Slo­ven­ská apli­ká­cia BLINN­KER: Sociál­na sieť pre moto­ris­tov, kde vyba­víš prak­tic­ky všet­ko!

Martin Bohunický / 8. februára 2016 / Business

BLINN­KER je veľ­mi vyda­re­ná apli­ká­cia od slo­ven­ských tvor­cov, kto­rá sa pre­zen­tu­je ako prvá sociál­na sieť pre moto­ris­tov.

Nie som ten typ člo­ve­ka, kto­rý pre stre­a­ming zapne Peris­co­pe, svoj sta­tus zave­sí aj na Face­bo­ok, aj na Twit­ter, tú istú fot­ku uká­že na VSCO aj Ins­ta­gra­me. Môj mobil nie je nabi­tý apli­ká­cia­mi a to z jedi­né­ho dôvo­du — mám rád všet­ky veci pohro­ma­de. Mož­no som neča­kal, že nie­čo podob­né náj­dem v slo­ven­skej apli­ká­cii, no poda­ri­lo sa.

WP_20150918_13_44_54_Pro (2015_09_29 10_12_24 UTC)

foto: archív M.S.

Tak postup­ne, pre­to­že fun­kcii nie je málo. BLINN­KER fun­gu­je v pod­sta­te ako Face­bo­ok — môžeš zdie­ľať člán­ky, sta­tu­sy, foto­gra­fie.. tu však nie je sku­toč­ná sila plat­for­my. Veď všet­ci sú už na slo­vo “nový Face­bo­ok” aler­gic­ký. Všet­ko sa to skrý­va vo fun­kci­ona­li­te oko­lo.

Apli­ká­cia obsa­hu­je doprav­né infor­má­cie, doká­žeš si cez ňu kúpiť, či pre­dať auto, poke­cáš si vo fóre, vyba­víš si cez ňu PZP… a vieš čo ešte? Upo­zor­ní ťa na kon­čia­cu STK, teda pres­ne sys­tém, za kto­rý vlá­da zapla­ti­la 20 mili­ó­nov eur a poriad­ne nefun­gu­je. Zau­jí­ma­vos­ťou je aj fun­kcia bazá­ru naru­by, kedy do sys­té­mu zadáš infor­má­cie o vytú­že­nom aute a ten ti pošle noti­fi­ká­ciu vždy, keď pre­chá­dzaš oko­lo bazá­ru, kde sa vyho­vu­jú­ce vozid­lo nachá­dza.

Fun­kciu, kto­rú tak­tiež pova­žu­jem za mimo­riad­ne zau­jí­ma­vú, je Mes­sen­ger, kto­rý fun­gu­je na zákla­de evi­denč­né­ho čís­la. Či už vďa­ka tomu upo­zor­níš auto idú­ce pred tebou (ale nech to robí vždy spo­lu­jaz­dec!), že nesvie­ti, ale­bo napí­šeš koč­ke, kto­rá čaká na zele­nú ved­ľa teba, to už je samoz­rej­me tvo­ja vec.

Mobil­né apli­ká­cie pri­pra­vu­je­me s dôra­zom na radosť z pou­ží­va­nia. Pre­po­jí­me celý Váš off-line svet oko­lo Váš­ho auta s inter­ne­tom, posta­rá­me sa o všet­ky veci kto­ré súvi­sia, od PZP až po pneuma­ti­ky pria­mo na Vaše auto, sta­čí byť iba regis­tro­va­ný v Blinn­kri. A samoz­rej­me, bude to veľ­ká zába­va, sľu­bu­je­me,” tvr­dí Mar­tin Szot­kov­ski o svo­jej apli­ká­cii.

WP_20150917_15_15_32_Rich (2015_09_29 10_12_24 UTC)

foto: archív M.S.

Pred veľ­kým štar­tom tím inten­zív­ne pra­cu­je na mno­hých par­tner­stvách. Mimo toho, že cha­la­ni zau­ja­li Mic­ro­soft a obdr­ža­li $120 000 dolá­ro­vý kre­dit na Azu­re Cloud, pre­beh­li aj úspeš­né roko­va­nia s jed­not­li­vý­mi výrob­ca­mi na auto­sa­ló­ne vo Frank­fur­te, naďa­lej pre­bie­ha­jú roko­va­nia s poten­ciál­ny­mi inves­tor­mi a plá­no­va­ná je aj koope­rá­cia s naj­väč­ší­mi auto­ba­zár­mi na Slo­ven­sku.

Naším cie­ľom nie je vytvo­riť star­tup, kto­rý žije len s inves­tič­ných peňa­zí, sna­ží­me sa o zis­ko­vú fir­mu od začiat­ku. Pre­to sme veľ­mi radi, že sa nám darí roko­vať s naj­väč­ší­mi auto­mo­bil­ka­mi v Euró­pe a rôz­ny­mi odvet­via­mi moto­ris­tic­ké­ho trhu. Momen­tál­ne nad­vä­zu­je­me a zazm­luv­ňu­je­me spo­lu­prá­ce s par­tner­mi (Auto­mo­bil­ky, auto­ba­zá­ry, spro­stred­ko­va­te­lia pois­te­nia a iné), aby sme pri spus­te­ní ponúk­li pou­ží­va­te­ľom ten naj­lep­ší záži­tok,” hovo­rí Mar­tin.

Screenshot_2016-02-02-18-03-50Screenshot_2016-02-02-18-04-13Screenshot_2016-02-02-18-03-30

foto: scre­ens­hot BLINN­KER

Web momen­tál­ne beží v plne funkč­nej bete, ofi­ciál­ny štart je naplá­no­va­ný na apríl. Mobil­né apli­ká­cie pre Andro­id, iOS aj Win­do­ws Pho­ne sa pri­pra­vu­jú.

Pod­por teda nádej­ný slo­ven­ský star­tup a vyskú­šaj si apli­ká­ciu, kto­rá môže spô­so­biť pozi­tív­ny roz­ruch. Naprí­klad aj cez ten­to link, vďa­ka kto­ré­mu zís­kaš 5% zľa­vu na PZP a mož­nosť pri­dať jeden inze­rát zadar­mo.

zdroj titul­nej foto: archív M.S.

Pridať komentár (0)