Slo­ven­ská apli­ká­cia BLINN­KER: Sociálna sieť pre moto­ris­tov, kde vyba­víš prak­ticky všetko!

Martin Bohunický / 8. februára 2016 / Business

BLINN­KER je veľmi vyda­rená apli­ká­cia od slo­ven­ských tvor­cov, ktorá sa pre­zen­tuje ako prvá sociálna sieť pre moto­ris­tov.

Nie som ten typ člo­veka, ktorý pre stre­a­ming zapne Peris­cope, svoj sta­tus zavesí aj na Face­book, aj na Twit­ter, tú istú fotku ukáže na VSCO aj Ins­ta­grame. Môj mobil nie je nabitý apli­ká­ciami a to z jedi­ného dôvodu — mám rád všetky veci pohro­made. Možno som neča­kal, že niečo podobné náj­dem v slo­ven­skej apli­ká­cii, no poda­rilo sa.

WP_20150918_13_44_54_Pro (2015_09_29 10_12_24 UTC)

foto: archív M.S.

Tak postupne, pre­tože fun­kcii nie je málo. BLINN­KER fun­guje v pod­state ako Face­book — môžeš zdie­ľať články, sta­tusy, foto­gra­fie.. tu však nie je sku­točná sila plat­formy. Veď všetci sú už na slovo “nový Face­book” aler­gický. Všetko sa to skrýva vo fun­kci­ona­lite okolo.

Apli­ká­cia obsa­huje dopravné infor­má­cie, doká­žeš si cez ňu kúpiť, či pre­dať auto, poke­cáš si vo fóre, vyba­víš si cez ňu PZP… a vieš čo ešte? Upo­zorní ťa na kon­čiacu STK, teda presne sys­tém, za ktorý vláda zapla­tila 20 mili­ó­nov eur a poriadne nefun­guje. Zau­jí­ma­vos­ťou je aj fun­kcia bazáru naruby, kedy do sys­tému zadáš infor­má­cie o vytú­že­nom aute a ten ti pošle noti­fi­ká­ciu vždy, keď pre­chá­dzaš okolo bazáru, kde sa vyho­vu­júce vozidlo nachá­dza.

Fun­kciu, ktorú tak­tiež pova­žu­jem za mimo­riadne zau­jí­mavú, je Mes­sen­ger, ktorý fun­guje na základe evi­denč­ného čísla. Či už vďaka tomu upo­zor­níš auto idúce pred tebou (ale nech to robí vždy spo­lu­jaz­dec!), že nesvieti, alebo napí­šeš kočke, ktorá čaká na zelenú vedľa teba, to už je samoz­rejme tvoja vec.

Mobilné apli­ká­cie pri­pra­vu­jeme s dôra­zom na radosť z pou­ží­va­nia. Pre­po­jíme celý Váš off-line svet okolo Vášho auta s inter­ne­tom, posta­ráme sa o všetky veci ktoré súvi­sia, od PZP až po pneuma­tiky priamo na Vaše auto, stačí byť iba regis­tro­vaný v Blinn­kri. A samoz­rejme, bude to veľká zábava, sľu­bu­jeme,” tvrdí Mar­tin Szot­kov­ski o svo­jej apli­ká­cii.

WP_20150917_15_15_32_Rich (2015_09_29 10_12_24 UTC)

foto: archív M.S.

Pred veľ­kým štar­tom tím inten­zívne pra­cuje na mno­hých par­tner­stvách. Mimo toho, že cha­lani zau­jali Mic­ro­soft a obdr­žali $120 000 dolá­rový kre­dit na Azure Cloud, pre­behli aj úspešné roko­va­nia s jed­not­li­vými výrob­cami na auto­sa­lóne vo Frank­furte, naďa­lej pre­bie­hajú roko­va­nia s poten­ciál­nymi inves­tormi a plá­no­vaná je aj koope­rá­cia s naj­väč­šími auto­ba­zármi na Slo­ven­sku.

Naším cie­ľom nie je vytvo­riť star­tup, ktorý žije len s inves­tič­ných peňazí, sna­žíme sa o zis­kovú firmu od začiatku. Preto sme veľmi radi, že sa nám darí roko­vať s naj­väč­šími auto­mo­bil­kami v Európe a rôz­nymi odvet­viami moto­ris­tic­kého trhu. Momen­tálne nad­vä­zu­jeme a zazm­luv­ňu­jeme spo­lu­práce s par­tnermi (Auto­mo­bilky, auto­ba­záry, spro­stred­ko­va­te­lia pois­te­nia a iné), aby sme pri spus­tení ponúkli pou­ží­va­te­ľom ten naj­lepší záži­tok,” hovorí Mar­tin.

Screenshot_2016-02-02-18-03-50Screenshot_2016-02-02-18-04-13Screenshot_2016-02-02-18-03-30

foto: scre­ens­hot BLINN­KER

Web momen­tálne beží v plne funkč­nej bete, ofi­ciálny štart je naplá­no­vaný na apríl. Mobilné apli­ká­cie pre Android, iOS aj Win­dows Phone sa pri­pra­vujú.

Pod­por teda nádejný slo­ven­ský star­tup a vyskú­šaj si apli­ká­ciu, ktorá môže spô­so­biť pozi­tívny roz­ruch. Naprí­klad aj cez tento link, vďaka kto­rému zís­kaš 5% zľavu na PZP a mož­nosť pri­dať jeden inze­rát zadarmo.

zdroj titul­nej foto: archív M.S.

Pridať komentár (0)