Slo­ven­ská appka Nili, s kto­rou ti už neute­čie žiadna párty v okolí!

Tomáš Kahn / 14. mája 2015 / Business

Párty v klu­boch a na dis­ko­té­kach dostá­vajú odte­raz nový roz­mer. Vďaka mobil­nej apli­ká­cii od slo­ven­ských vývo­já­rov sa nočný život mení na inte­rak­tívnu zábavu. S Nili môžu pou­ží­va­te­lia vyhľa­dá­vať naj­lep­šie eventy v okolí, hod­no­tiť kluby, cez Live photo nazrieť na párty v reál­nom čase či navzá­jom komu­ni­ko­vať!

Nili nemôže chý­bať v smart­fóne žiad­neho vyzná­vača noč­ného života a nevia­za­nej zábavy s kama­rátmi. Mobilná apli­ká­cia vznikla ako slo­ven­ský start-up a je pokra­čo­va­ním úspeš­ného pro­jektu Parties.sk, ktorý na jed­nom mieste zhro­maž­ďuje všetky párty v slo­ven­ských mes­tách. Už v prvot­nej tes­to­va­cej fáze zazna­me­nala Nili vyše dve­ti­síc stia­hnutí a 150 zapo­je­ných klu­bov. Pou­ží­va­te­ľom umož­ňuje rýchlo a jed­no­du­cho zorien­to­vať sa v aktu­ál­nych podu­ja­tiach a mať vždy pre­hľad o naj­lep­ších párty v okolí. 

Ideou bolo vytvo­riť pre­hľad­ného sprie­vodcu pre tých, ktorí chcú mať po ruke infor­má­cie o zau­jí­ma­vých akciách tam, kde sa práve nachá­dzajú. Postupne sme pri­dá­vali via­cero uži­toč­ných fun­kcií, až kým sme sa po roku dopra­co­vali k finál­nemu pro­duktu,“ hovorí o vývoji Nili pro­jek­tový mana­žér Mar­cel Brychta.

Vyhľa­dá­va­nie uda­lostí v okolí na základe loka­li­zá­cie pou­ží­va­teľa je základ­nou fun­kciou appky. Tá ďalej umož­ňuje check-in na kon­krét­nom evente, ako aj mož­nosť pode­liť sa o zážitky z párty cez fun­kciu Live photo, teda zdie­ľa­nie foto­gra­fií. Zahr­nutý je aj Live chat, komu­ni­ká­cia s ostat­nými pou­ží­va­teľmi v reál­nom čase, čo z kaž­dej reál­nej párty robí jej inte­rak­tívnu „online ver­ziu“ priamo v mobile.

Pou­ží­va­teľ môže v apli­ká­cii ozna­čo­vať tla­čid­lom „Like“ kluby, ktoré sa mu páčia a zosta­viť si tak vlastný zoznam miest, kde naj­rad­šej žúruje. Kluby možno v appke hod­no­tiť, pri kaž­dom z nich pou­ží­va­teľ záro­veň vidí aj ich najb­liž­šie eventy a popis. „To je záro­veň ide­álna mož­nosť pre mar­ke­ting klu­bov a dis­ko­ték, ktoré môžu svo­jimi even­tami ľudí zau­jať a zvý­šiť si náv­štev­nosť,“ pokra­čuje Brychta. 

Pou­ží­va­te­lia môžu s Nili aktu­álne vyhrať v pre­bie­ha­jú­cej súťaží lís­tky na hudobný fes­ti­val Hip Hop žije 2015, ktorý sa usku­toční v Bra­ti­slave počas posled­ného júno­vého víkendu. Súťaž sa viaže na ďal­šiu fun­kci­ona­litu apli­ká­cie, kto­rou je „topo­va­nie“ foto­gra­fií. Snímky, ktoré v pia­tich kolách vždy v dvoj­týž­dňo­vom období zís­kajú od ostat­ných pou­ží­va­te­ľov naj­viac „top“ ozna­čení vyjad­ru­jú­cich sym­pa­tie, zabez­pe­čia ich auto­rom voľný vstup na fes­ti­val.

Apli­ká­cia Nili sa v prvot­nej fáze zame­ria na slo­ven­ský a český trh, je však pri­pra­vená aj na roz­siah­lej­šiu expan­ziu. „Sme otvo­rení všet­kým klu­bom, ktoré sa u nás chcú regis­tro­vať a oslo­viť nových náv­štev­ní­kov. Samotná apli­ká­cia má byť v budúc­nosti dostupná pre fanú­ši­kov párty po celej Európe, v praxi to pri­ne­sie uži­točnú vec – keď sa pou­ží­va­teľ ocitne na hoci­ja­kom nezná­mom mieste, dokáže s Nili rýchlo zis­tiť, čo sa deje v okolí,“ pri­bli­žuje Brychta.

Pou­ží­va­teľ­ský účet v Nili je ľahko možné pre­po­jiť s Face­bo­okom. Apli­ká­cia je dostupná zdarma vo ver­zii pre ope­račné sys­témy iOSAndroid. Desk­to­pová ver­zia, ako aj pra­vidlá aktu­ál­nej súťaže sú na webe Nili.me

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

zdroj: Nili

Pridať komentár (0)