Slováci prinášajú na trh jedinečný obchod,  v ktorom si môžeš vyrobiť vlastné arašidové maslo alebo namlieť múku

Linda Cebrová / 4. januára 2019 / Eko

  • V bra­ti­slav­skom Fresh Mar­kete už o pár dní pri­budne be­z­o­ba­lový ob­chod U Vážky
  • Na­tra­fíš tu na ne­všedný sor­ti­ment naj­vyš­šej kva­lity a od lo­kál­nych vý­rob­cov
  • Na ná­kup ti po­stačí aká­koľ­vek ná­doba, ktorú doma náj­deš
zdroj: U Vážky
  • V bra­ti­slav­skom Fresh Mar­kete už o pár dní pri­budne be­z­o­ba­lový ob­chod U Vážky
  • Na­tra­fíš tu na ne­všedný sor­ti­ment naj­vyš­šej kva­lity a od lo­kál­nych vý­rob­cov
  • Na ná­kup ti po­stačí aká­koľ­vek ná­doba, ktorú doma náj­deš

Prie­merný Slo­vák mi­nie 466 ige­li­tiek ročne, no prie­merný Dán len štyri. Na­šťas­tie, čo­raz viac Slo­vá­kov sa snaží ro­biť kroky ve­dúce k mi­ni­ma­li­zá­cii pro­duk­cie zby­toč­ného od­padu. Svedčí o tom aj na­ras­ta­júci zá­u­jem o takz­vané zero waste pre­dajne, v kto­rých na­kú­piš po­tra­viny, ako aj iný to­var, bez zby­toč­ných ne­eko­lo­gic­kých oba­lov.

Ak­tu­álny zo­znam všet­kých zero waste ob­cho­dov v tvo­jom okolí náj­deš aj na in­te­rak­tív­nej Be­z­od­pa­do­vej MapeČo­skoro sem pri­budne ďalší s náz­vom U Vážky. Za týmto kon­cep­tom stoja am­bi­ci­ózni Slo­váci, ktorí tú­žili po zmene.

„Všetci sme už dl­h­šie cí­tili, že chceme spra­viť niečo viac. Niečo, čo dáva zmy­sel. Preto sme sa roz­hodli vy­tvo­riť pries­tor, miesto, ktoré dáva viac. Ho­vorí sa, že každý člo­vek ča­som do­zrie. Do­zrie na niečo, o čom je pre­sved­čený, že je to správne. Že cesta, po kto­rej kráča, je práve jemu pre­dur­čená. A my sme túto cestu na­šli,” ho­vorí pre Star­ti­tup tím U Vážky.

S myš­lien­kou, ví­ziou a mi­siou kon­ceptu sa síce po­hrá­vali už dl­h­šie. Rie­šiť ot­vo­re­nie pr­vej pre­dajne a zhmot­ňo­vať ví­ziu však za­čali v lete 2018.

Ofi­ciálne ot­vo­re­nie no­vej pre­dajne je na­plá­no­vané na 7. ja­nu­ára o 8:30 hod. Ob­chod U Vážky náj­deš už bu­dúci pon­de­lok na prí­zemí vo Fresh Mar­ket – far­már­ska trž­nica na Rož­ňav­skej 1A.

Pri štar­to­vaní biz­nisu sa však tím U Vážky stre­tol aj s rôz­nymi vý­zvami. Naj­väč­šia z nich bola podľa za­kla­da­te­ľov za­bez­pe­čiť su­ro­viny z lo­kál­nej pro­duk­cie, ako aj zvlád­nu­tie dl­hý­ych dis­ku­sií s do­dá­va­teľmi ohľa­dom do­dá­vok vo väč­ších ba­le­niach. Zá­ro­veň majú aj po­zi­tívne skú­se­nosti s ob­chod­nými par­tnermi, kto­rých ich kon­cept in­špi­ro­val a spolu s nimi vy­ví­jajú nové eko­lo­gické ba­le­nia, či sor­ti­menty „na mieru“.

Tak­tiež sú toho ná­zoru, že kon­cept eko­lo­gic­kého ob­chodu s re­špek­tom, ktorý pri­ná­šajú na trh nie je len o be­z­o­ba­lo­vom pre­daji, na­koľko ich ví­ziou je aj in­špi­ro­vať ľudí k cel­kovo eko­lo­gic­kej­šiemu spô­sobu ži­vota, ktorý ne­za­hŕňa vý­hradne sa­motný be­z­o­ba­lový ná­kup, ale prí­stup k prí­rode, pôde a zdra­viu. „Sme pre­sved­čení, že ľudí s po­dob­ným zmýš­ľa­ním v Bra­ti­slave stále pri­búda.”

Ak chceš vy­skú­šať niečo eko­lo­gic­kej­šie a zdrav­šie, ako po­núka bežný su­per­mar­ket, U Vážky je ide­ál­nym mies­tom pre tvoj ná­kup. Ne­náj­deš tu však mä­sové kon­zervy, slad­kosti ba­lené v sáč­koch alebo ho­tové jedlá.

Roz­hodne si však prí­deš na svoje, ak vy­hľa­dá­vaš tra­dičné a kva­litné su­ro­viny a po­tra­viny, ktoré boli bež­nou stra­vou na­šich pred­kov.

Dnešná doba nám však ne­umož­ňuje si ich sami vy­rá­bať a preto vám tieto vý­robky pri­ná­šame od ma­lých vý­rob­cov, ktorí i do­te­raz po­u­ží­vajú tra­dičný spô­sob vý­roby,” do­dá­vajú.

Jed­no­du­chým stla­če­ním páčky si tu mô­žeš na­prí­klad sám vy­ro­biť ara­ši­dové, mand­ľové, lies­kov­cové či kešu maslo. Každý týž­deň bude na vý­ber z dvoch dru­hov.

Mno­hých ur­čite zaujme aj mož­nosť po­mlieť si vlastnú hrubú či hladkú múku. Vy­brať si pri­tom mô­žeš až z 13 dru­hov obil­nín, prí­padne z rôz­nych dru­hov stru­ko­vín či ore­chov. Na­prí­klad taká šo­šo­vi­cová múka je ide­álna na vý­robu pla­ciek či su­šie­nok. Tak čo, prí­deš sem v pon­de­lok na ná­kup? 

Pridať komentár (0)