Slo­vák, ktorý pre­po­jil šnorch­ľo­va­nie s potá­pa­ním, je späť!

Martin Bohunický / 16. mája 2016 / Startupy

O Oxy­Pole sme písali ešte v decem­bri 2014, odvtedy sa však mnohé zme­nilo – vrá­tane názvu.

Oxy­Pole bol elek­tricky pohá­ňaný kom­pre­sor plá­va­júci na hla­dine, ktorý stláča vzduch a cez hadicu záso­buje čerstvým vzdu­chom potá­pača pod vodou. Tento potá­pačský prí­stroj je naj­ľahší na svete – váži iba 7 kilo­gra­mov. A tým, že nevy­užíva kys­lí­kovú bombu je možné s ním lie­tať lie­tad­lom.

Vlast­nosti Oxy­Pole boli porov­na­teľné s bež­nými potá­pačs­kými prí­strojmi. Umož­ňuje potá­pa­nie v hĺbke 12 met­rov po dobu pri­bližne tri­štvrte hodiny. Ponúka však nepo­rov­na­teľne väč­šiu voľ­nosť pri pohybe pod mor­skou hla­di­nou. Svoje využite by mohol Oxy­Pole nájsť aj pri údržbe lodí alebo bazé­nov pod vodou.

5ca715ead6380f512ed6f3e9c8396bbd_original

foto: kicks­tar­ter

Medzi­ča­som sa však tím pod vede­ním Jána Kad­leca roz­ho­dol celý sys­tém pre­me­no­vať, upra­viť a v súčas­nej dobe sa snaží narai­so­vať peniaze cez Kicks­tar­ter.

Air­Buddyako sa celý sys­tém po novom volá, aktu­álne vyzbie­ral na Kicks­tar­teri už viac ako 40000 aus­trál­skych dolá­rov, pri cel­ko­vom cieli 690000 dolá­rov to však už až tak opti­mis­ticky nevy­zerá. Uvi­díme, čo spraví so zbier­kou najb­liž­ších 22 dní. V kaž­dom prí­pade, hoci si autori nemôžu pone­chať pros­triedky, ak nespl­nia cel­kový cieľ, je to mini­málne dôkaz, že o ich pro­dukt záu­jem je.

Celý sys­tém je v porov­naní s Oxy­Pole veľmi podobný, tak­mer totožný, tvor­co­via čias­točne zme­nili jeho dizajn a udá­vaná váha je o 2,5 kg vyš­šia , teda 9,5 kilo­gramu. Sys­tém Air­Buddy fun­guje na nabí­ja­nie, pri­čom jedno dobi­tie trvá 3,5 hodiny.

Ak ťa láka úplne nový, špe­ciálny druh potá­pa­nia, jedno zaria­de­nie Air­Buddy stojí 1699 aus­trál­skych dolá­rov, cez Kicks­tar­ter ho máš mož­nosť zís­kať už za 1299 dolá­rov.

Pro­jekt môžeš pod­po­riť na tomto odkaze!

titulná foto: koláž autor/Kickstarter

Pridať komentár (0)