Slovenská aplikácia BLINNKER: Sociálna sieť pre motoristov, kde vybavíš prakticky všetko!

Martin Bohunický / 8. februára 2016 / Biznis

BLINN­KER je veľmi vy­da­rená ap­li­ká­cia od slo­ven­ských tvor­cov, ktorá sa pre­zen­tuje ako prvá so­ciálna sieť pre mo­to­ris­tov.

Nie som ten typ člo­veka, ktorý pre stre­a­ming za­pne Pe­ris­cope, svoj sta­tus za­vesí aj na Fa­ce­book, aj na Twit­ter, tú istú fotku ukáže na VSCO aj Ins­ta­grame. Môj mo­bil nie je na­bitý ap­li­ká­ciami a to z je­di­ného dô­vodu – mám rád všetky veci po­hro­made. Možno som ne­ča­kal, že niečo po­dobné náj­dem v slo­ven­skej ap­li­ká­cii, no po­da­rilo sa.

WP_20150918_13_44_54_Pro (2015_09_29 10_12_24 UTC)

foto: ar­chív M.S.

 

Tak po­stupne, pre­tože fun­kcii nie je málo. BLINN­KER fun­guje v pod­state ako Fa­ce­book – mô­žeš zdie­ľať články, sta­tusy, fo­to­gra­fie.. tu však nie je sku­točná sila plat­formy. Veď všetci sú už na slovo „nový Fa­ce­book“ aler­gický. Všetko sa to skrýva vo fun­kci­ona­lite okolo.

Ap­li­ká­cia ob­sa­huje do­pravné in­for­má­cie, do­ká­žeš si cez ňu kú­piť, či pre­dať auto, po­ke­cáš si vo fóre, vy­ba­víš si cez ňu PZP… a vieš čo ešte? Upo­zorní ťa na kon­čiacu STK, teda presne sys­tém, za ktorý vláda za­pla­tila 20 mi­li­ó­nov eur a po­riadne ne­fun­guje. Zau­jí­ma­vos­ťou je aj fun­kcia ba­záru na­ruby, kedy do sys­tému za­dáš in­for­má­cie o vy­tú­že­nom aute a ten ti po­šle no­ti­fi­ká­ciu vždy, keď pre­chá­dzaš okolo ba­záru, kde sa vy­ho­vu­júce vo­zidlo na­chá­dza.

 

Fun­kciu, ktorú tak­tiež po­va­žu­jem za mi­mo­riadne zau­jí­mavú, je Mes­sen­ger, ktorý fun­guje na zá­klade evi­denč­ného čísla. Či už vďaka tomu upo­zor­níš auto idúce pred te­bou (ale nech to robí vždy spo­lu­jaz­dec!), že ne­svieti, alebo na­pí­šeš kočke, ktorá čaká na ze­lenú vedľa teba, to už je sa­moz­rejme tvoja vec.

„Mo­bilné ap­li­ká­cie pri­pra­vu­jeme s dô­ra­zom na ra­dosť z po­u­ží­va­nia. Pre­po­jíme celý Váš off-line svet okolo Vášho auta s in­ter­ne­tom, po­sta­ráme sa o všetky veci ktoré sú­vi­sia, od PZP až po pneuma­tiky priamo na Vaše auto, stačí byť iba re­gis­tro­vaný v Blinn­kri. A sa­moz­rejme, bude to veľká zá­bava, sľu­bu­jeme,“ tvrdí Mar­tin Szot­kov­ski o svo­jej ap­li­ká­cii.

WP_20150917_15_15_32_Rich (2015_09_29 10_12_24 UTC)

foto: ar­chív M.S.

 

Pred veľ­kým štar­tom tím in­ten­zívne pra­cuje na mno­hých par­tner­stvách. Mimo toho, že cha­lani zau­jali Mic­ro­soft a ob­dr­žali $120 000 do­lá­rový kre­dit na Azure Cloud, pre­behli aj úspešné ro­ko­va­nia s jed­not­li­vými vý­rob­cami na au­to­sa­lóne vo Frank­furte, na­ďa­lej pre­bie­hajú ro­ko­va­nia s po­ten­ciál­nymi in­ves­tormi a plá­no­vaná je aj ko­ope­rá­cia s naj­väč­šími au­to­ba­zármi na Slo­ven­sku.

„Na­ším cie­ľom nie je vy­tvo­riť star­tup, ktorý žije len s in­ves­tič­ných pe­ňazí, sna­žíme sa o zis­kovú firmu od za­čiatku. Preto sme veľmi radi, že sa nám darí ro­ko­vať s naj­väč­šími au­to­mo­bil­kami v Európe a rôz­nymi od­vet­viami mo­to­ris­tic­kého trhu. Mo­men­tálne nad­vä­zu­jeme a za­zm­luv­ňu­jeme spo­lu­práce s par­tnermi (Au­to­mo­bilky, au­to­ba­záry, spro­stred­ko­va­te­lia po­is­te­nia a iné), aby sme pri spus­tení po­núkli po­u­ží­va­te­ľom ten naj­lepší zá­ži­tok,“ ho­vorí Mar­tin.

Screenshot_2016-02-02-18-03-50   Screenshot_2016-02-02-18-04-13   Screenshot_2016-02-02-18-03-30

foto: sc­re­ens­hot BLINN­KER

 

Web mo­men­tálne beží v plne funkč­nej bete, ofi­ciálny štart je na­plá­no­vaný na ap­ríl. Mo­bilné ap­li­ká­cie pre An­droid, iOS aj Win­dows Phone sa pri­pra­vujú.

Pod­por teda ná­dejný slo­ven­ský star­tup a vy­skú­šaj si ap­li­ká­ciu, ktorá môže spô­so­biť po­zi­tívny roz­ruch. Na­prí­klad aj cez tento link, vďaka kto­rému zís­kaš 5% zľavu na PZP a mož­nosť pri­dať je­den in­ze­rát za­darmo.

zdroj ti­tul­nej foto: ar­chív M.S.

Pridať komentár (0)