Slo­vák pred­sta­vil auto­nóm­ne a eko­lo­gic­ké data cen­trum budúc­nos­ti

Jakub Jablonický / 27. júla 2016 / Zo Slovenska

Množ­stvo ulo­že­ných dát na celom sve­te kaž­dý rok závrat­ne ras­tie, čo zna­me­ná, že ener­gie, kto­rú data cen­trá spot­re­bu­jú, je stá­le viac a viac. 

Robo­No­des je ino­va­tív­ne rie­še­nie, kto­ré by malo význam­ne zefek­tív­niť spô­sob, akým ser­ve­rov­ne využí­va­jú odpa­do­vé tep­lo. V dneš­nom typic­kom data cen­tre sa do ser­ve­rov­ne pri­ve­die stu­de­ný vzduch, kto­rý potom tisí­ce malých ven­ti­lá­to­rov fúka­jú cez ser­ve­ry.

Horú­ci vzduch sa ale pri zmie­ša­ní so stu­de­ným stra­tí, čím ser­ve­rov­ne pri­chá­dza­jú o obrov­ské množ­stvo využi­teľ­nej ener­gie. V lep­ších prí­pa­doch sú stu­de­né a tep­lé ulič­ky odde­le­né, no ani toto rie­še­nie nie je zďa­le­ka také efek­tív­ne, ako ponú­ka Robo­No­des.

Ser­ve­ro­vý rack má viac ako 50 rokov. ” pove­dal Zsolt Sza­bó, tvor­ca Robo­No­des. “V data cen­trách nie je žiad­na iná tech­no­ló­gia, kto­rá tam vydr­ža­la tak dlho.

pph_zsolt_szabo

Robo­No­des pozos­tá­va z aty­pic­ké­ho ser­ve­ra a rac­ku. Vzduch, kto­rý sa pou­ží­va na chla­de­nie, je kom­plet­ne izo­lo­va­ný od vzdu­chu v ser­ve­rov­ni, čo zna­me­ná, že sa zachy­tá­va všet­ko tep­lo, kto­ré sa násled­ne dá pou­žiť na vyku­ro­va­nie budov ale­bo pre­me­niť späť na elek­tric­kú ener­giu.

Ak by ti recyk­lá­cia ener­gie nesta­či­la, Robo­No­des pri­chá­dza aj s ďal­ším rie­še­ním, kto­ré data cen­trá zefek­tív­ni ešte viac. V prí­pa­de, že aký­koľ­vek ser­ver zly­há, celý ser­ver sa vyme­ní robo­ti­zo­va­ným vozid­lom:

robonodes-gif2

Toto rie­še­nie zna­me­ná, že v ser­ve­rov­ni nemu­sí byť žia­den per­so­nál a data cen­trá je mož­né roz­de­liť na viac men­ších loka­lít. Robo­No­des môžu byť umiest­ne­né aj na chlad­ných mies­tach ďale­ko od civi­li­zá­cie, kde by boli kom­plet­ne spra­vo­va­né na diaľ­ku. Je prav­de­po­dob­né, že taký­to sys­tém bude v budúc­nos­ti vyža­do­vať tech­no­ló­giu, kto­rá by sa doká­za­la sama opra­vo­vať. Je teda mož­né, že naše deti sa budú učiť, že pri vzni­ku Sky­ne­tu stál Slo­vák.

Robo­No­des vymys­lel slo­vák Zsolt Sza­bó z PayPerHost.com – spo­loč­nos­ti, kto­rá ako prvá na sve­te zavied­la pay-as-you-go sys­tém pla­tieb za web hos­ting.

Sme glo­bál­nym líd­rom v pay-as-you-go web hos­tin­gu, čo zna­me­ná, že potre­bu­je­me veľa IT infra­štruk­tú­ry.” hovo­rí Sza­bó. “Pra­co­vať s komo­dit­ným hard­vé­rom je kom­pli­ko­va­né a neefek­tív­ne. Myš­lien­ka Robo­No­des teda priš­la kvô­li našej potre­be efek­tív­nej IT infra­štruk­tú­ry. Náš web hos­ting sto­jí v prie­me­re iba $1 mesač­ne, čo nás neus­tá­le ženie k dosa­ho­va­niu vyš­šej efek­tív­nos­ti.

Zdroj foto­gra­fií: payperhost.com, Zdroj titul­nej foto­gra­fie: xaviant­ha­ze

Pridať komentár (0)