Slo­vak Ame­ri­can Foun­da­ti­on štar­tu­je jar­né kolo: Zís­kaj pre svoj star­tup MEGA pod­po­ru!

Martin Bohunický / 3. marca 2016 / Startupy

Slo­vak Ame­ri­can Foun­da­ti­on v rám­ci svoj­ho US Con­nec­ti­ons Prog­ram spúš­ťa jar­né kolo pri­hlá­šok.

Úvod­né kolo prog­ra­mu sa kona­lo v novem­bri 2015, keď po dôsled­nom zvá­že­ní všet­kých okol­nos­tí zís­ka­li finanč­nú pod­po­ru $35,000 ame­ric­kých dolá­rov star­tu­py Pho­to­neo a Stre­am­star. Tie­to penia­ze sú urče­né na ces­to­va­nie po USA, zame­ra­né na vzde­lá­va­nie sa v oblas­ti sales a mar­ke­tin­gu, stre­tá­va­nie nových par­tne­rov a budo­va­nie pove­do­mia o znač­ke. Medzi neús­peš­ný­mi fina­lis­ta­mi skon­či­li star­tu­py Face­Me­dia, Pro­fi­fox a Inge­ni­osi­ty.

Entrepreneurs-wanted

foto: slovakamericanfoundation.org

Porad­ca­mi v roku 2016 pri výbe­re budú tie naj­zná­mej­šie mená slo­ven­ské­ho biz­nis pro­stre­dia, nemu­síš sa teda obá­vať, že by bolo vybra­né zle. O víťa­zoch opäť roz­hod­nú Simo­na Bubá­no­vá, Vla­di­mír Bužek, Zden­ko Hos­chek, Pavol Luka a Šimon Šic­ko.

Pod­mien­ky?

Tvoj star­tup musí byť vo fáze “ear­ly sta­ge” a musí ponú­kať ino­va­tív­ny komerč­ný pro­dukt s veľ­kým poten­ciá­lom. Star­tup musí byť zalo­že­ný na Slo­ven­sku, väč­ši­no­vé vlast­níc­tvo musia mať Slo­vá­ci, musí mať ren­ta­bil­ný biz­nis model a dedi­ko­va­ný manaž­ment.

Cie­ľom SAF nie je v tých­to prog­ra­moch pod­po­ro­vať samot­né star­tu­py, skôr ich samot­né tímy. Star­tu­pis­ti tak dosta­nú prí­le­ži­tosť zažiť si pod­ni­ka­teľ­ský eko­sys­tém v USA a na zákla­de tých­to skú­se­nos­tí uspieť na Slo­ven­sku.

Pri­hlá­siť sa môžeš na tom­to odka­ze až do 15. aprí­la 2016. Star­tu­py, kto­ré zís­ka­jú túto pod­po­ru, budú ozná­me­né kon­com mája 2016. Ďal­šie kolo regis­trá­cií sa otvá­ra 1.júla 2016.

12647223_1075629335821445_270195295131178131_n

foto: slo­va­ka­me­ri­can­foun­da­ti­on

Zdroj: slovakamericanfoundation.org, zdroj foto­gra­fií: slovakamericanfoundation.org

Pridať komentár (0)