ktorý posky­tujú moderne tech­no­ló­gie dneš­nej doby. Vytvo­rili sme obytnú bunku, v kto­rej pre­ži­jete aj v extrém­nych pod­mien­kach a tiež vám poskytne únik pred rea­li­tou. Jed­nou z jej fun­kcií je teda býva­nie ale dokáže fun­go­vať aj napo­jená na ďal­šie obytné bunky.

Vtedy je jej výho­dou väč­šia efek­ti­vita a regu­lá­cia ener­gie.

Dôle­ži­tou otáz­kou bola pre nás doprava. Preto je Eco Cap­sula takých roz­me­rov, že sa celá zmestí do lod­ného kon­taj­nera a tým pádom stačí ak ju dopra­víte na dané miesto a nie sú pre ňu potrebné žiadne ďal­šie kon­štruk­cie ani mon­táž.


V akej fáze sa váš pro­jekt nachá­dza ?

Sme vo fáze kedy máme navr­hnutý pro­jekt, chceme sa spro­pa­go­vať a nájsť ďal­šie finan­cie na roz­voj. Pro­to­typ ešte nemáme hotový, preto momen­tálne hľa­dáme spon­zora. Záro­veň na nej chceme vychy­tať chyby pomo­cou pro­to­typu.

Aké sú vaše ďal­šie plány?

Postupne chceme roz­ši­ro­vať naše port­fó­lio a meniť inte­riér aby bola Eco Cap­sula dostupná rôz­nym cie­ľo­vým sku­pi­nám a tiež aby mohla byt umiest­ňo­vaná do rôz­nych pro­stredí na rôzne účely.

Soničke a Tomá­šovi ďaku­jeme za roz­ho­vor a držíme palce na Web Sum­mite.

Pridať komentár (0)