Slo­vák, kto­rý pre­po­jil šnorch­ľo­va­nie s potá­pa­ním, je späť!

Martin Bohunický / 16. mája 2016 / Startupy

O Oxy­Po­le sme písa­li ešte v decem­bri 2014, odvte­dy sa však mno­hé zme­ni­lo – vrá­ta­ne náz­vu.

Oxy­Po­le bol elek­tric­ky pohá­ňa­ný kom­pre­sor plá­va­jú­ci na hla­di­ne, kto­rý stlá­ča vzduch a cez hadi­cu záso­bu­je čerstvým vzdu­chom potá­pa­ča pod vodou. Ten­to potá­pačs­ký prí­stroj je naj­ľah­ší na sve­te – váži iba 7 kilo­gra­mov. A tým, že nevy­uží­va kys­lí­ko­vú bom­bu je mož­né s ním lie­tať lie­tad­lom.

Vlast­nos­ti Oxy­Po­le boli porov­na­teľ­né s bež­ný­mi potá­pačs­ký­mi prí­stroj­mi. Umož­ňu­je potá­pa­nie v hĺb­ke 12 met­rov po dobu pri­bliž­ne tri­štvr­te hodi­ny. Ponú­ka však nepo­rov­na­teľ­ne väč­šiu voľ­nosť pri pohy­be pod mor­skou hla­di­nou. Svo­je využi­te by mohol Oxy­Po­le nájsť aj pri údrž­be lodí ale­bo bazé­nov pod vodou.

5ca715ead6380f512ed6f3e9c8396bbd_original

foto: kicks­tar­ter

Medzi­ča­som sa však tím pod vede­ním Jána Kad­le­ca roz­ho­dol celý sys­tém pre­me­no­vať, upra­viť a v súčas­nej dobe sa sna­ží narai­so­vať penia­ze cez Kicks­tar­ter.

Air­Bud­dyako sa celý sys­tém po novom volá, aktu­ál­ne vyzbie­ral na Kicks­tar­te­ri už viac ako 40000 aus­trál­skych dolá­rov, pri cel­ko­vom cie­li 690000 dolá­rov to však už až tak opti­mis­tic­ky nevy­ze­rá. Uvi­dí­me, čo spra­ví so zbier­kou najb­liž­ších 22 dní. V kaž­dom prí­pa­de, hoci si auto­ri nemô­žu pone­chať pros­tried­ky, ak nespl­nia cel­ko­vý cieľ, je to mini­mál­ne dôkaz, že o ich pro­dukt záu­jem je.

Celý sys­tém je v porov­na­ní s Oxy­Po­le veľ­mi podob­ný, tak­mer totož­ný, tvor­co­via čias­toč­ne zme­ni­li jeho dizajn a udá­va­ná váha je o 2,5 kg vyš­šia , teda 9,5 kilo­gra­mu. Sys­tém Air­Bud­dy fun­gu­je na nabí­ja­nie, pri­čom jed­no dobi­tie trvá 3,5 hodi­ny.

Ak ťa láka úpl­ne nový, špe­ciál­ny druh potá­pa­nia, jed­no zaria­de­nie Air­Bud­dy sto­jí 1699 aus­trál­skych dolá­rov, cez Kicks­tar­ter ho máš mož­nosť zís­kať už za 1299 dolá­rov.

Pro­jekt môžeš pod­po­riť na tom­to odka­ze!

titul­ná foto: koláž autor/Kickstarter

Pridať komentár (0)