Slováci si podmanili Prahu. Založili si online výčap a chladené pivo nosia ľuďom priamo pred dvere

Mária Ambrozová / 4. decembra 2018 / Zo Slovenska

  • Ma­túš a Ma­rek z vý­chodu Slo­ven­ska si pod­ma­nili met­ro­polu na­šich su­se­dov
  • Po­nú­kajú im je­di­nečnú mož­nosť ob­jed­nať si kva­litné pivo z ma­lých pi­vo­va­rov až priamo do­mov
  • His­to­ricky prvý on­line vý­čap v Prahe si okam­žite na­šiel množ­stvo fa­nú­ši­kov
zdroj: Facebook/Peevo, Unsplash
  • Ma­túš a Ma­rek z vý­chodu Slo­ven­ska si pod­ma­nili met­ro­polu na­šich su­se­dov
  • Po­nú­kajú im je­di­nečnú mož­nosť ob­jed­nať si kva­litné pivo z ma­lých pi­vo­va­rov až priamo do­mov
  • His­to­ricky prvý on­line vý­čap v Prahe si okam­žite na­šiel množ­stvo fa­nú­ši­kov

Za­tiaľ čo na Slo­ven­sku je mi­ni­pi­vo­va­rov pri­bližne 60, v Čes­kej re­pub­like je to viac ako 420, čo je ne­klamný znak, že zrejme o trošku viac mi­lov­ní­kov zla­tého moku je u na­šich su­se­dov. Tra­dič­ným pi­vo­va­rom s dl­hou his­tó­riou teda pri­ro­dzene vy­rastá nová kon­ku­ren­cia, a to aj na­priek tomu, že sa v Česku spot­re­bi­teľ­ské sprá­va­nie ra­di­kálne mení. Podľa Čes­kého zväzu pi­vo­var­ní­kov a sla­dovní si as­poň ob­čas zla­tistý mok do­praje 87 % čes­kých mu­žov a 59 % žien, čo pred­sta­vuje ví­tanú sta­bi­litu či do­konca po­malý ná­rast.

Za­tiaľ čo prie­merný Čech si do­praje tak­mer 9 „pol­lit­rá­kov“ týž­denne, u žien je to pri­bližne 1 li­ter piva týž­denne. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že pri pries­kume bol za­zna­me­naný aj ná­rast v ka­te­gó­rii tých, ktorí si do­prajú me­nej ako 2 pivá týž­denne, ale aj tých, ktorí ich vy­pijú 14 a viac. O značku piva sa zau­jíma do­konca 80 % Če­chov.

Naj­zau­jí­ma­vej­ším fak­tom však je, že tra­dičné české krčmy za­čí­najú zí­vať práz­dno­tou, pre­tože naši su­se­dia už rad­šej než zbe­hnúť ve­čer na jedno do najb­liž­šieho pod­niku zvo­lia inú formu. Kú­pia si do­mov pivo v ple­chovke a vy­chut­najú si ho pri telke. A jedná sa o ne­uve­ri­teľný 80-per­centný ná­rast. (viac si o tejto prob­le­ma­tike mô­žeš pre­číta TU). A práve na túto no­vinku Pe­evo zjavne re­a­guje.

„Prvý praž­ský on­line pivný vý­čap má všetko, čo Ma­tú­šovi a Ma­re­kovi chý­balo v krč­mách a piv­ných es­ho­poch. Za­kla­da­te­lia zo sa­mej lásky k pivu po­sta­vili vy­sní­vaný vý­čap sami a ku­riér roz­váža ob­jed­návky v ter­mo­boxe, pre­tože teplé pivo je hor­šie než stu­dené nohy. Keď spo­jíte dobré pivo a per­fektný ser­vis, vznikne Pe­evo. A mi­mo­cho­dom, obaja za­kla­da­te­lia sú zá­ro­veň nad­šení zá­kaz­níci,“ na svo­jom webe píšu am­bi­ci­ózni mladí pod­ni­ka­te­lia .

Pri­po­mí­najú tiež, že v Pe­eve ni­kdy nie je plno a ne­mu­síš vo­lať kvôli re­zer­vá­cii, po­nuka je vždy ak­tu­ali­zo­vaná a ob­jed­návky sú do­ru­čo­vané v roz­me­dzí pár ho­dín. Hoci vý­ber je menší, je tomu tak z jed­no­du­chého dô­vodu. Aby mohlo byť o pivo od skla­do­va­nia po odo­vzda­nie zá­kaz­ní­kovi skvele po­sta­rané. Pe­evo síce fun­guje len od sep­tem­bra, no už te­raz má veľmi dobré re­cen­zie. Zá­kaz­níci si chvá­lia vy­ni­ka­júci ser­vis, rých­losť do­dávky, mož­nosť vy­chut­nať si re­me­selné piva z po­hod­lia do­mova a aj to, že pivo je síce v plas­to­vých či sk­le­ne­ných fľa­šiach, no je po­riadne vy­c­hla­dené (presne na 4 °C) a chutí vý­borne.

My sme chlap­cov trošku vy­spo­ve­dali. Od­po­ve­dal nám Ma­túš:

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: Is­ta­gram/pe­evo.cz

Prečo ste si zvo­lili na svoje pod­ni­ka­nie na­šich su­se­dov a nie do­máce pro­stre­die?

Na to je po­merne jed­no­du­chá od­po­veď. Ja som sa tu vy­dal v roku 2004 na štú­dium na VŠE a v Prahe sa mi tak za­pá­čilo, že už som sa ne­vrá­til (úsmev). V roku 2010 som po­tom spo­lu­za­lo­žil e-shop Fe­edo.cz .sk .pl, ktorý je už dl­h­šie jed­nič­kou na CZ i SK trhu čo sa týka baby pro­duk­tov. Ten sme po čase pre­dali a v roku 2017 som de­fi­ni­tívne od­išiel i z po­zí­cie CEO a dal si chvíľu pauzu. No a Ma­rek je môj dl­ho­ročný ka­ma­rát z det­stva z Ko­šíc a v roku 2012 na­šťas­tie pri­jal moju po­nuku prísť do Prahy a po­môcť nám s roz­vo­jom Fe­edo. Bol jed­ným z pr­vých za­mest­nan­cov Fe­edo, vy­pra­co­val sa až na lo­gis­tic­kého ria­di­teľa a túto po­zí­ciu v júni tohto roku opus­til – pre­tože Pe­evo (úsmev).
Pre pred­stavu, v čase môjho od­chodu malo Fe­edo cca 200 ľudí a ob­rat okolo 700 mil Kč.

Čo vás naj­viac pri práci mo­ti­vuje?

Mňa na práci naj­viac mo­ti­vujú hlavne tie za­čiatky, tá start-up fáza firmy. Kedy je člo­vek nú­tený nons­top pre­mýš­ľať ako tie veci ro­biť, ako zís­kať zá­kaz­ní­kov, ako to fi­nančne zvlád­nuť, vy­mýš­ľať stále nové veci a ve­dieť ich hneď zre­a­li­zo­vať. A sa­moz­rejme je su­per mo­ti­vá­ciou pak fe­ed­back od zá­kaz­ní­kov a to, že službu/pro­dukt vy­uží­vajú.

A čo je na za­čiat­koch pod­ni­ka­nia pre vás naj­ťaž­šie?

A naj­ťaž­šie mi asi príde na za­čiatku asi to ako o tom, že daný pro­dukt či služba je skvelý, pre­sved­čiť i pla­tia­cich zá­kaz­ní­kov a do­stať firmu do fi­nanč­nej sta­bi­lity, aby sa mohla ďa­lej roz­ví­jať (úsmev).

Cha­la­nom ďa­ku­jeme za od­po­vede a pra­jeme veľa šťas­tia v roz­bie­haní pod­niku.

Pridať komentár (0)