Slo­ven­ská block­chai­no­vá plat­for­ma DECENT narai­so­va­la za 2 dni 2,3 mili­ó­na eur v bit­co­ino­vom cro­wd­fun­din­gu!

Jakub Jablonický / 15. septembra 2016 / Startupy

DECENT je decen­tra­li­zo­va­ná plat­for­ma, kto­rá využí­va block­chain na dis­tri­bú­ciu digi­tál­ne­ho obsa­hu.

DECENT zalo­ži­li v Švaj­čiar­sku dva­ja Slo­vá­ci Matej Boda a Matej Michal­ko. Pomo­cou block­chai­no­vej tech­no­ló­gie chcú vytvo­riť decen­tra­li­zo­va­nú plat­for­mu pre auto­rov, kto­rá im umož­ní dostať svo­je die­la k ľuďom bez využi­tia tre­tích strán.

Zna­me­ná to, že všet­ky penia­ze, kto­ré ich die­lo zaro­bí, zosta­nú samot­ným auto­rom. Žiad­ni vyda­va­te­lia, žiad­ni cen­zo­ri, iba autor a verej­nosť.

Vyne­cha­nie pre­by­toč­ných tre­tích strán bolo už od vzni­ku Block­chai­nu jed­nou z hlav­ných fun­kcií, kto­rú táto tech­no­ló­gia umož­ňu­je. Zatiaľ sa táto fun­kcia využí­va naj­mä pri finanč­ných trans­ak­ciách v kryp­to­me­nách ako Bit­co­in, Lite­co­in ale­bo Dash.

1-guvb7pllmdsboy4o6xta0w

No decen­tra­li­zá­cia šíre­nia obsa­hu má tak­tiež obrov­ský poten­ciál. DECENT umož­ní tvor­com obsa­hu a fir­mám vybu­do­vať na jeho open sour­ce pro­to­ko­le množ­stvo rôz­nych apli­ká­cií, kto­ré môžu byť pou­ži­té pre blo­gy, vydá­va­nie a stre­a­mo­va­nie hud­by, vydá­va­nie e-kníh, pre­daj soft­vé­ru, či vývoj indie hier.

Plat­for­ma nie je ovlá­da­ná žiad­ny­mi tre­tí­mi stra­na­mi a ani jej tvor­ca­mi. Zna­me­ná to, že auto­ri nebu­dú musieť za pub­li­ká­ciu člán­kov, hud­by, videa, či apli­ká­cie pla­tiť skry­té poplat­ky tre­tím stra­nám.

Tak­tiež to eli­mi­nu­je rizi­ko cen­zú­ry, čo môže z DECENT spra­viť bez­peč­nú plat­for­mu pre whist­leb­lo­we­rov a akti­vis­tov v kra­ji­nách, kto­ré obme­dzu­jú slo­bo­du slo­va.

12189024_1515215855457250_6011367302327668998_n

Kryp­to­me­ny sú poten­ciál­ne neko­neč­ne deli­teľ­né, čo zna­me­ná, že umož­ňu­jú mik­ro­plat­by. Mohol by si naprí­klad svoj­mu obľú­be­né­mu inter­pre­to­vi pria­mo zapla­tiť hod­no­tu 0,005 eur (0,00000900 BTC) za pre­hra­tie jeho pes­nič­ky, čo pri plat­be v kla­sic­kých menách nie je mož­né.

Prí­de ti to ako malá suma? Odha­du­je sa, že jed­no UNI­KÁT­NE pre­hra­tie na Spo­ti­fy dnes zaro­bí umel­co­vi prie­mer­ne 0,000779 eur.

Block­chai­no­vá tech­no­ló­gia v kom­bi­ná­cii so sil­ný­mi šif­ro­va­cí­mi pro­to­kol­mi zaru­ču­je bez­peč­nosť infor­má­cií a chrá­ni pred prí­stu­pom a úpra­va­mi od nevy­žia­da­ných tre­tích strán. Obsah dis­tri­bu­ova­ný pomo­cou DECENT zosta­ne zašif­ro­va­ný, až dokým ho legi­tím­ny prí­jem­ca neodom­kne správ­nym kódom.

1-nlufkoymsmmv-zl96dveng

Počas posled­ných mesia­cov som počul veľa o pro­jek­toch zalo­že­ných na Block­chai­ne, no DECENT ma z nich zau­jal naj­viac. Vďa­ka kom­plex­né­mu rie­še­niu, kto­ré ponú­ka, a množ­stvu prí­le­ži­tos­tí na využi­tie má poten­ciál stať sa ďal­šou veľ­kou vecou v oblas­ti celo­sve­to­vej dis­tri­bú­cie dát,“ hovo­rí zakla­da­teľ Mic­ro­soft Slo­va­kia Tibor Tará­bek.

Obrov­ský poten­ciál v DECENT nevi­dí iba Tibor Tará­bek. Plat­for­ma pred pár dňa­mi spus­ti­la svo­je ICO (Ini­tial Coin Offe­ring), v kto­rom sa jej poda­ri­lo zís­kať enorm­ných 4138 BTC (2,298,659 EUR) za 2 dni.

ICO je v pod­sta­te for­ma cro­wd­fun­din­gu. Spo­loč­nosť ponúk­ne kryp­to­me­nu, na kto­rej jej sys­tém beží, za urči­tú cenu. Vyzbie­ra­né penia­ze potom pou­ži­je na ďal­ší vývoj. Počia­toč­ná ponu­ka je 5000 DCT za 1 BTC ale­bo 55 ETH (Ethe­re­um). Počas ôsmich týž­dňov táto ponu­ka postup­ne kles­ne na 3000 DCT.

decent-fb-like-page-01

DECENT je bez deba­ty jed­ným z naji­no­va­tív­nej­ších pro­jek­tov, aké zo Slo­ven­ska kedy vyšli. Má naozaj­st­ný poten­ciál posta­viť sa na čelo glo­bál­nej digi­tál­nej revo­lú­cie, kto­rá naj­viac pomô­že kra­ji­nám ako je Čína, kde vlá­da ostro potlá­ča slo­bo­du slo­va.

Mož­no sa prá­ve poze­rá­me na zrod jed­né­ho z naj­pou­ží­va­nej­ších sys­té­mov na pub­li­ká­ciu a zdie­ľa­nie digi­tál­ne­ho obsa­hu budúc­nos­ti. A mož­no je DECENT iba začia­tok.

zdroj foto­gra­fií: decent.ch

Pridať komentár (0)