Slovák vytvoril aplikáciu, ktorá nájde bez problémov tvoje ukradnuté auto alebo bicykel

Alexandra Valková / 30. decembra 2018 / Rozhovory

  • Za­kla­da­teľ Šte­fan Far­kaš nám pre­zra­dil viac o tom, ako sku­pina HAKA fun­guje
  • Sku­pina, ktorá sa spo­jila na to, aby ne­zištne po­má­hala
  • Po­mohli nájsť už 58 áut
  • Za­mest­nanci po­lí­cie, ob­ča­nia a mé­diá sa vďaka tejto sku­pine spo­jili pre dobrú vec
zdroj: Facebook/Štefan Farkaš/Pixabay
  • Za­kla­da­teľ Šte­fan Far­kaš nám pre­zra­dil viac o tom, ako sku­pina HAKA fun­guje
  • Sku­pina, ktorá sa spo­jila na to, aby ne­zištne po­má­hala
  • Po­mohli nájsť už 58 áut
  • Za­mest­nanci po­lí­cie, ob­ča­nia a mé­diá sa vďaka tejto sku­pine spo­jili pre dobrú vec

Sku­pina HAKA – Hľadá sa auto – krá­deže au­to­mo­bi­lov, je stále viac známa, a to nie len na Slo­ven­sku, ale aj v za­hra­ničí. Mohli by ste ju pred­sta­viť tým, ktorí o nej ešte ne­po­čuli?

Sku­pina HAKA vznikla za úče­lom bez­plat­nej po­moci po­ško­de­ným spo­lu­ob­ča­nom a čle­nom sku­piny. Myš­lien­kou HAKA sku­piny je, že sa ne­ne­cháme okrá­dať. Práve tým, že je to ob­čian­sky pro­jekt, máme ob­rov­skú pod­poru ob­ča­nov a mé­dií. Je to na­ozaj čistý pro­jekt ľudí bez zisku. Som veľmi pyšný na to, že sa ľu­dia do­ká­zali takto spo­jiť a bo­jo­vať za spra­vod­li­vosť. Sku­pina HAKA je dô­ka­zom toho, že si ľu­dia do­kážu po­má­hať. Ni­kdy ne­do­vo­líme, aby sa táto sku­pina spo­li­ti­zo­vala alebo aby sa tu vy­tvá­ral ne­jaký zisk.  

Prečo ste sa vô­bec roz­hodli vy­tvo­riť ta­kúto sku­pinu?

Sku­pina vznikla z na­šej po­treby re­a­li­zo­vať sa a po­má­hať.

Koľko ľudí mo­men­tálne pra­cuje vo va­šom tíme?

V HAKA tíme pra­cuje 20 ľudí a všetci sa­moz­rejme dob­ro­voľne, bez ná­roku na od­menu.

Najprv ste fun­go­vali iba pro­stred­níc­tvom fa­ce­bo­oko­vej stránky a ne­skôr ste vy­mys­leli aj ap­li­ká­ciu s náz­vom HAKA Sys­tem + a Ha­ka­Bike, ktorá k nej ne­skôr pri­budla. Koľko uží­va­te­ľov mo­men­tálne tieto ap­li­ká­cie vy­užíva?

Sku­pina HAKA má 200-ti­síc čle­nov na Fa­ce­bo­oku. Ap­li­ká­cia HAKA Sys­tem+ má 110-ti­síc uží­va­te­ľov. Druhá ap­li­ká­cia na vy­hľa­dá­va­nie krad­nu­tých bi­cyk­lov Ha­ka­Bike má mo­men­tálne do 2000 uží­va­te­ľov, na­koľko ešte iba za­čína.

Ako vy­zerá sa­motný po­stup pri na­hlá­sení straty au­to­mo­bilu či bi­cykla do ap­li­ká­cie?

Po­ško­dený od­po­vie na do­taz­ník a za­šle od­po­vede späť. Po­šle na seba kon­takt a ná­sledne fo­to­gra­fie hľa­da­ného auta/bi­cykla.Táto časť je zve­rej­nená na Fa­ce­bo­oku. Auto v ap­li­ká­cii sa do­stáva na po­lí­ciu až po na­hlá­sení. So sú­hla­som vlast­níka vo­zidla pro­síme o zdie­ľa­nie a hľa­da­nie. Ak nie­kto nájde hľa­dané auto alebo bi­cy­kel, mal by ih­neď vo­lať linku po­lí­cie (158) a ná­sledne HAKA tím na číslo 0940 703 802. Me­dzi kon­taktmi náj­dete aj kon­takt na vlast­níka vo­zidla.

Máte z tejto ak­ti­vity aj ne­jaký prí­jem alebo to ro­bíte ne­zištne?

Re­a­lita je taká, že za pre­vádzku a vý­jazdy sme boli každý me­siac v mí­nuse 600 eur. Od ok­tóbra sa sna­žíme po­mo­cou spon­zo­rov do­stať stav fi­nan­cií a ná­kla­dov as­poň na nulu. Ap­li­ká­cia a pát­ra­nie je pre ľudí ab­so­lútne bez­platná. Ne­pla­tia vô­bec nič.

Ak sa vďaka tejto ap­li­ká­cii po­darí vo­zidlo alebo bi­cy­kel nájsť, ako vy­zerá ná­vrat k pô­vod­nému ma­ji­te­ľovi? Za­volá mu po­lí­cia alebo ho na náj­dené auto či bi­cy­kel upo­zorní ap­li­ká­cia?

Náj­de­nie fun­guje tak, že ná­lezca kon­tak­tuje po­lí­ciu a ná­sledne HAKA tím. Po­lí­cia za­drží pá­cha­te­ľov a dá in­for­má­cie ma­ji­te­ľom. HAKA od­mení ná­lezcu ná­lep­kou, ktorú si môže na­le­piť do svojho auta alebo na bi­cy­kel a dá in­for­má­cie os­tat­ným čle­nom na fa­ce­bo­okovú sku­pinu.

Koľko áut a bi­cyk­lov sa vám do dneš­ného dňa po­da­rilo vďaka ap­li­ká­ciám nájsť?

K dneš­nému dňu sa na­šlo 58 áut a 5 bi­cyk­lov.

Stretli ste sa aj s ne­ja­kou ne­ga­tív­nou odoz­vou, pop­rí­pade s vy­hráž­kami?

Áno, ob­čas sa v sku­pine ob­ja­via zlo­deji áut alebo ne­praj­níci. Na­učili sme sa s tým žiť. Má to svoje po­zi­tíva aj ne­ga­tíva.

Ok­rem bež­ných ob­ča­nov spo­lu­pra­cu­jete aj so štát­nymi or­gánmi. Aké kon­krétne or­gány to sú a ako sa vám s nimi spo­lu­pra­cuje?

S Mi­nis­ter­stvom vnútra Slo­ven­skej re­pub­liky a tak­tiež s Po­li­caj­ným zbo­rom. Spo­lu­práca je od za­čiatku po­sta­vená na ne­ofi­ciál­nej báze, kde nám od za­čiatku exis­ten­cie sku­piny HAKA po­má­hajú pra­cov­níci kraj­skej kri­mi­nál­nej po­lí­cie, rôz­nych ob­vod­ných kri­mi­nál­nych po­lí­cií a rôzne iné zložky Po­li­caj­ného zboru, od­kiaľ do­stá­vame ob­rov­skú pod­poru. Všetko to bolo po­sta­vené na ne­ofi­ciál­nej spo­lu­práci ra­do­vých prí­sluš­ní­kov Po­li­caj­ného zboru. Žiadna ofi­ciálna po­moc z ve­de­nia MVSR ani z PZSR ne­bola.

V pod­state nás ako ob­ča­nov v tej dobe, na za­čiatku exis­to­va­nia na­šej sku­piny, od­mietli. Ďal­šia spo­lu­práca sa rie­šila pred dvoma týžd­ňami, keď nás oslo­vili, že by predsa len radi za­čali s ofi­ciál­nou čas­ťou spo­lu­práce. De­baty o spo­lu­práci sa mo­men­tálne iba roz­ví­jajú a bolo nám pri­sľú­bené, že sa budú sna­žiť vy­ho­vieť na­šim po­žia­dav­kám. Ra­doví za­mest­nanci po­lí­cie, ob­ča­nia a mé­diá. Tieto tri hlavné zložky HAKA tímu idú jed­ným sme­rom a to proti zlo­de­jom.

Je podľa vás lep­šie na­hlá­siť krá­dež auta alebo bi­cykla do ap­li­ká­cie HAKA, ako za­vo­lať na po­lí­ciu?

Nie je to lep­šie. Najprv je po­trebné na­hlá­siť krá­dež auta na po­lí­ciu. Ná­sledne do ap­li­ká­cie HAKA. Po­lí­cia koná zo zá­kona a HAKA koná v rámci dob­ro­voľ­nosti. Čiže po­moc for­mou ob­čan ob­ča­novi.

Ne­dávno ste na va­šej fa­ce­bo­oko­vej stránke uve­rej­nili, že sa váš tím roz­rás­tol o prvé slu­žobné vo­zidlo HAKA. Je toto vo­zidlo fi­nan­co­vané s vlast­ných zdro­jov?

Vo­zidlá máme mo­men­tálne už dve. Náš spon­zor nám vo­zidlá za­po­ži­čiava. Na naftu máme 4 spon­zo­rov, ktorí pris­pie­vajú me­sačne po 200 eur. Táto spo­lu­práca s fir­mami za­čala od ok­tóbra 2018. Do­te­raz sme ná­klady aj na túto čin­nosť pla­tili zo svojho. Veľmi nám po­moc fi­riem po­mohla. As­poň sa nám zní­žili už tak veľké ná­klady na pre­vádzku okolo HAKA.

Kto patrí me­dzi va­šich spon­zo­rov?

Ove­re­nie-vo­zidla.sk, ku­pu­jem­jaz­denku.sk, sego.sk, ove­re­niestk.sk, Europ­car, Cars­ten.

V akých kra­ji­nách ok­rem Slo­ven­ska sa vám po­da­rilo nájsť ukrad­nuté autá či bi­cykle?

Ap­li­ká­cia HAKA je pri­po­jená on­line v týchto da­ta­bá­zach krad­nu­tých vo­zi­diel: Ma­ďar­sko, Bel­gicko, Slo­ven­sko, Slo­vin­sko, Česko, Ne­mecko, Litva, Ho­land­sko.

Ve­nuje sa HAKA sku­pina aj iným ak­ti­vi­tám, ako po­má­ha­niu s hľa­da­ním ukrad­nu­tých vo­zi­diel a bi­cyk­lov?

Áno, ve­nu­jeme sa aj mi­mo­riad­nym ak­ciám. Po­má­hame pri váž­nych do­prav­ných ne­ho­dách, má­vame ak­cie, kedy ideme da­ro­vať krv, po­má­hame pri pát­ra­niach, keď sa stratí dieťa, te­hotná žena alebo dô­chodca. Jed­no­du­cho po­má­hame ohro­ze­ným ľu­ďom, ktorí po­tre­bujú po­moc. Takže pri­márne sa za­me­ria­vame na hľa­da­nie ukrad­nu­tých vo­zi­diel a bi­cyk­lov, ale ľud­ský ži­vot nám nie je vô­bec ľa­hos­tajný. Naše heslo je, že sme tu pre ľudí a ni­komu sa ne­oto­číme chrb­tom.V rámci mož­nosti sa sna­žíme kaž­dému vy­jsť v ús­trety a po­môcť ako sa dá.

Pridať komentár (0)