Slo­ven­ská block­chai­nová plat­forma DECENT narai­so­vala za 2 dni 2,3 mili­óna eur v bit­co­ino­vom cro­wd­fun­dingu!

Jakub Jablonický / 15. septembra 2016 / Startupy

DECENT je decen­tra­li­zo­vaná plat­forma, ktorá využíva block­chain na dis­tri­bú­ciu digi­tál­neho obsahu. 

DECENT zalo­žili v Švaj­čiar­sku dvaja Slo­váci Matej Boda a Matej Michalko. Pomo­cou block­chai­no­vej tech­no­ló­gie chcú vytvo­riť decen­tra­li­zo­vanú plat­formu pre auto­rov, ktorá im umožní dostať svoje diela k ľuďom bez využi­tia tre­tích strán.

Zna­mená to, že všetky peniaze, ktoré ich dielo zarobí, zostanú samot­ným auto­rom. Žiadni vyda­va­te­lia, žiadni cen­zori, iba autor a verej­nosť.

Vyne­cha­nie pre­by­toč­ných tre­tích strán bolo už od vzniku Block­chainu jed­nou z hlav­ných fun­kcií, ktorú táto tech­no­ló­gia umož­ňuje. Zatiaľ sa táto fun­kcia využíva najmä pri finanč­ných trans­ak­ciách v kryp­to­me­nách ako Bit­coin, Lite­coin alebo Dash.

1-guvb7pllmdsboy4o6xta0w

No decen­tra­li­zá­cia šíre­nia obsahu má tak­tiež obrov­ský poten­ciál. DECENT umožní tvor­com obsahu a fir­mám vybu­do­vať na jeho open source pro­to­kole množ­stvo rôz­nych apli­ká­cií, ktoré môžu byť pou­žité pre blogy, vydá­va­nie a stre­a­mo­va­nie hudby, vydá­va­nie e-kníh, pre­daj soft­véru, či vývoj indie hier.

Plat­forma nie je ovlá­daná žiad­nymi tre­tími stra­nami a ani jej tvor­cami. Zna­mená to, že autori nebudú musieť za pub­li­ká­ciu člán­kov, hudby, videa, či apli­ká­cie pla­tiť skryté poplatky tre­tím stra­nám.

Tak­tiež to eli­mi­nuje riziko cen­zúry, čo môže z DECENT spra­viť bez­pečnú plat­formu pre whist­leb­lo­we­rov a akti­vis­tov v kra­ji­nách, ktoré obme­dzujú slo­bodu slova.

12189024_1515215855457250_6011367302327668998_n

Kryp­to­meny sú poten­ciálne neko­nečne deli­teľné, čo zna­mená, že umož­ňujú mik­ro­platby. Mohol by si naprí­klad svojmu obľú­be­nému inter­pre­tovi priamo zapla­tiť hod­notu 0,005 eur (0,00000900 BTC) za pre­hra­tie jeho pes­ničky, čo pri platbe v kla­sic­kých menách nie je možné.

Príde ti to ako malá suma? Odha­duje sa, že jedno UNI­KÁTNE pre­hra­tie na Spo­tify dnes zarobí umel­covi prie­merne 0,000779 eur.

Block­chai­nová tech­no­ló­gia v kom­bi­ná­cii so sil­nými šif­ro­va­cími pro­to­kolmi zaru­čuje bez­peč­nosť infor­má­cií a chráni pred prí­stu­pom a úpra­vami od nevy­žia­da­ných tre­tích strán. Obsah dis­tri­bu­ovaný pomo­cou DECENT zostane zašif­ro­vaný, až dokým ho legi­tímny prí­jemca neodom­kne správ­nym kódom.

1-nlufkoymsmmv-zl96dveng

Počas posled­ných mesia­cov som počul veľa o pro­jek­toch zalo­že­ných na Block­chaine, no DECENT ma z nich zau­jal naj­viac. Vďaka kom­plex­nému rie­še­niu, ktoré ponúka, a množ­stvu prí­le­ži­tostí na využi­tie má poten­ciál stať sa ďal­šou veľ­kou vecou v oblasti celo­sve­to­vej dis­tri­bú­cie dát,“ hovorí zakla­da­teľ Mic­ro­soft Slo­va­kia Tibor Tará­bek.

Obrov­ský poten­ciál v DECENT nevidí iba Tibor Tará­bek. Plat­forma pred pár dňami spus­tila svoje ICO (Ini­tial Coin Offe­ring), v kto­rom sa jej poda­rilo zís­kať enorm­ných 4138 BTC (2,298,659 EUR) za 2 dni.

ICO je v pod­state forma cro­wd­fun­dingu. Spo­loč­nosť ponúkne kryp­to­menu, na kto­rej jej sys­tém beží, za určitú cenu. Vyzbie­rané peniaze potom pou­žije na ďalší vývoj. Počia­točná ponuka je 5000 DCT za 1 BTC alebo 55 ETH (Ethe­reum). Počas ôsmich týž­dňov táto ponuka postupne klesne na 3000 DCT.

decent-fb-like-page-01

DECENT je bez debaty jed­ným z naji­no­va­tív­nej­ších pro­jek­tov, aké zo Slo­ven­ska kedy vyšli. Má naozaj­stný poten­ciál posta­viť sa na čelo glo­bál­nej digi­tál­nej revo­lú­cie, ktorá naj­viac pomôže kra­ji­nám ako je Čína, kde vláda ostro potláča slo­bodu slova.

Možno sa práve poze­ráme na zrod jed­ného z naj­pou­ží­va­nej­ších sys­té­mov na pub­li­ká­ciu a zdie­ľa­nie digi­tál­neho obsahu budúc­nosti. A možno je DECENT iba začia­tok.

zdroj foto­gra­fií: decent.ch

Pridať komentár (0)