Slo­vá­ci vymys­le­li dro­nom fan­tas­tic­ké využi­tie: Tak túto hru si chcem OKAM­ŽI­TE zahrať!

Martin Bohunický / 3. novembra 2015 / Tech a inovácie

Drone´n´Base je jedi­ná indo­or hra na sve­te, v kto­rej môžeš so svo­ji­mi pria­teľ­mi hrať rôz­ne hry ako letec­ké závo­dy, súbo­je či tré­nin­gy.

Začiat­kom toh­to roka začal tím spo­loč­nos­ti Ani­ma Tech­ni­ka s.r.o. pra­co­vať na uni­kát­nej myš­lien­ke. Ovlá­da­nie mini dro­nov smart­fón­mi pový­ši­li na zábav­nú mul­tip­la­y­er hru. Už čosko­ro si bude­me môcť zahrať dro­no­vé súbo­je s pria­teľ­mi hoci aj v kan­ce­lá­rii či na pár­ty!

Nový her­ný kon­cept. Drone´n´Base

Drone‘n‘Base je jedi­ná indo­or hra na sve­te, kto­rá pre­mie­ňa lie­ta­nie s dron­mi na napí­na­vé letec­ké pre­te­ky, súbo­je či tré­nin­gy. Ceno­vo až prek­va­pi­vo dostup­ný dron vo veľ­kos­ti ľud­skej dla­ne váži len nie­koľ­ko desia­tok gra­mov. Napriek tomu je bez­peč­ný a extrém­ne odol­ný voči nára­zom.

Výni­moč­nosť hry spo­čí­va v spo­je­ní dro­nov a elek­tro­nic­kých základ­ní. Dro­ny majú v sebe zabu­do­va­né infra­čer­ve­né delo, kto­rým vedia zostre­liť nepria­teľ­ské­ho dro­na. Elek­tro­nic­ké základ­ne “base” auto­ma­tic­ky zazna­me­ná­va­jú pre­let mini dro­na. Prá­ve ony sú to, čo dáva Drone‘n‘Base „šťa­vu“. V hre si ich nasta­ví­te ako ter­če, check­po­in­ty pri pre­te­koch, či rôz­ne bonu­sy ako zrých­le­nie, ochran­ný štít, väč­ší zásah, ale­bo dopĺňač živo­tov a voj­no­vé tro­fe­je, kto­ré chrá­ni­te pred súpe­rom.

Ani­ma Tech­ni­ka sa pri vývo­ji pro­jek­tu dohod­la na spo­lu­prá­ci s Cul­Char­ge, slo­ven­ský­mi prie­kop­ník­mi v cro­wd­fun­din­gu, kto­rí majú na svo­jom kon­te už 2 úspeš­né kam­pa­ne toh­to dru­hu. Je to jed­na z prvých star­tu­po­vých koope­rá­cií na Slo­ven­sku a oba tímy veria, že našli syner­giu ich know-how. Spo­lu­prá­ca má pokra­čo­vať aj po skon­če­ní kam­pa­ne. „S cha­lan­mi z Ani­my sa pozná­me už neja­ký ten pia­tok, fan­dí­me im a sme radi, že sme sa dohod­li na spo­lu­prá­ci na tom­to zau­jí­ma­vom pro­jek­te,“ tvrdí Vik­tor Revi­liak, spo­lu­za­kla­da­teľ Cul­Char­ge.

Drone‘n’Base už tes­to­val Erik „hak­ki­Ju­ni­or“ Leš­tach, sve­to­vý šam­pi­ón pre­te­kár­skej hry Track­Ma­nia, s kto­rým sme nie tak dáv­no uro­bi­li veľ­mi zau­jí­ma­vý roz­ho­vor:

Pri natá­ča­ní som mal mož­nosť si vyskú­šať, čo to vlast­ne Dro­ne ́n ́Base je a musím pove­dať, že to je fakt pec­ka. Je to zába­va, kto­rá vás neo­mr­zí len tak, ale strá­vi­te pri nej veľ­mi veľa voľ­né­ho času. Keď sa spus­tí pre­daj, tak mini­mál­ne jeden set si beriem pre seba.“ 

A vieš čo je ešte pec­ka? Prvých 30 kusov sto­jí na Indie­go­go 99 dolá­rov, potom si môžeš túto sran­du kúpiť za 149 dolá­rov. Plná cena po vyda­ní bude 199 dolá­rov. V tom­to balíč­ku je všet­ko, čo k tomu pat­rí. 

A ja na to tak poze­rám a pred­sta­va zahrať si “Cap­tu­re the flag” v kniž­ni­ci je jed­no­du­cho geniál­na. Ak náho­dou neja­kú dobu nebu­de­me písať, tak sa v redak­cii hrá­me. Pro­sím si šty­ri kusy!

Pod­por Drone’n’Base na Indie­go­go. Odkaz na kam­paň tu.

zdroj: tla­čo­vá sprá­va

Pridať komentár (0)