Slováci si vo veľkom kupujú stromy vo vzácnej prírodnej rezervácii

Linda Cebrová / 14. novembra 2018 / Eko

  • Na Slo­ven­sku exis­tuje ini­cia­tíva „Kúp si svoj strom,“ vďaka kto­rej mô­žeš po­môcť ochrane vzác­nych le­sov, ktoré by boli inak vy­rú­bané
  • Vďaka ľu­ďom z nie­koľ­kých kra­jín, ktorí si kú­pili alebo nie­komu da­ro­vali strom sa po­da­rilo vy­zbie­rať de­sať­ti­síce eur a ochrá­niť ti­síce stro­mov v na­šej kra­jine
zdroj: pexels.com
  • Na Slo­ven­sku exis­tuje ini­cia­tíva „Kúp si svoj strom,“ vďaka kto­rej mô­žeš po­môcť ochrane vzác­nych le­sov, ktoré by boli inak vy­rú­bané
  • Vďaka ľu­ďom z nie­koľ­kých kra­jín, ktorí si kú­pili alebo nie­komu da­ro­vali strom sa po­da­rilo vy­zbie­rať de­sať­ti­síce eur a ochrá­niť ti­síce stro­mov v na­šej kra­jine

V roku 1997 za­čalo Le­so­o­chra­nár­ske zo­sku­pe­nie VLK ak­ciu na zá­chranu jed­ľovo-bu­ko­vého lesa v Čer­gov­skom po­horí na vý­chode Slo­ven­ska. Vďaka ich ini­cia­tíve si kto­koľ­vek môže kú­piť v chrá­ne­nom území vlastný strom alebo ho nie­komu dať ako ne­všedný dar­ček. Aj ta­kýmto spô­so­bom za­chra­ňujú roz­siahle plo­chy roz­ma­ni­tého po­rastu, ktoré by boli inak vy­rú­bané.

„Od roku 2009 ste na roz­ší­re­nie sú­krom­nej re­zer­vá­cie po­slali 2 247 prís­pev­kov a sym­bo­licky sme pre­dali 3 824 stro­mov a spolu s drob­nými prís­pev­kami sme zís­kali 175 305,84 eur . Od roku 1997 do feb­ru­ára 2002 sa vy­zbie­ralo 3 200 000 Sk a za celú túto sumu sme od­kú­pili náš prvý les – dnes SPR Vl­čia. Od roku 2006 sme za 221 413 eur po­stupne pri­kú­pili 59,37 ha les­ných po­zem­kov v lo­ka­li­tách Ja­ra­bin­čík, Oli­ša­vec a So­lisko,” píše Le­so­o­chra­nár­ske zo­sku­pe­nie VLK.

Les o roz­lohe 21,24 ha je v sú­čas­nosti ma­jet­kom LZ VLK. Na ce­lom území lesa bola vy­hlá­sená sú­kromná prí­rodná re­zer­vá­cia Vl­čia s naj­vyš­ším – 5. stup­ňom ochrany. Na zá­chranu lesa jeho vy­kú­pe­ním od pô­vod­ného ma­ji­teľa ochra­nári do­stali 1 822 prís­pev­kov od pris­pie­va­te­ľov z 19-tich kra­jín ce­lého sveta.

Zbierka po­kra­čuje s cie­ľom vy­kú­piť čo naj­viac hek­tá­rov lesa v okolí Vl­čej. Ak sa chceš pri­po­jiť k tým, ktorí po­mohli za­chrá­niť pr­vých 21 hek­tá­rov, vlastný strom si mô­žeš jed­no­du­cho kú­piť aj ty a to za 50 eur. Všet­kých pris­pie­va­te­ľov or­ga­ni­zá­tori zbierky pra­vi­delne in­for­mujú o všet­kých no­vin­kách, ktoré sa tý­kajú ochrany Vl­čej a jej roz­ši­ro­va­nia.

Stromy sú na­prí­klad dary k ma­tu­rite, pro­mó­cii, me­ni­nám, na­ro­de­ni­nám, veľmi často k okrúh­lym vý­ro­čiam. Stali sa do­konca aj ob­ľú­be­ným sva­dob­ným da­rom a da­rom k na­ro­de­niu die­ťaťa.

Pra­vi­delne sa do ak­cie Kúp si svoj strom za­pá­jajú aj školy všet­kých stup­ňov. Strom alebo stromy si sym­bo­licky kúpi trieda alebo celá škola. Re­kor­dé­rom v ku­po­vaní stro­mov je Zá­kladná škola M. R Šte­fá­nika v Ivanke pri Du­naji, ktorá si ich kú­pila už 25. 

Lesy, ktoré stoja za zá­chranu

Čer­gov­ské lesy rastú na flyši a každý roz­siahly vý­rub sa pre­ja­vuje lo­kál­nymi po­vod­ňami už len pri tro­chu nad­prie­mer­ných zráž­kach. Starý sú­vislý les však za­drží ob­rov­ské množ­stvo vody, ktoré po­tom po­stupne uvoľ­ňuje.

Tento les je tak­tiež do­mo­vom ti­sí­cok ži­vých or­ga­niz­mov. Vy­sky­tujú sa tu je­lene, vlci, rysy, nie­kedy za­víta i med­veď. Nie­koľko dru­hov sov, ďat­ľov a de­siatky ďal­ších dru­hov vtá­kov majú ide­álne pod­mienky, keďže staré bút­ľavé stromy sa ne­ťa­žia a aj po do­žití na­ďa­lej pl­nia svoju úlohu v zlo­ži­tom eko­sys­téme kar­pat­ského lesa.

Pridať komentár (0)