Slo­vák pred­sta­vil auto­nómne a eko­lo­gické data cen­trum budúc­nosti

Jakub Jablonický / 27. júla 2016 / Zo Slovenska

Množ­stvo ulo­že­ných dát na celom svete každý rok závratne ras­tie, čo zna­mená, že ener­gie, ktorú data cen­trá spot­re­bujú, je stále viac a viac. 

Robo­No­des je ino­va­tívne rie­še­nie, ktoré by malo významne zefek­tív­niť spô­sob, akým ser­ve­rovne využí­vajú odpa­dové teplo. V dneš­nom typic­kom data cen­tre sa do ser­ve­rovne pri­ve­die stu­dený vzduch, ktorý potom tisíce malých ven­ti­lá­to­rov fúkajú cez ser­very.

Horúci vzduch sa ale pri zmie­šaní so stu­de­ným stratí, čím ser­ve­rovne pri­chá­dzajú o obrov­ské množ­stvo využi­teľ­nej ener­gie. V lep­ších prí­pa­doch sú stu­dené a teplé uličky odde­lené, no ani toto rie­še­nie nie je zďa­leka také efek­tívne, ako ponúka Robo­No­des.

Ser­ve­rový rack má viac ako 50 rokov. ” pove­dal Zsolt Szabó, tvorca Robo­No­des. “V data cen­trách nie je žiadna iná tech­no­ló­gia, ktorá tam vydr­žala tak dlho.

pph_zsolt_szabo

Robo­No­des pozos­táva z aty­pic­kého ser­vera a racku. Vzduch, ktorý sa pou­žíva na chla­de­nie, je kom­pletne izo­lo­vaný od vzdu­chu v ser­ve­rovni, čo zna­mená, že sa zachy­táva všetko teplo, ktoré sa následne dá pou­žiť na vyku­ro­va­nie budov alebo pre­me­niť späť na elek­trickú ener­giu.

Ak by ti recyk­lá­cia ener­gie nesta­čila, Robo­No­des pri­chá­dza aj s ďal­ším rie­še­ním, ktoré data cen­trá zefek­tívni ešte viac. V prí­pade, že aký­koľ­vek ser­ver zlyhá, celý ser­ver sa vymení robo­ti­zo­va­ným vozid­lom:

robonodes-gif2

Toto rie­še­nie zna­mená, že v ser­ve­rovni nemusí byť žia­den per­so­nál a data cen­trá je možné roz­de­liť na viac men­ších loka­lít. Robo­No­des môžu byť umiest­nené aj na chlad­ných mies­tach ďaleko od civi­li­zá­cie, kde by boli kom­pletne spra­vo­vané na diaľku. Je prav­de­po­dobné, že takýto sys­tém bude v budúc­nosti vyža­do­vať tech­no­ló­giu, ktorá by sa doká­zala sama opra­vo­vať. Je teda možné, že naše deti sa budú učiť, že pri vzniku Sky­netu stál Slo­vák.

Robo­No­des vymys­lel slo­vák Zsolt Szabó z PayPerHost.com – spo­loč­nosti, ktorá ako prvá na svete zaviedla pay-as-you-go sys­tém pla­tieb za web hos­ting.

Sme glo­bál­nym líd­rom v pay-as-you-go web hos­tingu, čo zna­mená, že potre­bu­jeme veľa IT infra­štruk­túry.” hovorí Szabó. “Pra­co­vať s komo­dit­ným hard­vé­rom je kom­pli­ko­vané a neefek­tívne. Myš­lienka Robo­No­des teda prišla kvôli našej potrebe efek­tív­nej IT infra­štruk­túry. Náš web hos­ting stojí v prie­mere iba $1 mesačne, čo nás neus­tále ženie k dosa­ho­va­niu vyš­šej efek­tív­nosti.

Zdroj foto­gra­fií: payperhost.com, Zdroj titul­nej foto­gra­fie: xaviant­haze

Pridať komentár (0)