Slo­váci vymys­leli dro­nom fan­tas­tické využi­tie: Tak túto hru si chcem OKAM­ŽITE zahrať!

Martin Bohunický / 3. novembra 2015 / Tech a inovácie

Drone´n´Base je jediná indoor hra na svete, v kto­rej môžeš so svo­jimi pria­teľmi hrať rôzne hry ako letecké závody, súboje či tré­ningy.

Začiat­kom tohto roka začal tím spo­loč­nosti Anima Tech­nika s.r.o. pra­co­vať na uni­kát­nej myš­lienke. Ovlá­da­nie mini dro­nov smart­fónmi pový­šili na zábavnú mul­tip­la­yer hru. Už čoskoro si budeme môcť zahrať dro­nové súboje s pria­teľmi hoci aj v kan­ce­lá­rii či na párty!

Nový herný kon­cept. Drone´n´Base

Drone‘n‘Base je jediná indoor hra na svete, ktorá pre­mieňa lie­ta­nie s dronmi na napí­navé letecké pre­teky, súboje či tré­ningy. Cenovo až prek­va­pivo dostupný dron vo veľ­kosti ľud­skej dlane váži len nie­koľko desia­tok gra­mov. Napriek tomu je bez­pečný a extrémne odolný voči nára­zom.

Výni­moč­nosť hry spo­číva v spo­jení dro­nov a elek­tro­nic­kých základní. Drony majú v sebe zabu­do­vané infra­čer­vené delo, kto­rým vedia zostre­liť nepria­teľ­ského drona. Elek­tro­nické základne “base” auto­ma­ticky zazna­me­ná­vajú pre­let mini drona. Práve ony sú to, čo dáva Drone‘n‘Base „šťavu“. V hre si ich nasta­víte ako terče, check­po­inty pri pre­te­koch, či rôzne bonusy ako zrých­le­nie, ochranný štít, väčší zásah, alebo dopĺňač živo­tov a voj­nové tro­feje, ktoré chrá­nite pred súpe­rom.

Anima Tech­nika sa pri vývoji pro­jektu dohodla na spo­lu­práci s Cul­Charge, slo­ven­skými prie­kop­níkmi v cro­wd­fun­dingu, ktorí majú na svo­jom konte už 2 úspešné kam­pane tohto druhu. Je to jedna z prvých star­tu­po­vých koope­rá­cií na Slo­ven­sku a oba tímy veria, že našli syner­giu ich know-how. Spo­lu­práca má pokra­čo­vať aj po skon­čení kam­pane. „S cha­lanmi z Animy sa poznáme už nejaký ten pia­tok, fan­díme im a sme radi, že sme sa dohodli na spo­lu­práci na tomto zau­jí­ma­vom pro­jekte,“ tvrdí Vik­tor Revi­liak, spo­lu­za­kla­da­teľ Cul­Charge.

Drone‘n’Base už tes­to­val Erik „hak­ki­Ju­nior“ Leš­tach, sve­tový šam­pión pre­te­kár­skej hry Track­Ma­nia, s kto­rým sme nie tak dávno uro­bili veľmi zau­jí­mavý roz­ho­vor:

Pri natá­čaní som mal mož­nosť si vyskú­šať, čo to vlastne Drone ́n ́Base je a musím pove­dať, že to je fakt pecka. Je to zábava, ktorá vás neo­mrzí len tak, ale strá­vite pri nej veľmi veľa voľ­ného času. Keď sa spustí pre­daj, tak mini­málne jeden set si beriem pre seba.“ 

A vieš čo je ešte pecka? Prvých 30 kusov stojí na Indie­gogo 99 dolá­rov, potom si môžeš túto srandu kúpiť za 149 dolá­rov. Plná cena po vydaní bude 199 dolá­rov. V tomto balíčku je všetko, čo k tomu patrí. 

A ja na to tak poze­rám a pred­stava zahrať si “Cap­ture the flag” v kniž­nici je jed­no­du­cho geniálna. Ak náho­dou nejakú dobu nebu­deme písať, tak sa v redak­cii hráme. Pro­sím si štyri kusy!

Pod­por Drone’n’Base na Indie­gogo. Odkaz na kam­paň tu.

zdroj: tla­čová správa

Pridať komentár (0)