Slo­vak Ame­ri­can Foun­da­tion štar­tuje jarné kolo: Zís­kaj pre svoj star­tup MEGA pod­poru!

Martin Bohunický / 3. marca 2016 / Startupy

Slo­vak Ame­ri­can Foun­da­tion v rámci svojho US Con­nec­ti­ons Prog­ram spúšťa jarné kolo pri­hlá­šok.

Úvodné kolo prog­ramu sa konalo v novem­bri 2015, keď po dôsled­nom zvá­žení všet­kých okol­ností zís­kali finančnú pod­poru $35,000 ame­ric­kých dolá­rov star­tupy Pho­to­neo a Stre­am­star. Tieto peniaze sú určené na ces­to­va­nie po USA, zame­rané na vzde­lá­va­nie sa v oblasti sales a mar­ke­tingu, stre­tá­va­nie nových par­tne­rov a budo­va­nie pove­do­mia o značke. Medzi neús­peš­nými fina­lis­tami skon­čili star­tupy Face­Me­dia, Pro­fi­fox a Inge­ni­osity.

Entrepreneurs-wanted

foto: slovakamericanfoundation.org

Porad­cami v roku 2016 pri výbere budú tie naj­zná­mej­šie mená slo­ven­ského biz­nis pro­stre­dia, nemu­síš sa teda obá­vať, že by bolo vybrané zle. O víťa­zoch opäť roz­hodnú Simona Bubá­nová, Vla­di­mír Bužek, Zdenko Hos­chek, Pavol Luka a Šimon Šicko.

Pod­mienky?

Tvoj star­tup musí byť vo fáze “early stage” a musí ponú­kať ino­va­tívny komerčný pro­dukt s veľ­kým poten­ciá­lom. Star­tup musí byť zalo­žený na Slo­ven­sku, väč­ši­nové vlast­níc­tvo musia mať Slo­váci, musí mať ren­ta­bilný biz­nis model a dedi­ko­vaný manaž­ment.

Cie­ľom SAF nie je v týchto prog­ra­moch pod­po­ro­vať samotné star­tupy, skôr ich samotné tímy. Star­tu­pisti tak dostanú prí­le­ži­tosť zažiť si pod­ni­ka­teľ­ský eko­sys­tém v USA a na základe týchto skú­se­ností uspieť na Slo­ven­sku.

Pri­hlá­siť sa môžeš na tomto odkaze až do 15. apríla 2016. Star­tupy, ktoré zís­kajú túto pod­poru, budú ozná­mené kon­com mája 2016. Ďal­šie kolo regis­trá­cií sa otvára 1.júla 2016.

12647223_1075629335821445_270195295131178131_n

foto: slo­va­ka­me­ri­can­foun­da­tion

Zdroj: slovakamericanfoundation.org, zdroj foto­gra­fií: slovakamericanfoundation.org

Pridať komentár (0)